ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע.ס.מ.ו. בע"מ נגד טרהטק סוכנויות בע"מ :

בפני כבוד השופטת עפרה אטיאס

תובעת

ע.ס.מ.ו. בע"מ

נגד

נתבעים

  1. טרהטק סוכנויות בע"מ
  2. TEREX GB LIMITED (FORMERLY: POWERSCREEN INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIM
  3. אסף שמואל

החלטה

זוהי בקשה שהוגשה ע"י הנתבעים 1 ו-3 (להלן- "המבקשים") לעיכוב ההליכים בתובענה זו עפ"י הכלל של "הליך תלוי ועומד" עד למתן הכרעה בהליך המקביל המתנהל בין התובעת (להלן- "המשיבה") לבין המבקשת מס' 1 בבית המשפט השלום בחדרה במסגרת ת"א 25888-03-13 (להלן- " ההליך המקביל").

בקליפת אגוז יצויין כי המחלוקת הנטושה בין הצדדים בשתי התובענות קשורה למגרסה שרכשה המשיבה מאת המבקשת 1. התביעה בהליך המקביל הוגשה ע"י המבקשת 1 בגין המחאות שחוללו ע"י המשיבה, אשר נמסרו לה כתמורה בגין המגרסה ואלו התביעה שהוגשה לבית משפט זה היא תביעת פיצויים והשבה שהגישה המשיבה כנגד המבקשת 1, והמבקש 2 שהינו אורגן שלה, והיצרן (נתבעת 2) בגין הליקויים שנתגלעו במגרסה, ואי התאמתה למפרט הטכני ו/או המסמכים והמצגים שהוצגו בפני המשיבה ביחס לתכונות המגרסה עובר לרכישתה.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

כפי שהדגיש, לאחרונה, כבוד השופט דנציגר בענין קולמביה (רע"א 2812/13 קולומביה ציוד וצרכי צילום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ (פורסם בנבו; 11.7.13) הרציונל העומדת בבסיס דוקטרינת ההליך התלוי ועומד הוא מניעת ניהול הליכי סרק וחיסכון בזמן שיפוטי וכן מניעת הכבדה מיותרת על הצד שכנגד.

נקבע כי השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו להורות על עיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד חופפים לשיקולים בבסיס הדוקטרינה של 'מעשה בית דין' וב יניהם זהות השאלות שבמחלוקת וזהות הצדדים אך גם יעילות הדיון חיסכון בזמן שיפוטי, הימנעות מכפל התדיינות ומאזן הנוחות [ו ראו רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אבי ב (21.11.2011) פסקה 6 להחלטת השופט פוגלמן הנזכרת בענין קולומביה].

עוד הודגש בענין קולומביה כי לצורך בחינת ההצדקה לעיכוב הליכים בתובענה בשל הליך תלוי ועומד ניתן להסתפק באפשרות או ב חשש שבהליך התלוי והעומד יקבעו ממצאים שיכולים להוות מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא בתובענה שעיכובה מבוקש, ואף השתק פלוגתא לא הדדי- הגנתי- קרי פלוגתא שתשמש את הנתבע בהליך שעיכובו מתבקש נגד התובע אף מבלי שהנתבע היה צד להליך התלוי והעומד (וראה גם רע"א 1514/13 נאות בית וגן בע"מ נ' מועדון הכדורגל א.נ. ביתר ירושלים (2001) בע"מ (פורסם בנבו; 6.11.2013) (להלן: " ענין נאות בית וגן").

בנסיבות המקרה שבפנינו המשיבה בתגובתה מיום 17.8.2014 אינה חולקת על טענות המבקשים כי שתי התובענות עוסקות באותה מסכת עובדתית וכי לצורך הכרעה בכל אחד מן ההליכים יש להכריע בשאלות דומות וכבר נקבע בהלכה הפסוקה כי אין צורך בחפיפה מוחלטת בכל הסוגיות הנדונות (ראו: רע"א 627/13 דוד סגל נ' פנינת מלכי ישראל בע"מ (פורסם בנבו; 19.2.13) .

המשיבה אף הביעה עמדתה שיש מקום לשמוע את שתי התובענות בצוותא חדא אלא שהיא סבורה שיש לאחד את ההליכים בפני בית משפט זה ולחילופין לעכב דווקא את ההליך המתנהל בבית המשפט השלום בחדרה.

איחוד שתי התובענות בפני בית משפט זה אינו בסמכותי. אף איני מוסמכת במסגרת הבקשה שבפניי לעכב את ההליכים בבית המשפט השלום בחדרה. מעיון בתיק המקביל, באמצעות מערכת הנט אף עולה שהמשיבה כלל לא הגישה במסגרתו בקשה לעיכוב הליכים. גם בקשה לאיחוד שני התיקים בפני בית משפט זה לא הוגשה לנשיא בית המשפט העליון מה גם שמדובר בשתי תובענות שהסמכות העניינית לדון בכל אחת מהן, לאור סכומן, שונה.

אכן, כפי שנקבע בענין נאות בית וגן, שאלת הקדימות אינה מכרעת והעיקר הוא קידום אינטרס היעילות. ואולם, לא ניתן להתעלם מן השלב המקדמי בו מצוי הליך זה לעומת השלב המתקדם בו מצוי ההליך המקביל באופן שאינטרס היעילות מצדיק דווקא עיכוב ההליכים בהליך המתנהל בבית משפט זה.

בעוד שבמסגרת הליך זה, שנפתח בחודש אפריל 2014, טרם הוגשו כתבי הגנה, ואף קיימת מחלוקת באשר לשאלת קיומה של המצאה כדין של התובענה ליצרן הרי שבהליך ה מקביל שנפתח זמן רב לפני הגשת התובענה בהליך זה (ההתנגדות לביצוע השטרות נשוא ההליך המקביל הוגשה בחודש מרץ 2013) הסתיימו ההליכים המקדמיים, הוגשו תצהירי הצדדים ואף חוות הדעת מטעמם, וכבוד השופט סלאמה בהחלטתו מיום 2.9.2014 אף מינה מומחה מוסכם מטעם בית המשפט לבירור המחלוקת בין הצדדים בענין הליקויים ו/או אי ההתאמות במגרסה. התיק המקביל אף קבוע לקדם משפט שלישי במועד קרוב, 21.10.2014.

אמנם בהליך שבפני בית המשפט זה נתבעים שני צדדים נוספים, אורגן של המבקשת והיצרן שאינם צד להליך המקביל. ואולם סמכותו של בית משפט לעכב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד נתונה לא רק כאשר מדובר באותם צדדים בשני הליכים אלא גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה (ראה: רע"א 1/3675 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אלכסנדר קפלן (ניתן ביום 28.1.02) ו כאשר קיים כמו במקרה שבפנינו פוטנציאל להעלאת טענת השתק פלוגתא כנגד המשיבה גם מצד היצרן וגם מצד המבקש 2.

אכן יש בסיס לטענה כי ככל שטענות המשיבה בהליך המקביל תתקבלנה עשוי היצרן לטעון כי הממצאים שנקבעו בהליך המקביל אינם מחייבים אותו במסגרת הליך זה, ואולם, מאידך גיסא, ככל שתדחינה טענות המשיבה בהליך המקביל עשוי הדבר לייתר לחלוטין את ההכרעה בהליך שבפניי. כפי שציין כבוד השופט דנציגר בענין קולומביה, בית המשפט העליון הגמיש את הכללים לקיומו של השתק פלוגתא גם במקרה בו הצד שמעלה את טענת ההשתק לא היה צד להתדיינות הראשונה וזאת כאשר הטענה מועלית כטענת הגנה כנגד תובע שהיה צד להתדיינות הראשונה ומכאן שאם תדחינה טענות המשיבה בענין הפגמים ו/או אי ההתאמות במ גרסה עשוי הדבר לחייב את המשיבה גם אם אין יחסי חליפות ו/או קרבה משפטית בין היצרן למבקשת 1.

לבסוף אציין כי גם מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המשיבה. הנזק למבקשים כתוצאה מניהול הליכים כפולים באותו ענין ברור. לעומת זאת, לא שוכנעתי שלמשיבה עלול להגרם נזק, לא כל שכן נזק משמעותי כתוצאה מעיכוב ההליכים בתיק זה. כאמור, אם תדחינה טענותיה של המשיבה עשוי הדבר לייתר לחלוטין בירור הליך זה. לעומת זאת, אם ת תקבלנה טענותיה, ממצאי ההליך המקביל יחייבו, לכל הפחות את המבקשת 1 ובמידה רבה של סבירות גם את המבקש 2 (ואיני קובעת מסמרות בדבר ע"א) כהשתק פלוגתא באופן שעשויי לקצר באופן משמעותי את ההליך כנגדם בבית משפט זה; יתירה מכך, אם תפוצה המשיבה בגין נזקיה, ע"י המבקשת 1 (על יסוד ממצאים שיקבעו בהליך המקביל) אף עשוי הדבר לייתר את התובענה כנגד היצרן.

סיכומו של דבר, בנסיבות הענין סבורני כי טעמים של יעילות הדיון וחיסכון ב משאבי בית המשפט ובעלי הדין, מניעת הכרעות סותרות בשאלות דומות או זהות, בזבוז שמן שיפוטי, והטרדה חוזרת ונשנית של בעל דין, מושכים לעבר קבלת הבקשה.

לפיכך, אני מורה על עיכוב ההליכים בתיק זה עד למתן הכרעה בהליך המקביל נשוא ת"א 25888-03-13 בבית המשפט השלום בחדרה.

הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון בעת סיום ההליך.

המזכירות מתבקשת לשגר החלטה זו לצדדים ולסגור את התיק בהערה "עיכוב הליכים".

ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ה, 15 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע.ס.מ.ו. בע"מ
נתבע: טרהטק סוכנויות בע"מ
שופט :
עורכי דין: