ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנ נגד דוד כהן :

החלטה בתיק ע"א 4154/14
בבית המשפט העליון בירושלים

לפני: כבוד הרשם גיא שני

המערערים:
1. הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנ

2. ניסן ויסמן

3. עזריאל ז'ולטי

נ ג ד

המשיבים:
1. דוד כהן

2. רונה ארליצקי (כהן)

3. חנה תדמור

4. גדעון תדמור

5. קבוצת דלק בע"מ

6. כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

צו סיכומי טענות

הדיון בע"א 4154/14 ובע"א 6316/14 יאוחד.

בהתאם ומכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים
2. המערערים בע"א 4514/14 יגישו את סיכומיהם כמערערים בהיקף של עד 13 עמודים, עד ליום 11.12.2014.

3. המערערים בע"א 6316/14 יגישו את סיכומיהם כמערערים וכמשיבים בע"א 4514/14, בהיקף של עד 26 עמודים, עד ליום 2.2.2015.

4. יתר המשיבים, שאינם מערערים בהליכים שבכותרת, יגישו את סיכומיהם כמשיבים בהיקף של עד 13 עמודים (במסמך אחד), עד ליום 17.3.2015.

5. המערערים בע"א 4514/14 יגישו את סיכומיהם כמשיבים בע"א 6316/14 וכן סיכומי תשובה בערעורם (אם הם חפצים בכך), במסמך אחד, בהיקף של עד 15 עמודים, עד ליום 16.4.2015. במסמך סיכום הטענות יבחינו בין טענותיהם בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

6. המערערים בע"א 6316/14 יגישו סיכומי תשובה בערעורם (אם הם חפצים בכך), בהיקף של עד 2 עמודים, עד ליום 11.5.2015.

7. לעניין סעיפים 2 עד 6 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

8. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

9. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

10. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
11. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
12. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
13. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
14. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 1.6.2015 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ד' בכסלו תשע"ה (26.11.2014(.

גיא שני, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנ
נתבע: דוד כהן
שופט :
עורכי דין: