ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Philip Morris Products Inc נגד חיה לביא :

החלטה בתיק רע"א 102/03

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקשות:
1. Philip Morris Products Inc

2. Philip Morris Incorporated

נ ג ד

המשיבים:
1. חיה לביא

2. "עזבון המנוח שוקי לביא ז"ל"

משיבה פורמלית:
3. מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בחיפה בת.א. 1262/00, בש"א 10450 שניתנה
ביום 25.12.02 על ידי כבוד השופט י' עמית

בשם המבקשות: עו"ד דרור קדם
בשם משיבים מס' 2-1: עו"ד מירון קין

בבית המשפט העליון

החלטה

1. מר שוקי לביא ז"ל (להלן – "המנוח") הגיש כתב תביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד המבקשות לפצותו עבור נזקים שנגרמו לו מחמת עישון סיגריות. בטרם הגישו המבקשות כתב הגנה, נפטר המנוח. לפי צו הירושה, יורשותיו על פי דין הן המשיבה מס' 1 - בת זוגו (להלן – "המשיבה") - ובתו (להלן – "היורשת הנוספת"), בחלקים שווים. בא כוח המשיבה הגיש "בקשה לצרוף בעל דין להליכים המתנהלים בתובענה (במעמד צד אחד)" – שאותה סמך על תקנה 39 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין") – ובה ביקש לצרף את המשיבה להליכים המתנהלים בתובענה ולהורות כי תבוא תחת המנוח. המבקשות התנגדו לבקשה. בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט י' עמית), בהחלטתו מיום 21.3.02, התיר למשיבה להגיש כתב תביעה מתוקן – שבו יצורפו כתובעים עזבון המנוח והמשיבה - והבהיר כי:
"אם כתב התביעה המתוקן לא יכלול גם את היורשת הנוספת כתובעת מכוח העזבון, הרי שעל המבקשת [המשיבה – י' ט'] להקדים ולהבהיר בכתב התביעה המתוקן אם היא מייצגת גם את היורשת הנוספת, ואם נעשה הדבר בהסכמתה על פי מסמך בכתב. שאם לא כן, על המבקשת [המשיבה – י' ט'] לעתור בבקשה נפרדת, להתיר לה לייצג גם את היורשת הנוספת".

בהחלטה נוספת, מיום 19.6.03, חזר והורה בית המשפט למשיבה להגיש כתב תביעה מתוקן "שאם לא כן, תימחק התביעה". עזבון המנוח והמשיבה הגישו "כתב תביעה מתוקן" בלי לצרף את היורשת הנוספת, ובלי להבהיר מה שנצטוותה המשיבה להבהיר לגבי היורשת הנוספת. המשיבה תבעה "את חלקה (50%) מכל סכום שהגיע והמגיע לעיזבון התובע מן הנתבעות [המבקשות – י' ט'] כדמי נזק". המבקשות הגישו בקשה לסלק את התביעה בשל אי צירופה של היורשת הנוספת. בהחלטתו מיום 25.12.02 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה באומרו כי:
"המשיבה מס' 2 [המשיבה – י' ט'] הבהירה את מעמדה, כמי שמייצגת את עצמה בלבד, כאחת מתוך שתי היורשות, והגבילה את תביעתה למחצית נזקו של העזבון.

המשיבה מס' 2 [המשיבה – י' ט'] אינה יכולה לאכוף על היורשת הנוספת להצטרף לכתב התביעה, אם זו אינה חפצה בכך---.

ככל שהמבקשות חוששות כי ההליך דכאן לא יחייב את היורשת הנוספת, הן רשאיות להגיש בקשה לצרף את היורשת הנוספת כתובעת או כנתבעת נוספת.

לחילופין, יפנו המבקשות ליורשת הנוספת ויפנו תשומת ליבה להליך המתנהל. במקרה כזה, תהיה היורשת הנוספת מנועה מלטעון בעתיד כי לא ידעה על התקיימות ההליך".

המבקשות ביקשו להרשות להן לערער על ההחלטה האמורה. המשיבים השיבו על הבקשה.

2. תקנה 38 לתקנות סדר הדין זו לשונה:
"מת בעל דין או שפשט את הרגל או שנכס שלו נסב מכוח דין, רשאי בית המשפט או הרשם להורות – אם ראה צורך בכך לשם יישוב מלא של כל השאלות הכרוכות בדבר – כי מנהל העזבון, או היורשים או הנאמנים או חליף אחר של בעל הדין, כולם או מקצתם, יהיו לבעלי הדין, או שתומצא להם הודעה בדרך ובצורה שנקבעו להלן ובתנאים שייראו לבית המשפט או לרשם, והוא יתן צו בדבר המשך המשפט כפי שייראה לו".

תקנה 39 לתקנות סדר הדין זו לשונה:

"נראה צורך לצרף בעל דין חדש או לשנות מעמדו של בעל דין – אם מן הטעמים האמורים בתקנות 36 עד 38 ואם מחמת שאדם מעונין נתגלה אחרי תחילת המשפט – יכול שהצו על המשך המשפט בין בעלי הדין, הממשיכים או החדשים, יינתן על פי צד אחד שהגיש בקשה לבית המשפט או לרשם על יסוד הטענה שטובת ההנאה או החבות נשתנתה או נסבה או שאדם מעונין נתגלה כאמור" (לענין צרוף בעלי דין לפי תקנות אלה ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), עמ' 210-205).

בית המשפט המחוזי לא סיים, אפוא, את מלאכתו, במובן זה שלא החליט, כמצוות תקנות 38 ו- 39 לתקנות סדר הדין אם לצרף את היורשת הנוספת כבעלת דין, אם להורות להמציא לה הודעה ובאיזו צורה. תחת זאת הטיל על המבקשות להגיש בקשה, לפי שיקול דעתן, לצרף את היורשת הנוספת כבעלת דין, או לחילופין, להפנות את "תשומת ליבה להליך המתנהל". אעיר כאן, כי אפילו היה מקום ללכת בדרך זאת, מסופקני אם ראוי היה להטיל זאת על המבקשות דווקא, ובמיוחד כאשר התעלם בא כוח המשיבים מהוראתו המפורשת של בית המשפט בהחלטותיו מיום 21.3.02 ומיום 19.6.03.

3. לפיכך אני מחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי על מנת שיחליט אם לצרף את היורשת הנוספת כבעלת דין, אם לשלוח לה הודעה בדבר התובענה ובאיזו דרך. לא ראיתי צורך לדון ביתר טענותיהן של המבקשות, כאן או בבית המשפט המחוזי.

בנסיבות הענין לא ייפסקו הוצאות.

ניתנה היום, כ"ז באב תשס"ג (25.8.03).


מעורבים
תובע: Philip Morris Products Inc
נתבע: חיה לביא
שופט :
עורכי דין: