ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו סוכות נגד כהן :

2


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 007175/07

לפני:

השופט יעקב שפסר, סגן נשיא

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

אבו סוכות שאקר

ע"י ב"כ עו"ד

מוראד אלסנאע

התובע

נ ג ד

1. כהן רועי

2. אישי ישיר חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

אריה כרמלי

הנתבעים

החלטה

לאור הודעת הנתבעים מהיום, יגיש התובע תצהירי עדויות ראשית בצירוף תיק מוצגים עד יום 14.7.09. הנתבעים יגישו תצהירי עדויות ראשיות מטעמם בצירוף תיק מוצגים עד יום 15.10.09.

בקשה לזימון עד שלא ניתן להגיש תצהירו תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר לסיבת אי הגשת התצהיר ובצירוף תמצית מעדותו.

בתביעות שעילתן על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים- יודיעו הנתבעים בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהם באם הם כופרים בחבותם וינמקו הודעתם. ככל שלא תמסר הודעה כאמור יחשב הדבר כויתור על הטענה ויתקיים הדיון בשאלת גובה הנזק בלבד.

צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיו.

תצהירי חוקרים יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי בתוך המועד הנ"ל שאם לא כן לא תותר הגשתם, זאת גם באם הנתבעים יודיעו כי בכוונתם להגיש תצהירי חוקרים מבלי שהגישום במועד. על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דו"חות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדו"חות שנערכו לבקשת הנתבעים, גם אם הם לא נערכו ע"י אותו חוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעים אין מקום כי החוקר יתייצב לחקירה ביחד עם כל דו"חות החקירה שכן, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם- יגישו הנתבעים בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהם. לבקשה יצורפו, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דו"חות ו/או אמירות בדו"חות, אשר לדעת הנתבעים אין מקום לחושפם.

צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים, ללא חקירת עורכו יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת מסמכי הצד שכנגד שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד בתוך 7 ימים נוספים את התנגדותו והעתקה יועבר ישירות ובמקביל באמצעות הפקסימיליה לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להשיב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

לא תותר הגשת מסמכים שלא צורפו לתיק בית המשפט וללא תותר שמיעת עד שלא הוגש תצהירו אלא בבקשה ובהחלטה נפרדת לעניין זה.

קובע להוכחות ליום 14.3.2010 החל מהשעה 11:00.

ב"כ הצדדים ידאגו לזימון עדיהם וכן מתבקשים להיות ערוכים לסיכומים בע"פ בתום הדיון.

ניתנה היום 27 במאי, 2009 (ד' בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

יעקב שפסר, שופט

סגן נשיא