ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י' מושקוביץ חברה לבנין בע"מ נגד יוסי ורוית פולק :

פסק-דין בתיק ע"א 9451/00 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

וערעור שכנגד

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

כבוד השופט א' ריבלין

כבוד השופטת מ' נאור

המערערת בע"א 9451/00:

המערערת בע"א 9508/00:
י' מושקוביץ חברה לבנין בע"מ

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

נ ג ד

המשיבים בע"א 9451/00 ובע"א 9508/00:
יוסי ורוית פולק ו-8 אח'

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בת.א. 605/96 מיום 5.11.00 שניתן על ידי כבוד השופטת דרורה פלפל

תאריך הישיבה:
כ"ב באדר התשס"ד
(15.03.04)

בשם המערערת בע"א 9451/00 והמשיבה 9 בע"א 9508/00:
עו"ד אביחי ורדי; עו"ד ישראל ברנשטיין

בשם המשיבים 1-8 בע"א 9451/00 ובע"א 9508/00:
עו"ד דורון כוכבי

בשם המערערת בע"א 9508/00 והמשיבה 9 בע"א 9451/00
עו"ד אמנון עברון; עו"ד מורן אברמוביץ'

פסק-דין

השופטת מ' נאור:

1. ביישוב מתן, המצוי על גבול הקו הירוק, הוקם יישוב חדש במסגרת תוכנית ממשלתית המכונה "תוכנית הכוכבים". היישוב נבנה על-ידי מספר קבלנים ועמותות שזכו במכרזים ובין היתר על-ידי י. מושקוביץ חברה לבנין בע"מ, הנמצאת עתה בפירוק (להלן – מושקוביץ). שמונה דיירים תבעו את מושקוביץ' בין השאר בגין איחורים במסירת דירותיהם. מושקוביץ מצידה הגישה הודעה צד ג' נגד שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (להלן – "שו"פ"). שו"פ היתה בעת הרלוונטית חברה ממשלתית, והיא נבחרה על-ידי משרד השיכון להקים תשתיות ציבוריות ביישוב החדש ובכלל זאת תשתיות מים, ביוב, כבישים, מדרכות ועבודות הכנה להקמת רשת החשמל הפנימית ביישוב.

2. בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת ד' פלפל) קבע במערכת היחסים שבין המשתכנים ומושקוביץ פיצוי לכל אחד מהתובעים בגין איחור במסירה, עוגמת-נפש ופריטים נילווים. בענין קביעותיו של בית המשפט במערכת יחסים זו, מונחים לפנינו ערעור וערעור שכנגד של מושקוביץ ושל הדיירים (ע"א 9451/00). עיינו בטענות הצדדים בעניין הערעור והערעור שכנגד ולא נמצא לנו שיש עילה להתערב בממצאיו המפורטים של בית המשפט.

3. בית המשפט המחוזי קיבל במלואה את הודעת צד ג' שהגישה מושקוביץ נגד שו"פ וחייב את שו"פ לשאת בכל נזקיה של מושקוביץ. בית המשפט קבע כי שו"פ אחראית כלפי מושקוביץ בשל האיחור בביצוע עבודות התשתית והנזק שנגרם בשל כך – האיחור במסירת הבתים למשתכנים וכל הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו בגין האיחור. בית המשפט חייב את שו"פ כצד ג', ומטעמי יעילות, לשלם במישרין למשתכנים את סכום הפיצוי שנפסק ופורט בפסק הדין. על קבלת הודעת צד ג' במלואה הגישה שו"פ ערעור (ע"א 9508/00). בערעורה מעלה שו"פ שורה ארוכה של טענות כנגד חיובה בתשלום מלוא נזקי המשתכנים. טענתה המרכזית היא כי הערכאה הראשונה נמנעה מלנמק את קביעתה לפיה על שו"פ, כצד ג', לפצות את מושקוביץ בגין חיובה לשלם למשתכנים על האיחור במסירה. שו"פ מזכירה בערעורה כי מושקוביץ עצמה הטילה בטענותיה אחריות לאיחור במסירה על גופים אחרים (נגדם לא הגישה מושקוביץ הודעה צד ג') ובהם משרד השיכון, שלא שיחרר תקציבים דרושים לבניית מוסדות ציבור והרחבת מכון הטיהור של היישוב, חברת החשמל אשר נכנסה לעבודה להתקנת הרשת הארצית ליישוב זמן רב לאחר תאריכי האיכלוס שהובטחו על-ידי מושקוביץ; המועצה האזורית שעכבה משך חודשים רבים את מתן טופסי 4, מושקוביץ עצמה, והמשתכנים שלא קיבלו את החזקה במועד במסגרת היחסים בינם לבין מושקוביץ. עוד טענה שו"פ כי בית המשפט התייחס בכמה שורות בלבד לטענתה שמושקוביץ הפריעה לשו"פ בעבודות – והתעלם מצילומי אוויר ופיענוחם שהגישה שו"פ. בעניינים מסוימים טוענת שו"פ כי אין קשר סיבתי בין איחוריה (המוכחשים על ידה) לבין האיחור במסירה לדיירים. כזכור טענתה היא שהיישוב לא חובר לרשת החשמל הארצית מסיבות שאינן באחריותה של שו"פ, ועל כן – כך הטענה – גם אם היו איחורים שבאחריותה – אין קשר סיבתי בין איחורים אלה לאיחורים במסירת הדירות. שו"פ מוסיפה וטוענת כי מפסק הדין לא ברור אלו התחייבויות הופרו, מתי על פי קביעת בית המשפט נמסרו עבודות התשתית על-ידי שו"פ, ומתי היו צריכות להימסר על-פי ההסכם שבין מושקוביץ לשו"פ.

4. כנגד טענות אלו (ולא מניתי את כולן) טוענת מושקוביץ כי הערכאה הראשונה בחנה את הדברים לעומקם, וכי אל לו לבית המשפט שלערעור להתערב בעובדות שנקבעו. הצדדים הזכירו בדיון בעל-פה ראיות אלה ואחרות שהובאו בפני הערכאה הראשונה כגון: הסכמים מהם מבקשים הצדדים ללמוד על לוח המועדים, ומוצגים רבים אחרים שלא נזכרו בפסק הדין.

5. לאחר שמיעת טענות הצדדים, דעתי היא כי אין מנוס מלבטל את פסק דינה של הערכאה הראשונה ולהחזיר אליה את הדיון כדי שיינתן פסק דין חדש בעניין מערכת היחסים שבין מושקוביץ ושו"פ (דהיינו – בהודעת צד ג'). בהעדר הנמקה מספקת ובעיקר בהעדר קביעות שבעובדה בלתי ניתן הוא, לדעתי, לקיים ביקורת שיפוטית על קביעתה של הערכאה הראשונה ולפיה על שו"פ לפצות את מושקוביץ בגין מה שחויבה מושקוביץ לשלם למשתכנים. לא העובדה עליה מלינה שו"פ שרק שישה עמודים הוקדשו בפסק הדין להודעת צד ג' היא המביאה אותי למסקנה זו. פסק דין יכול להיות קצר ועדיין יכללו בו כל הקביעות הדרושות לעניין. כך מקובלת עליי טענתה של מושקוביץ כי ההנמקה שניתנה לדחיית הטענה לפיה גרמה מושקוביץ להפרעות בבניה – הנמקה מספקת היא, אף שהובאה בקיצור לשון. ואולם, לא מצאתי בפסק הדין קביעות בעניין חיוביהם ההדדיים של הצדדים בשאלת לוח המועדים; לא מצאתי גם הכרעה בעניין טענותיה של שו"פ לפיהן אשמם של גורמים אחרים לרבות מושקוביץ עצמה הוא שהביא לאיחור במסירה או חלקו. אין המדובר בהשלמת ממצא אחד על-ידי ערכאת הערעור אלא בקביעות רבות שבעובדה החסרות בפסק הדין. אנו מודעים לחומר הרב שעמד לנגד עיני בית המשפט, ואיננו מפקפקים בכך כי המסקנה אליה הגיעה השופטת היא פרי הניתוח והבחינה של חומר ראיות זה. עם זאת, כדי שאנו נוכל לקיים את תפקידנו כערכאת ערעור, אנו זקוקים למתן תשובות על השאלות שעוררנו.

6. על כן אציע לחבריי לדחות את הערעור והערעור שכנגד (ע"א 9451/00); לקבל את ערעורה של שו"פ (ע"א 9508/00) במובן זה שפסק הדין בהודעת צד ג' יבוטל. בית המשפט המחוזי יחזור וישמע את טענות הצדדים לגבי ממצאים החסרים בפסק הדין וייתן פסק דין חדש ומפורט על-פי חומר הראיות שבתיק. לצורך בשמיעה מחדש הייתי מציבה חריג: אין צורך לדון מחדש בשאלה אם הפריעה מושקוביץ לשו"פ לבצע את העבודות. לעניין זה יעמוד בעינו ממצאו של בית המשפט בעמוד 27, שורות 23-27 שבפסק הדין נשוא הערעור. אציע שלא יעשה צו להוצאות בערכאתנו.

ת

הנשיא א' ברק:

אני מסכים.

א

השופט א' רבלין:

אני מסכים.

ניתן היום,‏‏‏כ"ט אדר, תשס"ד (22.3.2004).

ט ת


מעורבים
תובע: י' מושקוביץ חברה לבנין בע"מ
נתבע: יוסי ורוית פולק
שופט :
עורכי דין: