ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קבוצת אינטלקט בע"מ נגד ש.ת פעלטון בע"מ :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי בקשה מס' 4

מבקשת/נתבעת

קבוצת אינטלקט בע"מ - ח"פ 512919465

נגד

משיבה/תובעת
ש.ת פעלטון בע"מ - ח"פ 514459387

החלטה

התובעת הגישה כנגד הנתבעת תביעה בסדר דין מקוצר ע"ס 216,752₪.

בסעיף 18 של כתב התביעה נקבע, כי לבימ"ש זה סמכות מקומית ועניינית, בשים לב לסכום התביעה, "...המקום שנועד לקיום ההתחייבות – המקום שנועד לביצוע התשלום בהעדר הסכמה אחרת בין הצדדים, שהינו מקום עסקי התובעת בהתאם לסעיף 44א לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 ובהתחשב בהיות התביעה תביעה לסכום קצוב מכוח התחייבות שיש עליה ראיות בכתב" .

ביום 23/10/2014 הוגשה ע"י המבקשת בר"ל ובין היתר נטען בה, כי לבימ"ש זה לא מסורה סמכות מקומית:

מקום מושבה ומענה של המבקשת בתל-אביב, המקום שנועד ליצירת ההתחייבות נמצא באשקלון ו"אין כל קשר בין הנתבעת ו/או העובדות המפורטות בתובענה זו כדי ליצור סמכות מקומית לבימ"ש בחדרה.

תשובת המשיבה מיום 11/11/2014 מציינת, כי בתצהיר הסומך את הבר"ל אין כל התייחסות או תימוכין לטענה בעניין הסמכות המקומית.

בהיות הטענה עובדתית צריך היה לסמוך אותה בתצהיר.

הבקשה מתעלמת מהאמור בסעיף 18 של כתב התביעה לעניין הסמכות המקומית.

בהעדר מקום מוסכם לקיום ההתחייבות, עפ"י סעיף 44 הנ"ל, יהא זה במקום עסקו של הנושה.
עפ"י הוראות תקנה 3(3) בתקסד"א, התובענה הוגשה במקום שנועד והיה מכוון לקיום ההתחייבות.
עוד מציינת הבקשה, כי ישנה הלכה שיצאה מבית המשפט העליון, לפיה, אין נזקקים לטענת סמכות מקומית, בשל היות ארצנו קטנה והניידות בימינו קלה ומהירה.

"הלכה זו" אינה הלכה כלל, הציטוט אינו מציין את מראה המקום השייך ומכל מקום מן המצוטט עולה, כי אין לייחס משמעות מופרזת לטענה בעניין הסמכות ולא מעבר לכך.

ביום 17/11/2014 הוגשה תשובת המבקשת המציינת, כי לא ברורה לה תשובת התובעת, כי מושכלות יסוד הן, כי תביעה תוגש לבימ"ש שבתחום סמכותו נמצא מענה של נתבעת ובענייננו מדובר בתל-אביב ולא ברור למבקשת כיצד מקום יצירת ההתחייבות מקנה סמכות לבימ"ש בחדרה.

אם נלך לשיטת התובעת והסמכות תהא מסורה עפ"י תקסד"א, הרי שהמקום הנכון הוא, באשקלון.

המבקשת סבורה , כי קבלת עמדת המשיבה תרוקן מתוכן את כל הוראות סדר הדין האזרחי בעניין.

עיון בכתב התביעה בכלל ובמסמך אשר לשיטת התובעת קובע, כי קיום ההתחייבות שנטלה על עצמה הנתבעת (עפ"י נספח א' של כתב התביעה, הזמנה מס' 14469 המנוסחת ע"י הנתבעת וחתומה ע"י הנתבעת והתובעת), יהא במענה של התובעת מלמד, כי הנתבעת (שמענה בתל-אביב) הזמינה מן הנתבעת מתקנים ועבודת מהנדס מכונות עבור אירוע קיץ באשקלון מציינת את תנאי התשלום פעם אחת ש+ 65 ופעם אחרת כ-ש + 95.

כל שיש בתיק זה ממנו ניתן ללמוד על מיהות ביהמ"ש המוסמך מקומית, אינו אלא מען הנתבעת והזמנה אשר נערכה ביום 10/07/2013.

מן התאריך על גבי ההזמנה לא ניתן ללמוד מאומה לגבי מקום ביצוע התשלום השייך, שכן הצדדים לא נתנו דעתם לעניין זה.

בנסיבות אלו, אתקשה לקבוע, כי ביהמ"ש המוסמך מקומית לדון בתובענה, נמצא באשקלון או בתל אביב, כטענת המבקשת.
אכן, אין בנמצא תימוכין בדמות תצהיר, לסמוך את העובדות הנטענות ע"י המבקשת, ביחס לסמכות המקומית.
עם זאת, עובדות אלו עולות מנספח א' של כתב התביעה ואין צורך לתמוך אותן בתצהיר המבקשת.

דעתי כדעת המשיבה, היינו, כי בהעדר הסכמה על מקום לקיום התחייבות, יש ללכת אחר הדין המהותי, היינו, הוראות סעיף 44 הנ"ל ולקבוע, בהתאם לכך, כי בימ"ש זה מוסמך גם מוסמך מקומית לדון בתובענה.

הבקשה נדחית.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבה לשכ"ט עו"ד בסך 1,200₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
בקשת הרשות להתגונן תידון בפני ביום שני 05/01/2015 בשעה 11:30.
אם מוותרת המשיבה על חקירת מצהיר, תימסר על כך הודעה למצהירה, במסירה כדין, בד בבד עם הגשת בקשה מתאימה בתיק.
הבקשה תוגש, לא יאוחר מ- 7 ימים, לפני מועד הדיון.
אם יגיעו הצדדים להסכמה דיונית או אחרת, המייתרת את הדיון – יגישו בקשה משותפת מבעוד מועד, היינו, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני מועד הדיון.
בקשה לשינוי מועד הדיון, תוגש בתוך זמן סביר מראש בציון עמדת הצד שכנגד.
צד מיוצג יפעל כמתחייב מנוהל נשיא ביהמ"ש העליון, שמספרו 1/14, אשר פורסם ביום 22/4/2014 ותוקפו מיום 18/5/2014 (ראה באתר האינטרנט של הרשות השופטת).
בקשות שתוגשנה בשונה מן המתחייב מהנוהל הנ"ל ומהחלטה זו – צפויות שלא להתקבל.
הדיון יתקיים בבניין ביהמ"ש לענייני משפחה, רחוב דוד שמעוני 42, חדרה.
ניתנה היום, ב' כסלו תשע"ה, 24 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קבוצת אינטלקט בע"מ
נתבע: ש.ת פעלטון בע"מ
שופט :
עורכי דין: