ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבן - בנק פועלים :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא004379/09

בתיק עיקרי: א 004455/09

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

1. אבן ובניין חדש בע"מ

2. דוד בן עטר

מבקשים

נ ג ד

בנק הפועלים בע"מ

משיב

החלטה

1. ביום 20/6/07 פתחה המבקשת מס' 1 (להלן החב') חשבון בסניף תלפיות של המשיב בירושלים.

2. בחודש אוגוסט 07 הועמדה לחב' מסגרת אשראי ע"ס 60,000 ₪.

3. ביום 28/11/07 נטלה החב' הלוואה מאת המשיב ע"ס של 100,000 ש"ח. ביום 25/2/08 נטלה החב' הלוואה נוספת בסך של 50,000 ש". הלוואה שלישית בסך שך 60,000 ש"ח נטלה החב' ביום 10/6/08.

4. בכתב התביעה שהגיש המשיב כנגד המבקשים נטען כי החב' לא עמדה בתנאי הסכמי ההלוואה ויתרת החוב בחשבון עמדה על סך של 121,385 ש"ח.

5. המבקש מס' 2 היה במועדים הרלבנטיים בעל מניות ומנהלה של החב'.

6. המבקש מס' 2 חתם ביום 20/6/07 על כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום.

7. המבקשים תמכו את בקשתם בתצהירו של המבקש מס' 2.

בתצהיר אין הכחשה על נטילת ההלוואות אשר היו מיועדות להפעלת עיסקה של החב'. עוד נטען כי לאור העובדה כי החב' נקלעה לקשיים ולא עמדה בהסכמי ההלוואה ביטל המשיב את מסגרת האשראי שהועמד לחב'. עוד נטען כי המשיב פרע תכניות חסכון ובכך גרם למבקשים לנזקים.

טענה נוספת בפי המצהיר הינו כי בעת פתיחת החשבון עת הוחתם על ניירת לא הוסבר לו דבר. לטענתו החשבון נפתח עבור החב' ולא עבורו באופן אישי. כמו כן לא ידע כלל שהחתימו אותו על ערבות לחשבון והדבר אף לא הוסבר לו.

המצהיר ממשיך וטוען כי היה ידוע לו כי המדינה נתנה כספים למשיב לשם מתן סיוע לעסקים שנקלעו לקשיים אולם המשיב בפעולותיו רק גרם להם לנזקים.

8. כבר בשלב זה יש לציין כי התצהיר מנוסח בצורה סתמית וכוללנית וללא פירוט עובדתי של גירסת המבקשים. כך למשל לא הונחה כל תשתית עובדתית לטענה כי המשיב פרע תכניות חסכון שהיו בחשבון. בעדר פירוט לעניין זה אין ערך לטענה זו.

9. מעיון בדף פתיחת החשבון ובכתבי ההתחייבויות בגין נטילת ההלוואות הרי שמצויה עליהן חותמת החב' בצירוף חתימתו של המבקש מס' 2. עובדה זו יש בה להעיד כי החשבון נפתח על ידי החב' והיא זו אשר נטלה את ההלוואות.

10. לצורך מתן ההלוואות רשאי היה המשיב לקבל בטוחה לפרעונן של ההלוואות באמצעות מתן ערבות על ידי המבקש מס' 2 שהינו בעליה של החב'. הליך זה מקובל הוא בעולם העסקים וללא מתן ערבות על ידי לא היה המשיב מעניק הלוואה לחב'.

אף הטענה כי לא הוסבר לו כי הינו חותם על כתב ערבות אין בה כל ממש.

כידוע ההלכה המקובלת היא כי חתימתו של אדם על חוזה או על מסמך כשלהוא מקימה חזקה לכך שהחותם נתן את הסכמתו לתוכן האמור במסמך לאחר שקרא והבין את האמור בו. על המבקש לשלול חזקה זו, ולעניין כי המסמך אינו מחייב כלפיו מאחר ולא קרא או הבין את תוכנו מוטל נטל הוכחה כבד.

בנסיבות אלה היה על המבקש מס' 2 להימנע מלחתום על כתב הערבות בטרם יקבל הסבר למהות המסמך עליו הוא חותם. אולם משחתם אין הוא יכול לטעון כי לא קרא את המסמך ולא הבין את תוכנו.

המבקש לא הניח כל תשתית עובדתית לסתירת החזקה הנ"ל ואין די באמירותיו הכוללניות כדי לעמוד בנטל כבד זה.

11. המקובץ מן האמור לעיל כי התצהיר לא רק שאינה עומדת בדרישות ההלכה הפסוקה בדבר החובה להכבד ולפרט את גירסת ההגנה אלא שהוא כולל אמירות כלליות וסתמיות.

ככל שהמבשים סוברים כי המשיב גרם להם נזק יתכבדו ויגישו תביעה עצמאית, אך בין זכות זו לבין החובה לפרוע את יתרת החוב אין ולא כלום.

12. אשר על כן הבקש'ה לרשות להגן נידחת.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיב על פי כתב התביעה.

ב"כ המשיב ימציא פק דין פורמלי לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

החלטה זו ניתנה מכח סמכותי לפי תקנה 205 ג' לתקנות סדר הדין האזרחי.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר.

אורי פוני, רשם