ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמיר בריק נגד כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון :

בפני כבוד השופטת עפרה אטיאס

מבקש

סמיר בריק, ת"ז XXXXXX426

נגד

משיבים

  1. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון
  2. עו"ד ליאור מזור (מנהל מיוחד)

החלטה

לפניי שתי בקשות שהוגשו מטעם החייב: האחת, בקשה לעיון מחדש בפסק הדין מיום 15.5.14 בו נמחקה הבקשה העיקרית בשל אי עמידת החייב בחובות ההליך; והשנייה, בקשה להפחתת צו תשלומים לסך של 900 ₪ החל מיום 1.7.13.

המנהל המיוחד מתנגד לבקשות.
באשר לבקשה הראשונה, טוען המנהל המיוחד כי יש לדחותה לנוכח מחדליו הרבים של החייב, ובשים לב לכך שלאור הנסיבות, לא תצמח תועלת מקיום ההליך בעניינו של החייב. לחלופין, טוען המנהל המיוחד כי ניתן יהיה לשקול את ביטול פסק הדין בכפוף להסרת חוב הפיגורים במלואו.
באשר לבקשה השנייה, טוען המנהל המיוחד כי אין הצדקה להפחתת התשלום החודשי מקום בו החייב לכל אורך ההליך אינו מקיים החובה הבסיסית המוטלת עליו לאתר עבודה, אפילו עבודה בשכר מינימום, ולהגדיל הכנסותיו.

ב"כ הכונ"ר לא הגיב, ולכן נחשב כמסכים עם עמדת המנהל המיוחד.

לאחר שבחנתי את הבקשות שבפניי, הגעתי לכל מסקנה כי דין בקשתו של ה חייב לעיון חוזר להידחות, הן משום שהחייב ממילא לא עמד עד כה בנטל המונח לפתחו להוכיח כי יצר את חובותיו בתום לב, והן לאור התנהלותו הקלוקלת של החייב במסגרת ההליך.
למרות האמור לעיל, בשים לב לעמדת המנהל המיוחד, ובכפוף לסילוק חוב הפיגורים במלואו והגשת דו"חות מלאים לששת החודשים האחרונים, ראיתי, לפנים משורת הדין , ליתן לחייב הזדמנות נוספת לחזור להליך, בין לצורך הגשת הצעת הסדר , ובין על מנת ליתן לו הזדמנות נוספת ואחרונה, לנסות ולהוכיח כי הסתבכותו היתה בתום לב ו/או בכדי לאפשר לו לתקן את התנהלותו במסגרת ההליך, שמא התנהלות מופתית במסגרת ההליך מעתה ואילך, תטה את הכף לטובת קבלת הבקשה חרף ההתנהלות הבעייתית בעת יצירת החוב.

עסקינן בחייב יליד 1958, נשוי ואב לשלושה ילדים בגירים, המתגורר באבו סנאן שנכנס לבקשתו להליך פשיטת רגל שני לאחר שבקשה קודמת של החייב למתן צו כינוס, במסגרת תיק פש"ר (מחוזי חי') 703/06, נדחתה ביום 15.7.07, עוד טרם מתן צו הכינוס, בשל אי המצאת מסמכים בדבר הרשעתו של החייב בעבירות מס, חרף ארכה שניתנה לו.

ביום 20.6.13 התקיים דיון בבקשתו העיקרית של החייב, בסיומו ניתנה לחייב ארכה להמציא תגובתו לעמדות בעלי התפקיד לה יצורפו אישורים כי החייב הסיר כל מחדליו, וכן יצורפו העתקים של הודעות לנושים וכל הדו"חות הרלוונטים, בצירוף אסמכתאות שהוגשו לכל שנת 2013. החייב אף נדרש להגיש תצהיר המבהיר מצבו התעסוקתי של בנו. כן נקבע כי התשלום החודשי שישלם החייב לקופת הכינוס יוגדל לסך של 1,500 ₪, וכי החל מיום 1.9.2013 יעמוד התשלום החודשי לסך של 2,500 ₪.

כבוד השופטת קראי-גירון הורתה בהחלטתה מיום 27.3.14 כי ככל שלא יומצא אישור חתום על ידי בעלי התפקיד כי החייב הסיר את כל מחדליו, יינתן פסק דין המבטל את ההליך. לאחר שהמבקש לא הגיש תגובתו למרות החלטת השופטת קראי-גירון לעיל, ובשים לב לכך שלא מילא חובותיו בהליך, דרך קבע, ניתן ביום 15.5.14 פסק דין המוחק את הבקשה העיקרית בתיק.

כאמור, בעלי התפקיד התנגדו עוד בטרם מתן פסק הדין שמחק את הבקשה העיקרית, למתן הכרזה. לטענתם, חובות החייב לא נוצרו בתום לב, וגם התנהלות החייב במהלך ההליך אינה ראויה ואינה מצדיקה קביעה כי למרות אופן יצירת החובות, יש להחיל הגנת ההליך על החייב משום שהוא מתאים להליך ויכול להפיק ממנו תועלת.

נטען כי החייב לא הציג מסמכים המוכיחים אופן התנהלות עסקו, בשים לב לטענת החייב כי אחיו, כמיל בריק, שעבד עמו כשכיר ובתו נהגו לרשום החשבוניות עבורו, וכי דיווחיו לרשויות המס הוגשו באמצעות רו"ח של העסק. לטענת המנהל המיוחד, בהעדר אסמכתאות נדרשות, כגון: דו"חות עסקיים, ספרי החשבונות של העסק וההרשעות בפלילים במסגרת ההליכים שננקטו כנגדו על ידי שלטונות המס, ובהסתמך על הפרטים שמסר החייב בחקירתו בלבד, עלה כי חובותיו של החייב למס הכנסה ומע"מ בקשר עם ביקורת מס הכנסה נובעים ממחדלים בדיווח ו/או בהוצאות חשבוניות מס כדין.

עוד נטען כי הן בבקשת החייב שבפניי והן בחקירתו בפני המנהל המיוחד, דיווח החייב והצהיר כי לא הוגשה על ידו בעבר בקשה למתן צו כינוס, ולא צירף גם לבקשתו הנוכחית את המסמכים הקשורים בהרשעתו בפלילים במסגרת ההליכים שננקטו נגדו על ידי שלטונות המס (אותם מסמכים שבשל אי צירופם, נדחתה בקשתו הראשונה של החייב למתן צו כינוס).

המנהל המיוחד הפנה לסתירות בגרסאות החייב בבקשתו ובחקירתו, ביחס לגרסאות שמסר החייב בהליך הקודם. כך, למשל, עלו סתירות ביחס למועד בו נחקר החייב על ידי רשויות המס; ביחס לניהול העסק על ידו כדין; באשר להגשת מלוא הדיווחים על ידו למס הכנסה; באשר לנסיבות סיום עבודתו כעוסק עצמאי; וביחס להליכים הפליליים שהתנהלו כנגדו אשר לא הוצהרו בהליך שבפניי, אך כן בהליך הקודם.

עוד נטען כי חובותיו הניכרים של החייב לשלטונות המס אשר נוצרו תוך ביצוע עבירות מס בהן הורשע החייב בדין, אינם מהווים חובות שנוצרו בתום לב. עוד טען המנהל המיוחד ש אין להתעלם מן העובדה כי 19% מהחובות הנתבעים במסגרת ההליך, הינם חובות בדין קדימה, הצפויים למנוע מהנושים את האפשרות המעשית להיפרע את נשייתם בחייב, ולו בחלקה, וכך לא תצמח כל תועלת לנושי החייב.

לאחר שעיינתי בבקשה העיקרית ובכל החומר הרלוונטי, לא שוכנעתי כי עלה בידי החייב, למרות השלב המתקדם בו היה מצוי ההליך עובר למתן פסק הדין, להרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי הסתבכותו בחובותיו נשוא ההליך הייתה בתום לב. גם התנהלותו בהליך אינה התנהלות מצופה מחייב בהליך.

החייב טוען כי חובותיו נוצרו עקב כישלון עסקי בעת שעסק כקבלן בעבודות בניה, אך לא סיפק אסמכתאות להבהרת נסיבות הסתבכותו הכלכלית, על אף שנערכו רישומים בעת הרלוונטית, לטענת החייב.

בדו"ח המנהל המיוחד ממצאים המלמדים על ליקויים מהותיים בהתנהלות החייב בכל הנוגע ליצירת החובות, כאשר גרסאות החייב באשר לניהול עסקיו משתנות מעת לעת ומותאמות לטענות הנטענות בפניו. החייב אף לא מסר מידע בדבר הליכים פליליים שהתנהלו נגדו בעבר על ידי שלטונות המס, ולא סיפק מסמכים הקשורים בהרשעתו בפלילים במסגרת ההליכים שננקטו כנגדו על ידי שלטונות המס (אשר, כאמור, אי צירופם להליך הקודם בעניינו, הביא לדחיית בקשתו הראשונה למתן צו כינוס).

הסתירות והתמיהות בגרסתו של החייב כפי שפורטו בדו"ח המנהל המיוחד, פוגמות לא רק באמינותו, אלא מלמדות על התנהלות חסרת תום לב, במיוחד עת נדרש החייב לדייק בפרטים ולחשוף בפני המנהל המיוחד והכונ"ר את כל העובדות כהווייתן, ללא כחל וסרק.

אף העובדה כי 19% מהחובות הנתבעים במסגרת ההליך הינם חובות בדין קדימה, הצפויים למנוע מהנושים את האפשרות המעשית להיפרע את נשייתם בחייב, ולו בחלקה, עומדת לחייב לרועץ.

היינו מצפים מחייב כזה, בפרט עת הוא מנהל הליך פש"ר שני, שיקיים את חובותיו באופן מופתי בכדי להטות את הכף לטובת קבלת בקשתו חרף נסיבות יצירת החובות. ואולם, החייב לא התנהל כראוי בהליך, לא הגיש דו"חות דו-חודשיים כספיים במועדם, מנע מבעלי התפקיד מידע עדכני בנוגע להתנהלותו היומיומית ולא שילם מאומה לקופת הכינוס במשך כשנה עובר לפסק הדין.

הגשת הבקשה להפחתת תשלום חודשי ביום 9.9.13 אין ולא היה בה כדי להוות טעם לשחרור החייב מחובותיו בהיותו תחת ההליך במשך תקופה כה ארוכה. גם הטענה בדבר היותו של החייב אנאלפבית אינה יכולה להסביר את אי הגשת הדו"חות שעה שהחייב מיוצג לכל אורכו של ההליך על ידי עו"ד, או את אי המצאת מסמכים רלוונטיים בנוגע לאופן הסתבכותו בחובות. החייב גם לא פעל כדי להשתלב במעגל העבודה, ומאז שפוטר החייב מעבודתו בחודש דצמבר 2011, הוא אינו מחזיק בעבודה מסודרת.

בניסיון לבסס דרישתו להפחתת התשלום החודשי, טען החייב כי בנו עזב את בית מגוריו ועבר לגור אצל דודתו . ואולם , לא הוצגה כל אסמכתא או תצהיר הבן, אמג'ד בריק, או הדודה, לאימות טענת החייב כי הבן התארס ועזב את הבית לטובת מגורים אצל הדודה ביום 1.7.2014 (טענה תמוהה לכשעצמה שלא ניתן לה הסבר מניח את הדעת).

בניגוד לטענתו של החייב בסעיף 7 לבקשתו להפחתת צו התשלומים, לא ראיתי בתיק תיעוד רפואי מקיף ומפורט המתאר את "מצבו הרפואי הקשה" של החייב, למעט מסמך רפואי יחיד של רופא קופ"ח מיום 3.9.13 שצורף כנספח ד' לתגובת החייב מיום 9.9.13, לפיו החייב סובל מ- "השמנת יתר, חולה סכרתי, מטופל תרופתית עם GLUCOPHAGE פעמיים ליום, לא מאוזן היטב. פרט לכך מתלונן לעיתים קרובות על כאבי גב תחתון עם הקרנה לשתי הרגליים, הכאבים מחמירים לאחר מאמץ פיזי, נמצא במעקב אורטופדי ומטופל אסמטומטי". החייב לא הציג אישור רופא תעסוקתי , ואף לא פנה לקבלת קצבת נכות מן המל"ל לנוכח מצבו הרפואי הנטען.

לאור כל האמור לעיל, ולאחר ששקלתי את מלוא טיעוני הצדדים, איני סבורה כי יש טעם בביטול פסק הדין, מקום בו החייב לא הוכיח כי יצר את חובותיו בתום לב או כי התנהל בתום לב בהליך ובלשון אחרת לא הצביע על סיכויים להצליח בהליך באופן שיפיק תועלת מביטול פסק הדין מה גם שהמחדלים העומדים בבסיס פסק הדין לא הוסרו.

עם זאת, לפנים משורת הדין, ולאור עמדת המנהל המיוחד, אהיה נכונה להורות על ביטול פסק הדין ועל חידוש ההליכים, אם יפקיד החייב בקופת הכינוס את מלוא חוב הפיגורים שצבר בהליך בסך של 20,200 ₪ נכון ליום 27.7.14 , ויקפיד על הגשת כל הדו"חות הדו חודשיים הנדרשים כסדרם.

ככל שתוגש לתיק הודעת החייב על סילוק מחדליו (מלוא חוב הפיגורים וה תשלומים השוטפים, וכן הגשת דו "חות מלאים לששה חודשים אחרונים בצירוף אסמכתאות מלאות), כאשר עליה מוטבעת חותמת המנהל המיוחד כאישור לנכונותה, עד ליום 18.9.2014, אורה על ביטול פסק הדין. ככל שלא יסיר החייב מחדליו כאמור לעיל , ייוותר פסק הדין בעינו.

לעיוני ביום 20.9.2014.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ד, 13 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סמיר בריק
נתבע: כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון
שופט :
עורכי דין: