ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלון אלכסנדר נגד ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ :

בפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

אלון אלכסנדר

נגד

נתבעים

ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ

החלטה

בקשה חוזרת למינוי מומחים בתחום הפסיכיאטרי, נוירולוגי, ופה ולסת.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו ואשר לא עמדו בפניי בעת מתן ההחלטה בבקשה המקורית, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הפסיכיאטרי עקב תאונת הדרכים מיום 26.9.09.

לא מצאתי לנכון לשנות מהחלטתי בכל הנוגע למינוי מומחה בתחום הפה והלסת נוכח היעדרם של מסמכים שיש בהם כדי לגבש ראשית ראיה בתחום זה.
אשר לבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי- נוכח החפיפה האפשרית בין התחום האורטופדי לבין התחום הנוירולוגי באשר לאבחון מצבו הרפואי של התובע, אני מורה למומחה בתחום האורטופדי לחוות דעתו באשר לצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' נח גונן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 26.9.09.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעבר הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו את ההליכים המקדמיים ביניהם.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובע יגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תחשיבי נזק המונים 30 עמודים ומעלה, יוגשו בשני עותקים: עותק אחד לתיק האלקטרוני ועותק אחד לתיק הנייר. בעותק הנייר יסומנו הנספחים בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שניתן יהיה לאתרם בקלות. עם הגשת עותק הנייר המזכירות תתייקו בתיק הנייר.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.
12.4.15.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה. כן תישלח ההחלטה לפרופ' הלפרן נחום שמונה כמומחה בתחום האורטופדי.

ניתנה היום, כ' תשרי תשע"ה, 14 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלון אלכסנדר
נתבע: ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: