ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסרי נגד אגף חקירות ומודיעין :

17


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

ב"ש 011129/08

בתיק עיקרי: פ 005092/07

בפני:

כב' השופט רפי ארניה

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

מאיר מוסרי

ע"י ב"כ עו"ד

וינרוט

המבקש

נ ג ד

1. ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל - ניצב יוחנן דנינו

2. מדינת ישראל – המחלקה לחקירות שוטרים

ע"י ב"כ עו"ד

סעדה

המשיבים

החלטה

בקשה למתן צו להמצאת מסמכים ומוצגים בהתאם לסעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982.

עיקרי הדברים פורטו בהחלטה בעניין העתירה לגילוי ראיות מיום 16.4.2009, ואחזור עליהם בקצרה.

כנגד הנאשם, רפ"ק במשטרת ישראל, אשר במועדים הרלוונטיים לכתב האישום שימש בתפקידים של קצין מודיעין בימ"ר שפלה ואחר כך ראש ימ"ר שפלה, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות מירמה והפרת אמונים, ושיבוש הליכי משפט אשר עיקרם - מערכת יחסיו עם תושב עיר לוד, מר סמי ג'עסוס (להלן: "ג'עסוס").

הנאשם הגיב בכתב לכתב האישום, ובעיקרה טען כי ג'עסוס היה סייען מוכר וגלוי של משטרת ישראל והופעל הן על ידי קציני מודיעין קודמים והן על ידי הנאשם. אכן, ניתנו לג'עסוס הטבות שונות ואולם, הן היו מצומצמות יותר בהיקפן מהנטען בכתב האישום והיוו תגמול הולם ומקובל ביחסי סוכן - מפעיל.

במסגרת זו, הגישה הסנגוריה בקשה זו. אשר עניינה עתיר למתן צו להמצאת מסמכים בהתאם לסעיף 108 לחוק. בפרק ג' לבקשה ובנספח א' לה, פורטו מסמכים שונים המבוקשים, אשר לטענת ההגנה רלוונטיים לניהול הגנת הנאשם.

ביום 8.12.2008 התקיים דיון בבקשה, אשר במהלכו צומצמו חלק מהמחלוקות ביחס למסמכים המבוקשים, ואילו לגבי חלק אחר הוחלט שהחומר יובא לעיון בית המשפט אשר יכריע בו בשים לב לרלוונטיות שלו לניהול ההגנה.

עתה מונחים בפני מסמכים שונים לצורך הכרעה לגביהם, כאמור.

על הליך בהתאם להוראה זו נאמרו בבש"פ 9322/99 מסראווה נ' מ"י פ"ד נ"ד (1) 376 הדברים הבאים:

"במסגרת הליך כזה, שבו מבוקש חומר המצוי בידי צד שאינו מעורב בחקירה ואינו קשור אליה, ייתכן שיהיה על בית-המשפט הדן בתיק (או שופט אחר בדומה להליך לפי סעיף 74 לחוק) לקיים הליך בירור, והוא יצטרך לשקול את הצורך בחשיפתו של אותו חומר להגנת הנאשם; ייתכן שגם השיקולים להכרעה בעניין זה יהיו דומים להליך לפי סעיף 74 לחוק, אך אין לערב בין שני ההליכים. בהפעילו את שיקול-דעתו לחשיפת חומר כאמור, יביא בית-המשפט בגדר שיקוליו את הצורך לאזן בין האינטרס לאפשר לנאשם הגנה מפני האישום המיוחס לו לבין זכויות העד שאת הפרטים על אודותיו מבקשים לחשוף; בין היתר, יישקלו זכויות העד לפרטיות, לכבוד ולביטחונו האישי אל מול חיוניות הפגיעה בהם, להגנת הנאשם. זכותו של הנאשם להליך הוגן שיאפשר לו להתגונן מפני האישום המיוחס לו אינה זכות מוחלטת המאפשרת פגיעה ללא סייג בזכויותיו של עד במשפטו. כאשר אין מדובר בחומר שנתפס במהלך החקירה ישקול בית-המשפט את הרלוונטיות של החומר ואת ערכו הראייתי, אל מול זכויות היסוד החוקתיות של העד שאת הפרטים הנוגעים אליו מבקשים לחשוף, ויערוך את האיזון הראוי ביניהם."

כמו כן ר' לאחרונה: בש"פ 9305/08 פלוני נ' בית ספר אל מאמוניה לבנות.

לאחר שעיינתי בחומרים שהובאו לעיוני אני קובע כדלקמן:

1. הידיעות המודיעיניות שנמסרו על ידי מר סמי ג'עסוס יימסרו להגנה במלואם בכפוף למחיקת שמות ופרטים מזהים. הידיעה היחידה שתימסר במלואה, ללא כל מחיקה, הינה ידיעה מס' 023 – 4413 – 06. יתר המסמכים בתיק המודיעין, אשר הובאו בפני - לא ימסרו, בהיעדר רלוונטיות להגנת הנאשם.

2. כמו כן, יימסרו תוכנית המודיעין של מרחב שפלה ושל תחנת לוד, לשנים 2004 ו - 2005. מתיר למחוק מהם את שמות הקצינים ו/או השוטרים, וכן של הבדוקאים המפורטים. תשומת לב ההגנה כי מעיון בית המשפט במסמכים אלה עולה כי שמו של סמי ג'עסוס אינו מופיע כלל ועיקר.

3. תיקי המודיעין של עבדאללה מסעוד ומחמד מסעוד אשר הובאו בפני - לא יימסרו, בהיעדר רלוונטיות להגנת הנאשם.

4. בהתאם לסעיף 70 (ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לשם הגנה על בטחון המדינה ועל אנשים המוזכרים במסמכים שעל מסירתם הוריתי לעיל, אני אוסר על פירסום כל פרט בקשר למסמכים הנ"ל, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האיסור - מסירתם ו/או מסירת תוכנם לצדדים שלישיים כלשהם.

המזכירות תשלח עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

כן תדאג המזכירות להחזרת הקלסר בו מצויים החומרים הנ"ל לידי ב"כ המשיבים.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בלשכתי, בהיעדר הצדדים.

רפי ארניה, שופט