ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צרפתי צבי בע"מ ואח' נגד עיריית מודיעין :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 46768/08

בפני:

כב' השופטת תמר אברהמי

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

יהודה פרץ

תובע

נ ג ד

1. יצחק בנזש

2. חלפון בנזש

נתבעים

החלטה

כפי שצוין בתשובה מטעם הנתבעים (ובהחלטת 26.4.09), לא עמדה ולא עומדת על הפרק בקשה לסילוק על הסף בשל חוסר סמכות ענינית. משכך, ומשעולה מהמסמכים המוגשים מטעם התובע, כי הוא בוחר לנהל את הדיון בערכאה זו, ניתנות להלן הוראות לקידום התיק.

ראיות התובע יוגשו עד ליום 15.7.09. ראיות הנתבעים יוגשו עד ליום 15.10.09.

"ראיות" – לרבות תיקי מוצגים.

כל אחד מהתצהירים/חוו"ד יסומן בנפרד ובאופן נוח לאיתור. כל מסמך עליו מסתמך עד יצורף לתצהירו/חוות דעתו ויסומן בנפרד בברור ובאופן נוח לעיון.

לראיות שיוגשו יצורף דף פתיח, עליו תצויין בברור רשימת העדים של אותו צד (לרבות מומחים).

לא ישמע עד שעדותו לא הוגשה בתצהיר/חוו"ד כאמור, ולא תותר הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא אם תוגש ותאושר מבעוד מועד בקשה ערוכה כדין. בקשה כאמור תוגש בכתב לא יאוחר מהמועד להגשת הראיות, ובענין עד - תפרט מדוע נבצר לקבל מהעד תצהיר, את תמצית העדות הצפויה, מדוע העדות רלוונטית ודרושה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד. לבקשה תצורף עמדת הצד שכנגד.

צד המבקש להעלות התנגדות להגשת מוצג ללא חקירת עורכו או מכל סיבה אחרת, יעשה כן בכתב תוך 14 יום מהיום שהחומר הומצא לו, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו); העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד, אשר יוכל להגיב עליה תוך 7 ימים. לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות עצמה.

בקשות לזימון עדים באמצעות בית המשפט (גם עדים שהוגש תצהירם או חוות דעתם), יש להגיש לא יאוחר מ- 45 יום קודם למועד שיקבע לשמיעת הוכחות, ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה (ואם תעתר – כי יוצא זימון).

למותר לציין, כי כל מסמך שיוגש לבית המשפט, יומצא במקביל לצד שכנגד (כך שיגיע לידיו, במלואו, במועד בו הוגש לבית המשפט).

עם זאת מובהר כי חיוביהם ההדדיים של הצדדים אינם מותנים זה בזה. במקרה של צורך בארכה, יש לפנות - מבעוד מועד - לבית המשפט בבקשה מתאימה, בצרוף עמדת הצד שכנגד ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה.

נקבע לקד"מ לאחר הגשת ראיות ולפני שמיעתן ליום 29.10.09 בשעה 12:00.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר.

תמר אברהמי, שופטת