ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מריה מגדלנה פוסיה נגד אלירן אוחיון :

בפני: כבוד השופטת סיגל דומניץ סומך

תובעת
מריה מגדלנה פוסיה
נגד
נתבעים

  1. אלירן אוחיון
  2. גיא אללוף, מס' ת.ז. XXXXXX034

פסק דין

לפניי תביעה לפיצוי בגין עלות מכשיר נייד אשר רכשה התובעת מהנתבעים בצירוף הוצאות ופיצוי בגין עוגמת נפש.

בכתב התביעה נטען על ידי התובעת, כי ביום 3.11.13 הגיעה בליווי חברה לחנות "אפ סטור" ברחוב אלנבי 37 בתל אביב אשר בבעלות וניהול הנתבע 2 ורכשה מכשיר נייד מסוג "סמסונג גלקסי S3". התובעת טוענת כי המכשיר נמכר לה עם מדבקה קרועה. לטענתה המוכר פתח את השקית והסכים לבקשתה להתקין לה במכשיר תוכנה של השפה הרומנית.

התובעת טוענת כי כאשר החלה להשתמש במכשיר גילתה תמונות וציון של אנשי קשר אשר אינם מוכרים לה, ולפיכך סברה כי מדובר במכשיר משומש. יומיים לאחר מועד הרכישה, ביום 5.11.13, חזרה התובעת לחנות הנתבעים והציגה את התמונות של הגורמים הלא ידועים לה בטלפון וביקשה להחליף את המכשיר. לטענתה, הנתבעים סירבו להחליף את המכשיר, אך מחקו את התמונות והרישומים הזרים ממכשיר הטלפון. לטענת התובעת כעבור יום, התחיל המכשיר להשמיע צליל צפצוף מחריש אוזניים, ולפיכך ביום 10.11.13 חזרה לחנות וביקשה להחליף את המכשיר בחדש. התובעת ציינה, כי הנתבעים סירבו להחליף את המכשיר ו הציעו ל שלוח את המכשיר לבדיקת מעבדה של היבואן. התובעת עמדה על החלפת המכשיר במכשיר חדש או קבלת כספה חזרה, אך נתקלה בסירוב מטעם הנתבעים. התובעת טוענת כי בשלב זה התפתחו חילופי דברים בין הידיד אשר ליווה אותה לבין הנתבעים ואף התערב במחלוקת שוטר אשר הגיע למקום. התובעת טוענת כי לאור סירוב הנתבעים, לקחה את המכשיר חזרה עמה, ובתאריך 12.11.13 הביאה אותו לבדיקה מקצועית במעבדת RCL בתל אביב. מדו"ח המעבדה אשר צורף לכתב התביעה . עולה , כי מספרו הסידורי הפנימי של המכשיר תואם למספר הסידורי הנמצא מתחת לסוללה, אך אינו תואם למספר הסידורי אשר על גבי קופסת האריזה. בנוסף, נמצאה חסרה מדבקת האחריות של היצרן. כמו כן, צוין כי לאחר בדיקה נמצאו תקלות שמע, לא נמצאו סימנים של תיקונים, והמלצת הבודקים היתה כי במצבים כגון אלו היצרן מבצע החלפת מכשיר. בנוסף, צירפה התובעת לכתב התביעה את דו"ח הפעולה ממשטרת ישראל מיום 10.11.13.

בכתב ההגנה נטען, כי התובעת רכשה מכשיר חדש אשר נפתח לבקשתה לצורך התאמתו לשפה הרומנית. לצורך כך היה צריך לחבר את המכשיר לחשבון "גוגל" של החנות, דבר שהביא להעברת תכנים מחשבון החנות למכשיר הטלפון של התובעת. עוד נטען כי כאשר התובעת חזרה עם המכשיר וטענה כי קיימים במכשיר תכנים אשר אינ ם קשור ים אליה, הוסבר לה כי הדבר נובע מהתאמת מכשירה לשפה הרומנית כאמור, והנתבעים מחקו לבקשתה את החשבון של החנות, דבר שהביא למחיקת כל התכנים הזרים מהטלפון.

הנתבעים טענו כי כאשר הגיעה התובעת פעם נוספת לחנות וטענה לצפצוף שמשמיע המכשיר, התובעת התבקשה להשאיר את המכשיר לצורך שליחתו לבדיקה, אך היא סירבה. הנתבעים טוענים כי במועד זה ה וסבר לתובעת כי במידה ותימצא תקלה במכשיר, יוחלף לה המכשיר למכשיר חדש.

ביום 17.3.14 התקיים דיון בבית המשפט אליו התייצבו התובעת, עד מטעמה - מר שלמה פסקל והנתבעים, ולאחר שמיעת טענות הצדדים דחה בית המשפט את התיק לדיון נוסף על מנת לאפשר לתובעת להביא בעל מקצוע מטעמה אשר בדק את המכשיר או לשקול הגשת חוות דעת של גורם מקצועי נוסף. בהחלטה זו ניתנה גם לנתבעים הרשות להגיש חוות דעת מטעמם. כמו כן, נדרשה התובעת לדאוג להתייצבות מתורגמן מטעמה. במסגרת הדיון הוצע לתובעת להחליף את המכשיר במכשיר חדש אך התובעת סירבה.

לדיון היום התייצבה התובעת עם העד מטעמה, מר שלמה פסקל. מאחר והתובעת לא דאגה לזימון מתורגמן, נמצא עד בקהל אשר הסכים לשמש כמתורגמן בדיון. בדיון לפני טענה התובעת כי הינה מוותרת על זימון העד שבדק את מכשיר הטלפון. התובעת בעדותה חזרה על האמור בכתב התביעה. התובעת הודתה , כי בפעם השניה שהגיעה לחנות הנתבעים ואלה מחקו את התמונות והחומר הזר שנמצא ב מכשיר, היה המכשיר תקין לשימוש, ורק יום לאחר מכן החל הצפצוף אשר בגינו פנתה לחנות הנתבעים פעם נוספת.

הנתבעים חזרו על האמור בכתב ההגנה. הנתבעים טענו כי היה על התובעת להשאיר את מכשיר הטלפון לבדיקת מעבדה, וככל שהיה מתגלה כי קיים במכשיר ליקוי, המכשיר היה מוחלף.

מטעם התובעת העיד מר פסקל, אשר העיד על הביקור השלישי של התובעת בחנות הנתבעים , ביקור בו נכח. מר פסקל העיד, כי התובעת סירבה להשאיר את המכשיר לבדיקת מעבדה וביקשה מכשיר חדש או החזר כספה. העד טען כי הינו מומחה בתחום המחשבים והטלפוניה והפנה לעובדה שהמספר הסידורי על גב המכשיר ועל הקופסה, אינם תואמים, ולכן לטענתו המכשיר מקולקל ואינו שייך לקופסא.

במקרה שלפני, מבקשת התובעת לבטל את העסקה ולקבל את כספה בחזרה מחמת היות מכשיר הטלפון הנייד אותו רכשה פגום מלכתחילה.

הצפצוף העז שנשמע עם הדלקת המכשיר נשמע היטב גם באולם בית המשפט, כאשר התובעת התבקשה להציג את הפגם הנטען לעיני בית המשפט. אף הנתבע 2 ציין, כי מדובר בתקלה טכנית, כהגדרתו ("הטלפון צפצף את אותו צפצוף שצפצף כרגע...הצפצוף הזה זו תקלה טכנית" עמ' 4 לפרוטוקול שורות 25-30). בנוסף, אף בבדיקת המעבדה אליה פנתה התובעת צוין, כי "לאחר בדיקה נמצאו תקלות שמע ברמת רכיב" (נספח 4 לכתב התביעה).
משכך, ומאחר ואין מחלוקת, כי הפגם התגלה ימים ספורים לאחר רכישת המכשיר, אני קובעת, כי מכשיר הטלפון שנמכר לתובעת היה פגום מיד עם רכישתו.

התובעת סירבה לאפשר את שליחת המכשיר לבדיקת מעבדה ועמדה על החלפתו או להשבת כספה. ולפיכך, עולה השאלה, האם רשאית הייתה התובעת לדרוש החלפת המכשיר ולחילופין השבת כספה או ש מא היה עליה להסכים לשליחת המכשיר לבדיקת מעבדה?

סעיף 11 ל חוק המכר, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק המכר), שכותרתו "אי התאמה", קובע כדלהלן:
"המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר –
(1) רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;
(2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;
(3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;
נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;
(5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים."

על-פי סעיף 11 ל חוק המכר, נכס שאין בו האיכות או התכונות הנדרשות לצרכים ולשימושים הרגילים להם הוא מיועד, קמה לגביו טענת אי התאמה.

בענייננו, הוכח, כי בסמוך לאחר רכישתו התגלתה במכשיר הטלפון שנמכר לתובעת תקלה, אשר מנעה את יכולת השימוש בו. ברי הוא, איפוא, כי התובעת לא קיבלה את התמורה לה ציפתה לאחר ששילמה במיטב כספה עבור מכשיר נייד, חדש ומתוצרת סמסונג.

לא כל אימת שמתגלה תקלה במוצר רשאי רוכש לדרוש החזרתו מחמת אי התאמה. ככלל, במקרה של תקלה, אף אם אירעה בסמוך לאחר רכישת המוצר, עומדת לרוכש תקופת האחריות, ועליו לאפשר למוכר או לנותן השירות לתקן את המוצר. בדרך כלל, לא תישמע טענתו של רוכש המונע מהמוכר את האפשרות לתקן את המוצר, כי הוא מבקש להחליפו. ואולם, שונה הדבר, מקום שהוכח, כי המוצר שנמכר היה פגום מלכתחילה. במקרה האחרון קמה לטעמי, זכות ביטול לרוכש, אשר לא נהנה כלל מהמוצר שרכש וזכותו לרכוש מוצר תקין ובר שימוש גוברת על חובתו להעמיד את המוצר הפגום לבדיקת מעבדה מיד עם רכישתו.

במצב זה, בו הוכחה אי התאמה מידית של המוצר לשימושו המיועד, מחמת היותו פגום מיד עם קנייתו, לא רשאי היה הנתבע 2 לפטור עצמו מאחריות לתקינות המוצר באמצעות הפנייה לביצוע בדיקת מעבדה במסגרת האחריות.
כל פרשנות אחרת, פוטרת את המוכר מכל אחריות לתקינות המוצר בעת מכירתו. הדבר אינו מתקבל על הדעת, ואינו מתיישב עם מטרת החוק.

מכשיר טלפון נייד פגום מהווה אי התאמה על פי חוק המכר. אי התאמה זו, משמעותה כי הנתבע 2 הפר את הסכם הרכישה הפרה יסודית, והתובעת זכאית לתרופות העומדות לרשותה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.

הוכח כי נגרמו לתובעת הוצאות ועוגמת נפש. התובעת פירטה את כל פניותיה אל הנתבעים, העובדה, כי הייתה צריכה להשחית את זמנה הפנוי בביקורים תכופים בחנות הנתבע 2 והעובדה כי פניה הושבו ריקם. התובעת ציינה, כי מאחר שהנתבעים לא שעו לבקשותיה להחלפת המכשיר, נאלצה לרכוש מכשיר נוסף, חדש.
בנסיבות אלה, אני מעמידה את סכום הפיצוי לתובעת בגין עגמת הנפש על סך של 500 ₪.

אשר על כן, אני מקבלת את התביעה ומורה כדלקמן:
הנתבע 2 ישלם לתובעת בתוך 30 יום את הסך של 1,800 ₪, עלות רכישת המכשיר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 28.8.13 (מועד הרכישה) ועד למועד התשלום בפועל.
התובעת תשיב לידי הנתבעים את המכשיר נשוא התביעה בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.
בנוסף, ישלם הנתבע 2 לתובעת סך של 700 ₪ בגין עוגמת נפש והוצאות משפט, כאשר ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

מאחר ונתבע 1 הינו עובד שכיר ואינו הבעלים של החנות או מנהלה אני מורה על דחיית התביעה כנגדו. לאור העובדה שהנתבע 1 היה עד רלבנטי בתובענה ולאור תוצאת פסק הדין, יישא הנתבע 2 בהוצאות הנתבע 1 בסך של 200 ₪ אשר ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ערעור ברשות לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

המזכירות מתבקשת לשלוח העתק פסק הדין אל הצדדים.

ניתן היום, י"ז אב תשע"ד, 13 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מריה מגדלנה פוסיה
נתבע: אלירן אוחיון
שופט :
עורכי דין: