ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חדד אריק נגד בטוח לאומי-סניף בא :

1


מדינת ישראל

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע
בל 3423/08

בפני:

כבוד השופט אילן סופר

27/05/2009

בעניין:

חדד אריק

התובע

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף באר שבע

ע"י ב"כ עו"ד

ילנה צ'וקלר

הנתבע

פסק דין

1. עניינה של התביעה שבפנינו בהחלטת הנתבע מיום 4.8.08 לשלול את זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה, עקב היותו הבעלים הרשום של רכב שמספרו 1878717, ושל נגרר שמספרו 7998157 (להלן: "הרכב").

2. התובע יליד 1974.

3. ביום 27.7.08 הגיש התובע תביעה לגימלת הבטחת הכנסה מהנתבע. בסעיף 4 לטופס התביעה ציין התובע כי יש בבעלותו רכב, וכי הוא נדרש לצרכים רפואיים של התובע או של בן משפחתו (נ/1).

4. התובע הבהיר במכתבו לנתבע (נ/4) כי מדובר ברכב ששייך לאחיו הבכור הסובל מנכות קשה, והוא זקוק לו לצרכיו הרפואיים. התובע טען כי הרכב רשום בבעלותו מאחר ולאחיו ישנם חובות כבדים שאינם מאפשרים רישום נכסים על שמו. מטעם זה טוען התובע כי על אף הרישום בדבר הבעלות, הרי שהרכב אינו בבעלותו בפועל, והוא אינו עושה בו שימוש. מטעם זה טוען התובע כי יש לקבל את תביעתו, ולהכיר בזכאותו לתשלום גימלת הבטחת הכנסה.

5. הנתבע טען כי התובע אינו עומד בתנאי החוק לזכאות להבטחת הכנסה, שכן הרכב מצוי בבעלותו ובשימושו. הנתבע טען כי עצם הבעלות ברכב שוללת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ועל כן בדין נדחתה התביעה.

דיון והכרעה

6. חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980 (להלן: "החוק"), קובע מהי הכנסה אשר תביא לשלילת הזכאות לגימלת הבטחת הכנסה. סעיף 9א לחוק עוסק בבעלות ברכב מנועי, וקובע כדלקמן:

" (א) בסעיף זה, "רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, שבבעלות התובע או שבשימושו של התובע או ילדו הנמצא עמו, למעט אופנוע.

(ב) לענין חוק זה רואים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), רכב כנכס אשר מופקת ממנו הכנסה חודשית שסכומה אינו נמוך מסכום הגמלה שהיתה משתלמת לתובע, לולא הוראות סעיף קטן זה.

(ג) לא יראו רכב כנכס אשר מופקת ממנו הכנסה אם מתקיים אחד מאלה -

(1) (נמחקה);

(2) התובע, או בן משפחתו של התובע, זקוקים לרכב לצורך טיפול רפואי הניתן מחוץ לביתם, לפי תכנית טיפול שנקבעה מראש או לפחות 6 פעמים בחודש בפרק זמן העולה על 90 ימים רצופים, והכל לפי כללים ותנאים שקבע השר; לענין זה, "בן משפחתו" - מי שהתובע מסיע אותו לטיפול רפואי, כאמור בפסקה זו והוא בן זוגו, בנו, בתו או הורהו של התובע, ובלבד שלבן משפחתו כאמור, אין רכב נוסף; ..."

תקנות הבטחת הכנסה התשמ"ב - 1982 (להלן: "התקנות"), קובעות אף הן הסדרים הנוגעים לשימוש ברכב עקב צורך רפואי, וזו לשונן:

"10א*. (א) תובע העושה שימוש ברכב מנועי יצרף לתביעתו, אישור רפואי המעיד כי הוא או בן משפחתו זקוקים לרכב לצורך קבלת טיפול רפואי במיתקן רפואי לפי תכנית טיפול שנקבעה מראש או שש פעמים בחודש לפחות בפרק זמן העולה על 90 ימים רצופים.

(ב) אישור רפואי, כאמור בתקנת משנה (א), ייתן מי שהוסמך ליתן אישור רפואי בתקנה 11(ג)(1) ו-(4) לתקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב-1982, לפי הענין.

(ג) בהחלטתו יבדוק עובד המוסד, כמשמעותו בסעיף 13 לחוק, אם התובע או בן משפחתו זקוקים לרכב לצורך קבלת טיפול רפואי בהתאם לתכנית הטיפול או הטיפול הרפואי כאמור בתקנת משנה (א), וזאת לאחר שרופא מוסמך חיווה את דעתו בכתב בענין זה. "

6. התובע שב וטען בפניותיו לנתבע ולבית הדין, כמו גם בעדותו בפנינו כי מדובר ברכב שהינו הלכה למעשה בבעלות אחיו, אולם לא יכול היה להירשם בבעלותו בשל חובותיו (עמוד 2 שורות 19-24 לפרוטוקול מיום 3.3.09). התובע סיפר כי הרכב היה רשום בעבר בבעלותו של אחי גיסתו, אולם כאשר הוא התחתן הוא ביקש להעביר את הבעלות לבן משפחה אחר, ואז הועבר הרכב לבעלות התובע (עמוד 3 שורות 14-17 לפרוטוקול מיום 3.3.09). עוד הבהיר התובע כי בעקבות חוב שנוצר לתובע עצמו כלפי חברת סלקום, הוטל על הרכב הרשום בבעלותו עיקול. משהתובע מצוי כעת במצב בו אינו יכול לבצע כל שינוי בבעלות ברכב, שהרי העיקול מונע דיספוזיציה בנכס (עמוד 1 שורות 16-19 ועמוד 4 שורה 7 לפרוטוקול מיום 3.3.09).

עוד העידה מטעם התובע הגב' נירית חדד, גיסתו של התובע, אשת אחיו הבכור. הגב' נירית חדד אישרה בעדותה את גרסת התובע לפיה הרכב הוא בבעלות התובע מאחר ואינו יכול להיות רשום בבעלות בעלה, ולאחר שאחיה ביקש להעבירו לבן משפחה אחר עם נישואיו. עוד הסבירה הגב' חדד כי לא ניתן להעביר את הרכב לבעלותה מאחר ורובץ עליו עיקול (עמוד 4 שורות 1-12 לפרוטוקול מיום 3.3.09).

7. עדותו של התובע היתה אמינה עלינו. התרשמנו כי אכן מדבור במקרה מצער בו הרכב רשום על שם התובע, אולם אינו בבעלותו. זאת ועוד, לא ניתן לשנות את רישום הבעלות מפאת העיקול.

8. הלכה היא כי נדרשת בחינה מהותית של שאלת השימוש ברכב, כך למשל, שימוש של מקבל הבטחת הכנסה ברכב, שאינו רשום בבעלותו, תביא לשלילת הזכאות. על יסוד דברים אלו, גם רישום בעלות ברכב אינו חזות הכל, ויש לבחון האם נעשה שימוש ברכב על ידי המבוטח על מנת שיהיה בכך כדי לשלול את זכאותו לגימלה.

9. במקרה שבפנינו במכתבו של התובע לנתבע, צויין כי התובע נאלץ להסיע את אחיו וילדיו לבתי הספר והגנים, ולצרכיהם השונים, מדי יום, עקב מוגבלותו של אחיו (נ/4).

במכתבה של העובדת הסוציאלית מטעם המחלקה לשירותים חברתיים של עיריית קרית מלאכי, צויין גם כן כי התובע מסיע את אחיו הנכה ואשתו שאינה בעלת רישיון נהיגה לבתי חולים, למסגרות לימוד, ולסידורים שונים (נ/5).

יחד עם זאת, התובע לא עמד בתנאי החוק והתקנות לזכאות לרכב בגין צורך רפואי של בן משפחה, כעולה מהחקיקה אשר פורטה לעיל. מכאן, השימוש שעשה התובע ברכב הרשום על שמו שולל את זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה.

10. התובע טוען בתגובתו לסיכומי הנתבע כי מדובר בתאור המצב לפני הגשת התביעה לגימלת הבטחת הכנסה, וכי מאז שהגיש את התביעה לא עשה שימוש ברכב. בתמיכה לטענתו טוען התובע כי לרכב לא היה רישיון בתוקף, כמה חודשים לפני התביעה להבטחת הכנסה.

11. אין בידינו לקבל את הסברי התובע בעניין זה, שהרי כל מטרת המכתבים שהעביר מטעמו ומטעם העובדת הסוציאלית היתה לנמק את הבעלות ברכב במסגרת התביעה להבטחת הכנסה. דברים אלו אינם מתיישבים עם טענתו כי מדובר בתאור של מצב הקודם להגשת התביעה, וכי מיום הגשתה לא עשה שום שימוש ברכב.

12. יחד עם זאת, מצאנו כי גרסתו של התובע בכל הנוגע לעצם רישום הרכב בבעלותו, וחוסר יכולתו לשנות את רישום הבעלות כיום עקב הטלת עיקול, אמינה, ועל כן אין לראות בעצם הבעלות ברכב עילה לשלילת זכאותו של התובע לגימלת הבטחת הכנסה.

13. יוצא מכך, כי התובע יהיה רשאי להגיש תביעה חדשה להבטחת הכנסה, בכפוף להצהרה והתחייבות שאינו עושה שימוש ברכב.

14. סופם של דברים - התביעה נדחית, בכפוף לאמור בסעיף 13 לעיל.

15. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן היום 27 במאי, 2009 (ד' בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

אילן סופר - שופט