ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפתח יעקב נגד מיטב טרייד ניירות ערך בע"מ :

15 אוקטובר 2014
לפני: כבוד השופט תומר סילורה

המבקש:
יפתח יעקב
ע"י ב"כ: עו"ד אמיר זהר

-
המשיבה:
מיטב טרייד ניירות ערך בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד רחל הררי ליפשיץ

החלטה

1. בפניי בקשת התובע (להלן – " המבקש") ליתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים וכן בקשה מטעם הנתבעת (להלן – " המשיבה") ליתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים. למען הנוחות אדון בשתי הבקשות במאוחד.

להלן המסמכים שהתבקשו על ידי המבקש:

(א) מסמכי "עסקת מיטב – גאון " משנת 2009, לרבות ההסכם על נספחיו והמסמכים שהועברו בין הצדדים לעסקה במסגרת הגילוי הנאות.

להלן המסמכים שהתבקשו על ידי המשיבה:

(א) כל המסכמים הנוגעים לתביעות משפטיות שהגיש התובע ו/או נתבע, בעצמו ו/או שתבעה ו/או נתבעה חברת סולידוס טכנולוגיות בע"מ שבבעלות המבקש, ובכלל זאת:

1. כתבי טענות, תצהירים ופרוטוקולים של תביעות התובע מול חברת גלילה ליין טכנולוגיות בע"מ.

2. כתבי טענות, תצהירים ופרוטוקולים של תביעות בין התובע לבין קיבוץ מנרה בשנים הרלוונטיות לתביעה.

3. כתבי טענות, תצהירים ופרוטוקולים של תביעות של עובדים שכירים, שותפים ולקוחות נגד חברת סולידוס בע"מ.

4. כתבי טענות, תצהירים ופרוטוקולים של תביעות נגד התובע בשנים הרלוונטיות לתביעה, לרבות תביעות של בנק אוצר החייל, פור ניהול השקעות (פ.נ.ה) בע"מ.

5. כתבי טענות, תצהירים ופרוטוקולים של תביעות מול יורם חליל.

(ב) העתקי כל החשבוניות, פנקסי החשבונות, דו"חות רווח והוצאות בכל הקשור לפעילות חברת סולידוס טכנולוגיות בע"מ מול הנתבעת, בשנים הרלוונטיות לתביעה.

(ג) כל דיווחי המס של חברה סולידוס טכנולוגיות בע"מ לרשויות המס השונות לעניין התקשרותה עם הנתבעת וקבלת תשלומים ממנה.

(ד) כל דיווחי המס של התובע לרשויות המס בשנים הרלוונטיות לתביעה.

(ה) כל מכתבי התובע בשמו ו/או בשם חברת סולידוס טכנולוגיות בע"מ לנתבעת בשנים הרלוונטיות לתביעה, לרבות לענייני תשלומים, חשבונות, מועד תשלום חשבונות, בקשה לחשבונות וכיו"ב.

(ו) כל ההתכתבויות של התובע עם הלקוחות הרלבנטיים, שכספיהם נוהלו בשנים הרלבנטיות לתביעה אצל הנתבעת.

(ז) כל המסמכים וההתכתבויות של התובע לעניין הפניית לקוחות לנתבעת.

(ח) כל המסמכים הנוגעים לרישיונות והרשאות של התובע לעסוק בניהול תיקים ו/או ייעוץ פיננסי.

(ט) כל תלושי השכר ששולמו לתובע בגין עבודתו וכן פירוט אודות כל מקורות השתכרותו בתקופה הרלבנטית לתביעה ועל כל התפקידים ותארי המשרה שנשא בהם בתקופה הרלבנטית לתביעה.

(י) כל המסמכים הנוגעים לטענת התובע כאילו שימש כחבר בוועדת ההשקעות של הנתבעת.

(יא) מסמכים המעידים כי התובע לא היה עוסק מורשה עת התקשר עם הנתבעת והאופן בו שילם מיסים.

(יב) מסמכים אודות "שווי התיק" לו טוען התובע.

(יג) כל המסמכים הנוגעים למצבו הכלכלי הקשה של התובע ומאששים טענתו.

(יד) כל המסמכים על בסיסם ערך התובע את הטבלה הנמצאת בסעיף 43 לכתב התביעה.

המסגרת המשפטית

2. התקנה הרלוונטית לענייננו הינה תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (להלן: "התקנות") הקובעת כדלקמן:

"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי ו/או לעיון במסמכים אם היה סבור שיש צורך בכך, כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
3. הליך הגילוי והעיון מטרתו לאפשר דיון יעיל. בהתייחס למידת הרלוונטיות של המסמך מבוקש לצורך ההכרעה בשאלות שבמחלוקת, נקודת המוצא של הליך גילוי מסמכים ועיון בהם היא של גילוי מירבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת, שכן ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. על כן, כל מסמך שיש בו לסייע לקו החקירה ועל מסמך הכולל מידע המאפשר לצד לקדם את עניינו - רלוונטי הוא (ראו: בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, 14.5.2008 ; ע"י 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ, 22.12.2005 ; ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן - ד"ר צמח קיסר, 24.3.2005 ; ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י, 21.9.2010).

4. אשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בעניין ע"ע 494/06 מדינת ישראל - נציבות המים - אבנצ'יק, 28.3.07 כדלקמן –

"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקר. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי לקיומו של 'דיון יעיל' כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין תנאי זה מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות. במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי מסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי".
5. כן נפסק, כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגיות גילוי ועיון במסמכים, יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר בהתחשב בנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילוי או אי גילוי המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב (דב"ע נב/3-118 עזבון המנוח יצחק וייס - הוצאות מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429, 433 (1992); דב"ע נד/4-16 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית ואח', פד"ע כז 255, 256 (1994)).

מן הכלל אל הפרט

הבקשה לגילוי מסמכים מטעם המבקש

6. לאחר ששקלתי את הבקשה והתגובה אני סבור שדין הבקשה להידחות. אפרט נימוקיי:

(א) התובע מבקש לקבל לידיו את מסמכי "עסקת מיטב – גאון " משנת 2009, לרבות ההסכם על נספחיו והמסמכים שהועברו בין הצדדים לעסקה במסגרת הגילוי הנאות. לטענתו, העסקה גרמה להפרת הסכם העסקתו ולגזילת לקוחותיו שכן אלה נמכרו למעשה ל"מיטב". במסגרת תביעתו ביקש התובע סעד בגובה שווי לקוחותיו, כאשר בהיעדר נתוני העסקה הממשיים העריך את שוויים בהתאם לעיתונות הכלכלית שסיקרה את העסקה. לשיטתו, במסמכי הגילוי נאות תימצא רשימת הלקוחות ובמסמכי העיסקה יימצא שוויים.

(ב) הנתבעת טוענת כי בקשת התובע מיותרת וטורדנית היא, בהיקף בלתי סביר וכל מטרתה לסבך ההליכים נשוא תיק זה, שכן מדובר במסמכים חסרי רלבנטיות לתביעה. בנוסף, היענות בחיוב לגילוי המבוקש יביא לפגיעה חמורה בפרטיות צדדים שלישיים אשר אינם צד לסכסוך ללא כל הצדקה עניינית כלשהי.

(ג) ואשר לדעתי - אני סבור שאכן אין מקום לגילוי המסמכים המבוקשים מאחר שיש בגילוי זה משום פגיעה בסודות מסחריים/עסקיים של הנתבעת מעבר לסביר . יתר על כן, גילוי המסמכים המבוקשים עלול לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים (כגון: בעלי המניות בנתבעת ובעלי המניות בחברת האם) שאינם חלק מההליך המשפטי המתנהל בין הצדדים ובית הדין נוקט משנה זהירות בגילוי מסמכים נרחב כלפי צד שלישי שאינו צד להליך המשפטי. ממילא, בהתאם לתגובת הנתבעת מיום 28.5.2014 (סעיף 2 לתגובה וסעיף 21 לתגובה ) - הסכם המיזוג ותנאיו אינם בידיעתה ובידיה של הנתבעת ובהתאם להלכה הפסוקה לא ניתן לדרוש מהצד שכנגד לגלות מסמכים אשר נטען לגביהם כי אינם ברשותו.

בנסיבות אלה ולמען הסדר הטוב תעביר הנתבעת תצהיר גילוי מסמכים משלים במסגרתו תצהיר שמסמכי עסקת המיזוג אכן אינם בידיה. בהקשר זה אדגיש כי מקום שצד מצהיר בפני בית הדין שאין בידיו מסמכים אשר התבקשו ע"י הצד השני, יצא ידי חובתו בקיום צו גילוי המסמכים ולא ניתן לדרוש את גילויים (דב"ע נה/45-01, נז/110-0 הרמן נ' ביטוח לאומי, לא פורסם, עב (ת"א) 3299/99-12 זמר נ' אלדד סוכני מכס, החלטה מיום 15.4.99).

הבקשה לגילוי מסמכים מטעם הנתבעת

7. לאחר ששקלתי את הבקשה והתגובה אני סבור שדין הבקשה להידחות. אפרט נימוקיי:

(א) במסגרת בקשתה לגילוי מסמכים ספיציפיים עתרה המשיבה לגילוי מסמכים רבים, אולם בעקבות הליך גילוי מסמכים שהתבצע בין הצדדים העביר התובע לנתבעת תצהיר גילוי מסמכים במסגרתו העביר את מרבית המסמכים שביקשה המשיבה וכן ציין ב מסגרת התצהיר איזה מסמכים אינם ברשותו.

הלכה למעשה, לאחר הליך גילוי המסמכים נותר להכריע בדבר גילוי המסמכים שהתבקשו ע"י הנתבעת (בסעיף 1 לדרישה) הנוגעים לתביעות משפטיות שהגיש התובע ו/או נתבע, בעצמו ו/או שתבעה ו/או נתבעה חברת סולידוס טכנולוגיות בע"מ שבבעלותו. לטענת התובע, אין למסמכים הנדרשים כל רלבנטיות להליך.

(ב) אשר לדעתי – לטעמי אין למסמכים ה נדרשים כל רלבנטיות להליך המשפטי וממילא בית הדין נוקט משנה זהירות בגילוי מסמכים נרחב כלפי צד דים שלישי ים שאינ ם חלק מההליך המשפטי. זאת ועוד, במסגרת תצהיר גילוי המסמכים התייחס התובע בפירוט רב לכל אחד מהמסמכים המבוקשים ולאור התצהיר עולה שמרבית ההליכים המשפטיים המבוקשים החלו לפני ו/או אחרי ההתקשרות של התובע עם הנתבעת ומשכך ברור שאין להם רלבנטיות.
סוף דבר:

8. נוכח האמור, הן בקשת התובע והן בקשת הנתבעת לגילוי מסמכים ספציפיים - נדחות.

הנתבעת תעביר עד ליום 31.10.2014 תצהיר גילוי מסמכים משלים במסגרתו תצהיר שמסמכי עסקת המיזוג אינם בידיה

9. שאלת ההוצאות בגין הליך ביניים זה תילקח בחשבון בתום ההליך.

10. החלטה בנוגע להמשך ההליכים בתיק (קביעת התיק להוכחות והגשת תצהירים) תשלח לצדדים בנפרד.

ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ה, (15 אוקטובר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יפתח יעקב
נתבע: מיטב טרייד ניירות ערך בע"מ
שופט :
עורכי דין: