ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד כהן משרד עורכי דין נגד זמיר שרותי כח אדם בע"מ :

בפני כבוד השופט משה הולצמן

התובע:

דוד כהן משרד עורכי דין

נגד

הנתבעות:

  1. זמיר שרותי כח אדם בע"מ
  2. דליה רוטוול

החלטה

בתיק זה תלויות ועומדות שלוש בקשות מטעם הצדדים.
בקשת התובע להודות במסמך ולהודות בעובדות.
בקשת התובע למתן פסק דין כנגד הנתבעות ולחי יבן ב תשלום שכר טרחתו בשל אי הגשת כתב הגנה מתוקן.
בקשת הנתבעות להורות על מחיקת כתב התביעה המתוקן, וליתן הוראות להגשת תביעה מתוקנת, על פי הבקשה שהוגשה לתיקונו.
אדון בבקשות לפי סדרן.
בקשה להודות במסמך ובעובדות
התובע פנה לנתבעות בבקשה לגילוי מסמכים מסוימים, וכן להודות בעובדות מסוימות, ומכיוון שבקשתו לא נענתה, הגיש בקשה בעניין זה.
הנתבעות טענו בתגובה מטעמן, בתמצית, כי במועד הגשת הדרישה טרם הוגש כתב תביעה מתוקן, וכאשר הוגש היה זה בחריגה מההיתר שניתן להגשתו, וכי הבקשה להודות בעובדות אינה רלבנטית, בין היתר, מכיוון שהיא מתייחסת לתיק ההוצאה לפועל שנסגר, ולהליכי הערעור שננקטו במקור על ידי התובע.
התובע הגיש תשובה מטעמו לתגובה, וטען, בין היתר, כי יש מקום להשיב לפנייה, וכי ההודיה תחסוך זמן שיפוטי יקר.
באשר לבקשה להודות במסמכים מסוימים, מעיון בנספחי הבקשה עולה כי התובע ביקש לגלות בתצהיר לגבי קיומם של מסמכים מסוימים .
הנני סבור שניתן להיעתר לבקשה זו, מהטעם שניתן לראות בה, בשים לב לנסיבות העניין, ומטעמים של יעילות הדיון, בקשה לגילוי מסמך פלוני, על פי תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, ומכיוון שלא מצאתי שהנתבעים העלו טענות של ממש מדוע אין מקום למתן תצהיר לגילוי מסמכים מסוימים כמבוקש.
לפיכך, הנני מורה כי הנתבעים ימציאו לתובע תצהיר לגבי קיומם של מסמכים אלה, כפי שהתבקש על ידו, וזאת בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו.
לא ראיתי לנכון להיעתר לבקשה להורות לנתבעים להודות בעובדות על פי דרישת התובע, מכיוון שתקנתו של בעל דין אשר פנייתו להודות בעובדה לא נענתה על ידי בעל הדין שכנגד, הינה להוכיח על פי דיני הראיות את אותם עניינים שנדרשו על ידו במסגרת פנייתו, ככל שצריך, ולבקש מבית המשפט לפסוק את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך.
בעניין זה נקבע בתקנה 103.(ג) לתקנ ות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כדלקמן-
"סירב בעל דין להודות בעובדה או לא הודה בה תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו הדרישה, או תוך זמן נוסף שהתיר לו בית המשפט או הרשם, או סירב להודות או לא הודה במסמך תוך ארבעים ושמונה שעות מהזמן שניתן לו לעיין בו, או תוך זמן נוסף כאמור, ישלם את ההוצאות הכרוכות בהוכחת העובדה או המסמך, יהיו תוצאות המשפט אשר יהיו, זולת אם בית המשפט או הרשם הורה אחרת".
"נקודת התורפה של תקנה 103 היא בהיעדר סנקציה של ממש שניתן להטילה על המסרב להודות. ב״סנקציה״ זו דנה אותה תקנה בפסקאות (ג) ו־(ד), שם נקבע, כי אם סירב בעל- דין להודות בעובדה או לא הודה בה (או לא הודה במסמך) בתוך המועד הקבוע בתקנה, ישלם את ההוצאות הכרוכות בהוכחת העובדה או המסמך, יהיו תוצאות המשפט אשר יהיו (זולת אם בית המשפט או הרשם הורה אחרת)".
אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, ע' 185.
בקשת התובע למתן פסק דין
התובע ביקש ליתן פסק דין כנגד הנתבעות , וכן לחייבן בתשלום ההוצאות שבו חויב בגין הגשת כתב תביעה מתוקן, בשל אי הגשת כתב הגנה מתוקן במועד.
הנתבעות טענו בתגובה מטעמן כי הוגש כתב תביעה מתוקן שהינו שונה מהנוסח שצורף לבקשה לתיקון כתב התביעה. טרם חלף המועד להגשת כתב ההגנה המתוקן, ובכל מקרה כתב ההגנה המתוקן צורף לתגובה.
התובע הגיש תשובה לתגובה.
דין הבקשה להידחות.
התובע טען שכתב תביעה מתוקן הומצא לנתבעים ביום 14.8.2014, ולכן היה מקום להגיש את כתב הגנה מתוקן בתוך 45 ימים, ועד ליום 19.9.2014, כאשר ימי פגרת בית המשפט הינה במניין הימים לצורך הגשתו, וזאת על פי ההחלטה שניתנה בתיק ביום 9.6.2014 לגבי סדרי הדיון.
במסגרת ההחלטה שניתנה ביום 9.6.2014 בעניין סדרי הדיון, נקבעו המועדים לצורך התאמת כתבי הטענות להליך של סדר דין מהיר, ונקבע, בין היתר, שה התאמה לסדר דין מהיר של כתב התביעה תעשה בתוך 30 יום, ו של כתב ההגנה בתוך 45 ימים לאחר מכן, כאשר פגרת בתי המשפט הינה במניין הימים שנקבעו לצורך כך.
עם זאת, מכיוון שבהחלטה הנ"ל לא ניתנה התייחסות לאפשרות שתוגש בקשה לתיקון כתב התביעה (וזו הוגשה ביום 19.6.2014), ומכיוון שבהחלטה שהתירה את הגשת כתב התביעה המתוקן, שניתנה ביום 22.7.2014 , לא נקצב המועד להגשת כתב הגנה מתוקן, יכלו הנתבעות להניח כי המועד להגשתו הינו על פי הנקוב בדין, ובכלל זה שפגרת בית המשפט אינה נכללת במניין הימים לצורך הגשתו.
לאור האמור לעיל, ובשים לב לכך שהתובע התאים את כתב הטענות מטעמו להליך של סדר דין מהיר באמצעות הגשת כתב תביעה מתוקן, הנני סבור שיש יותר מיסוד לטענת הנתבעות שהבקשה הנדונה הוגשה טרם חלוף המועד להגשת כתב הגנה מתוקן.
מכל מקום, כתב הגנה מתוקן הוגש ביום 7.10.2014, תוך שצורף לתגובת הנתבעים לבקשה הנדונה, ובנסיבות העניין אין מקום לנקוט בסעד קיצוני של מתן פסק דין בהעדר הגנה, וחיובן של הנתבעות בתשלום הוצאות.
בקשת הנתבעות למחיקת כתב התביעה המתוקן
הנתבעות טענו שיש מקום להורות על מחיקת כתב התביעה המתוקן, וליתן הוראות לגבי הגשת תביעה מתוקנת, מכיוון שהוגש כתב תביעה מתוקן בנוסח שונה מזה שצורף לבקשה לתיקון כתב התביעה, והפנו לסעיפים 13, 14, ו- 15.
התובע טען שלבקשה לא צורף תצהיר ודינה להידחות. הנוסח שצורף לבקשה לתיקון כתב התביעה המתוקן הינו בגדר טיוטה, ואם סברו הנתבעות שנעשה שינוי ביחס לטיוטה, הרי שיכלו להתייחס לכך בכתב ההגנה מטעמן, או לעתור למחיקת סעיפים מסוימים, אך אין מקום להורות על מחיקת כתב התביעה המתוקן בכללותו. מכל מקום, התובע סבור שניתן לשנות מנוסח הטיוטה שצורפה לכתב התביעה המתוקן.
דין הבקשה להתקבל בחלקה.
לא היה צורך לצרף תצהיר לבקשה מכיוון שהיא נסמכת על השוואה בין נוסח כתב התביעה המתוקן שצורף לבקשת התיקון, לבין הנוסח שהוגש בסופו של דבר, ולכן דין טענתו של התובע בעניין זה להידחות.
במסגרת בקשתו לתיקון כתב התביעה, וכן בתצהירו שצורף לבקשה זו, בסעיף 2, נטען והוצהר על ידי התובע, כדלקמן- "מצ"ל טיוטא של כתב התביעה בדיון מהיר, שיוגש לביהמי'ש, אם ביהמ"ש ירשה לתקן את כתב התביעה, כמבוקש כאן". בפת יח לנוסח שצורף לבקשת התיקון נרשם- "טיוטא- כתב תביעה מתוקן (אם ביהמ"ש יאשר תיקון כתב התביעה)". מלשון הצהרת התובע, וההודעה הנ"ל, עולה כי מסמך ה"טיוטה" הינו נוסחו של כתב התביעה המתוקן שיוגש לבית המשפט, ככל שהבקשה תתקבל, ולכן טענת התובע שלפיה נוסח הטיוטה אינו מחייב, אין לה על מה שתסמוך, וזאת על פי מצגי התובע עצמו.
מעבר לכך, על התובע היה לפרט במסגרת הבקשה לתיקון כתב התביעה את הטעמים לתיקון המבוקש על ידו, וכן לפרט את התיקון המבוקש גופו (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, עמ' 161-162) . הנוסח שצורף לבקשה בא לשרת מטרה זו, ולכן יש לראותו כחלק בלתי נפרד מנימוקי הבקשה, שעליה הוגשה תגובת הנתבעות, והוא אף נלקח בחשבון במסגרת החלטת בית המשפט להתיר את תיקון כתב התביעה.
בנסיבות אלה, היה על התובע להגיש את כתב התביעה המתוקן על פי הנוסח שצורף לבקשה, וככל שחפץ לערוך תיקונים נוספים, היה עליו להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט.
במסגרת כתב התביעה המתוקן התובע השמיט חלקים מסוימים שהופיעו בנוסח שצורף לבקשת התיקון, והוסיף תוספות שונות, ללא נטילת רשות.
עם זאת, לא ראיתי צורך לנקוט בסעד חמור של מחיקת כתב התביעה המתוקן, מה גם שחלק מהתיקונים, כגון הקטנת סכום התביעה, מתיישבים עם אינטרס הנתבעות, וניתן להסתפק במחיקת חלקים ממנו.
לפיכך הנני מורה כדלקמן-
בסעיף 13.1 תימחק הפסקה האחרונה משורה 14, מהמילים "עם זאת..." ועד לסוף תת סעיף זה.
בסעיף 13.3. תימחק השורה השנייה, מהמילים "גם זה..." ועד למילה "בסה"כ".
סעיף 13.4 יימחק.
סעיף 14 יימחק.
כתב תביעה מתוקן, בכפוף לתיקונים הנ"ל, יוגש בתוך 10 ימים, עם העתק ישירות לבאת כוח הצד שכנגד.
התוצאה
הנתבעות ימציאו לתובע תצהיר גילוי של המסמכים המסוימים בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו.
בקשות התובע להורות לנתבעות להודות בעובדות, וכן להורות על מתן פסק דין, וחיובן של הנתבעות בהוצאות, בגין אי הגשת כתב הגנה מתוקן במועד , נדחות.
בקשת הנתבעות להורות על מחיקת כתב התביעה המתוקן התקבלה באופן חלקי, כמפורט לעיל.
בנסיבות העניין, ומכיוון שמצאתי לנכון לקבל חלק מבקשות הצדדים, ומנגד לדחות חלק מטענותיהם, לא ראיתי לנכון לעשות צו להוצאות על מי מהם.
המזכירות מתבקשת לסרוק את כתב ההגנה המתוקן שהוגש לתיק ביום 7.10.2014 בתיקיית כתבי טענות .
המזכירות תודיע לצדדים.
ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ה, 15 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט


מעורבים
תובע: דוד כהן משרד עורכי דין
נתבע: זמיר שרותי כח אדם בע"מ
שופט :
עורכי דין: