ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסים מכלוף נגד מפעלי סהר תקשורת בע"מ :

בפני כבוד השופט עמית כהן

התובע
ניסים מכלוף

נגד

הנתבעים
1.מפעלי סהר תקשורת (1983) בע"מ
2.אלי היימן

פסק דין

ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, על פיה פסק הדין שניתן ביום 24.6.14 בתא"ח 34070-04-14, אשר הוגש על ידי הנתבעים כאן נגד התובע כאן, מתוקן כך שהסכמת הצדדים בתא"ח 34070-04-14 לה ניתן תוקף של פסק דין שם, תהיה בנוסח הבא:
הסכמה מתוקנת בתיק 34070-04-14
א. יינתן צו לפינוי הנכס (מושא תא"ח 34070-04-14) ליום 30.10.14.
ב. למרות זאת, היה והנתבע (ניסים מכלוף) ישלם לתובעים (אלי היימן ו/או מפעלי סהר תקשורת (1983) בע"מ) , לפקודת עו"ד עושרת, סכום של 100,000 ₪, בתוספת הצמדה וריבית כדין מיום 25.7.14 ועד לתשלום בפועל, עד ולא יאוחר מיום 25.10.14, יידחה צו הפינוי ליום 30.11.14.
ג. למרות האמור בסעיף ב' לעיל, היה והנתבע ישלם לתובעים, באמצעות עו"ד עושרת, סכום נוסף של 100,000 ₪, בתוספת הצמדה וריבית כדין מיום 25.10.14 ועד לתשלום בפועל, עד ליום 25.11.14, יבוטל צו הפינוי.
ד. הסכום הנ"ל, 200,000 ₪ (נכון למועד פסק הדין המקורי- 24.6.14), מהווה שכר דירה עבור החודשים ינואר 2013 עד סוף יולי 2014.
ה. החל מחודש אוגוסט 2014 ואילך, ישלם הנתבע שכר- דירה בהתאם להסכם השכירות מיום 5.6.99, דהיינו, סכום של 2,727 דולר בתוספת מע"מ, עבור חודש אוגוסט 2014 והחל מיום 1.9.14, סכום של 2,918 דולר בתוספת מע"מ לחודש, כאשר סכום זה יתעדכן כל שנה לאחר מכן, בהתאם להסכם השכירות.
ו. הצדדים ינהלו משא ומתן ביחס ליתרת סכום החוב הנטען והיה ולא יגיעו להסכמה, יהיו רשאים התובעים להגיש תביעה, כפי שימצאו לנכון.
ז. להסרת ספק, מובהר, שהיה ולא ישולם שכר-הדירה השוטף (דהיינו, עבור חודשים אוגוסט 2014 ואילך), יהיו רשאים התובעים להגיש תביעה נוספת לפינוי מושכר.

כל התשלומים ישולמו למשכיר, באמצעות עו"ד עושרת, אלא אם יקבל הנתבע הוראה אחרת מהמשכיר. השיקים יירשמו לפקודת עו"ד עושרת. המשכיר יתן לנתבע חשבונית על פי דין.

מובהר כי הסכמת הצדדים ניתנה אך ורק כדי למנוע את פינויו של הנתבע מהנכס. אין באמור בהסכמת הצדדים או במה שלא נאמר בה, כדי לפגוע בטענותיהם בדבר חובו של הנתבע (ניסים מכלוף) לתובעים (אלי היימן ו/או מפעלי סהר תקשורת (1983) בע"מ). דהיינו, התובעים רשאים לטעון שסכום חובו של התובע עולה על 200,000 ₪ ולפעול כדין לתבוע את מלוא סכום החוב מהנתבע, אך למעט נקיטת הליכי פינוי בגין החוב העולה על 200,000 ₪ נכון למועד מתן פסק הדין (24.6.14). הנתבע רשאי לטעון נגד סכום החוב הנטען על ידי התובעים, לרבות בעניין גובה דמי השכירות, ורשאי לפעול כדין לתבוע מהתובעים את ההפרש בין סכום החוב הנכון לטענתו לסכום ששולם בפועל, אך למעט קיזוז מתשלומי שכה"ד השוטפים, למעט אם יקבל פסק דין לטובתו.
להסרת ספק מובהר כי הצדדים אינם מוותרים בהסכמה זו על טענותיהם בהליכים אחרים וכל מטרתה להסדיר את תביעת הפינוי אשר הוגשה בתא"ח 34070-04-14.
הפיקדון אשר הופקד על ידי התובע (מר מכלוף ניסים), על פירותיו, יועבר לידי הנתבעים (מר אלי היימן וחב' מפעלי ס.ה.ר. תקשורת (1983) בע"מ), באמצעות בא-כוחם, עו"ד אלן עושרת, על חשבון הסכום שאמור להיות משולם ב- 25.10.14.

ניתן היום, כ"ז תשרי תשע"ה, 21 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.

עמית כהן, שופט


מעורבים
תובע: ניסים מכלוף
נתבע: מפעלי סהר תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: