ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אירוטק נגד גמאטרוניק :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא012383/08

בתיק עיקרי: א 018806/08

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

אירוטק מחשבים ותוכנה (2002) בע"מ

בעניין:

המבקש

א. אלרואי ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד

נגד

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ

המשיב

א. שינדלר ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד

החלטה

בש"א 12383/08

1. בפניי בקשה להעברת התביעה בת.א 18806/08 לבית המשפט המוסמך בתל- אביב.

2. ענייננו בתביעה שהגישה התובעת (המשיבה כאן) כנגד הנתבעת (המבקשת כאן) לתשלום יתרת חובה של הנתבעת בגין רכישת ציוד אלקטרוני, שנכון למועד הגשת התביעה עומד על סך של 34,661 ₪.

3. בכתב התביעה טוענת התובעת לסמכות מקומית של בית משפט זה, משמקום יצירת ההתחייבות והמקום המיועד לתשלום היו, על-פי הטענה, בירושלים וכן בשל העובדה כי בין הצדדים קיימת תנית שיפוט ייחודית להתדיין בבתי משפט מוסמכים בירושלים.

4. הנתבעת מתנגדת לסמכותו המקומית של בית משפט זה במסגרת הבקשה שלפנינו. הנתבעת טוענת, כי עפ"י סעיף 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: התקנות) על כל חלופותיו מוקנית הסמכות המקומית לדון בתביעה לביהמ"ש המוסמך בתל- אביב, שכן מקום יצירת ההתחייבות ו/או המקום שנועד לקיום ההתחייבות ו/או מקום מסירת הנכס נשוא התביעה ו/או מקום המחדל בגינו תובעת המשיבה את התובעת היו כולם בתל-אביב. באשר לתנית שיפוט ייחודית המופיעה באחת מתעודות המשלוח, שצורפו לכתב התביעה, טוענת הנתבעת, כי זו אינה מחייבת את הנתבעת, באשר הנתבעת לא נתנה את הסכמתה אליה ולא הייתה מודעת כלל לקיומה, עת אישרה בחתימתה את קבלת המשלוח שבתעודה.

בתמיכה לאמור בבקשה הוגש תצהירו של מנהל המבקשת, מר שי שובע.

5. התובעת לא הגישה את תגובתה לבקשת התובעת. יחד עם זאת, הסמכות המקומית של בית משפט זה עולה מכתב התביעה, על נספחיו. תימוכין לטענתה של התובעת להיות מקום המיועד לקיום ההתחייבות בעיר ירושלים דווקא נמצאו בחשבוניות מס שהונפקו על ידי התובעת בגין רכישת הסחורה נשוא התביעה (נספח א' לכתב התביעה). באותן חשבוניות המס צוין מפורשות כי התשלום עבור הסחורה יתבצע בבית גמאטרוניק בירושלים, שהיא התובעת שלפנינו. מכאן אתה למד, שהמקום שנועד לתשלום בגין הסחורה היה בעיר ירושלים, ולא בתל-אביב, כטענת התובעת. הנתבעת, לא הכחישה את קבלת חשבוניות המס הנ"ל מהתובעת, ולא טענה כנגד תוקפן ו/או כנגד האמור בהן.

די בכך כדי לקבוע כי התובענה מקיימת אחר החלופה הקבועה בסעיף 3(א)(3) לתקנות.

לפיכך, אני דוחה את הבקשה.

הוראות להמשך ניהול התביעה

גילוי מסמכים ושאלונים

1. אני מורה על גילוי מסמכים הדדי, כאשר כל צד יאפשר עיון במסמכים, בתיאום מראש עם הצד שכנגד.

2. אם נשלח שאלון, ישיב הצד השני בתצהיר לשאלון.

3. כל האמור, יושלם לא יאוחר מיום 15/7/09.

בקשות ביניים

4. כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני, אני מורה כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, וכל עוד לא הוחלט אחרת, תוגשנה ותידונה לפי פרק כ' סימן א' לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 (שדן בבקשות בכתב). כל מבקש אחראי לביצועה המידי של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 21 יום מיום מסירת הבקשה למשיב, ובהעדר התגובה לבקשה, יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון.

בקשות להארכת מועד

לא תוגש בקשה להארכת מועד (לרבות בקשה לדחיית דיון) מבלי לקבל תחילה את תגובת הצד שכנגד, אשר תצורף לבקשה. הוגשה בקשה בהסכמה לדחייה או להארכת מועד, יידחה או יוארך המועד על ידי המזכירות, אלא אם כן אחליט אחרת.

קדם משפט

5. נקבע לקדם משפט ליום 30/11/09 בשעה 09:30.

6. למועד לקדם המשפט, יתיצבו מנהלי בעלי הדין. אי התייצבות בעל דין תחשב כאי התייצבות למשפט. כל צד יביא עמו העתקי המסמכים עליהם הוא מסתמך.

7. המזכירות תודיע בפקס.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא