ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.מ.ל מלי לוי בע"מ נגד שלום סירמקש :

בפני כבוד הרשם איתי רגב

תובעת

י.מ.ל מלי לוי בע"מ

נגד

נתבע

שלום סירמקש

החלטה

בפני בקשת הנתבע להתיר לו להתנגד לביצוע שטר על סך 21,500 ₪ אשר ניתן, לטענת הנתבע, למר יוסי אביב כביטחון במסגרת הזמנת עבודה ממר אביב. בפועל, טוען הנתבע, לא בוצעה העבודה המוזמנת והחתימה על השיק זויפה.
התובעת, מנגד, טוענת כי השיק סוחר לה כדין ומשכך, יש להעדיף את זכותה השטרית על פני זכויותיו של עושה השיק.

הצדדים התייצבו לדיון בפני, הנתבע נחקר על תצהירו והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

לפי הוראות סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, תידון התנגדות לביצוע שטר כדרך שדנים בבקשת רשות להתגונן. בית המשפט העליון, בע"א 465/89 בן צבי נ. בנק המזרחי, פ"ד מ"ה (1) 66, מפי כבוד השופט (כתוארו אז) דב לוין, סיכם היטב את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן, והדברים נותרו באיתנותם עד היום (שם, בעמ' 69-70):

"לא במהרה ייעשה שימוש ותוכרע תובענה בסדר דין מקוצר על-פי כתב התביעה ונספחיה בלי לתת לנתבע רשות להתגונן, זאת משום ש'סדר הדין המקוצר משמש את המטרה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו...' ... ולעניין זה, 'אין לקבוע שהענין הוא כך אלא אם תצהיר הנתבע לא גילה "הגנה לכאורה"'... מכיוון שכך: 'די לו (לנתבע - ד' ל') להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק ובית המשפט חייב ליתן רשות להתגונן, שאם לא יעשה כן, יכריע למעשה כבר בתובענה גופה והנתבע יצא מקופח'... "

באשר לטענה אודות היות התובעת אוחז ת כשורה, הרי שכבר נפסק לא אחת כי בשלב הדיון בהתנגדות אין בוחנים את שאלת האחיזה כשורה ואין היא יכולה לבוא על פתרונה במסגרת הדיון בבקשת הרשות להתגונן. אם הוכיח הנתבע את טענות ההגנה שלו, ובשלב זה מניחים כי יכול להוכיח את האמור בתצהיר, מוטל על התובע – האוחז – להוכיח כי לאחר שגובשה טענת ההגנה ניתן בעד השטר ערך בתום לב. הפלוגתאות הללו של הוכחת טענות ההגנה כנגד הוכחת מתן הערך בתום לב, אינן ניתנות להכרעה על יסוד התצהיר ומחייבות דיון בדרך הרגילה.
לפיכך, אם גילה תצהירו של הנתבע הגנה לכאורה, זכאי הנתבע לקבל רשות להתגונן ואילו השאלה אם הגנתו נדחית בפני זכותו העדיפה של האוחז כשורה תתברר בהליך המשפטי.
(ראה לעניין זה בבר אופיר "סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה" , מהדורה שביעית בעמ' 203-204).

לעניין שאלת תום הלב של ה תובעת, יפים לעניין זה דבריו של המלומד ש. לרנר בספרו "דיני שטרות, בעמ' 273 :
"אולם, דומה כי במרבית המקרים, סוחרים מסבים לבנק את השיקים לפקודתם, זמן קצר לאחר קבלתם. במקרים אלה הסיחור לבנק נעשה לפני המועד הקבוע למסירת הממכר, קרי טרם שהמוכר הפר את ההסכם. בדרך כלל הבנק אינו מודע לפרטי העסקה בין הנפרע לבין המושך, ואז לא יקשה עליו להיות אוחז כשורה. ברם , אפילו מודע הבנק הנסב לפרטי העסקה הוא עשוי להיות אוחז כשורה. ידיעה זו של הנסב אינה שוללת את תום ליבו, משום שבעת הסיחור טרם היתה הפרה, ולא ניתן איפוא לייחס לו ידיעה על פגם שלא היה קיים באותה עת.

עוד יודגש, כי באשר לטענה המשתמעת שיש להחיל בענייננו את הלכת גויסקי (ע"א 333/61), הרי שכפי שציינתי בהחלטות אחרות על הלכת גויסקי נמתחה בשנים האחרונות ביקורת בפסיקה ובספרות המשפטית, ודומה כי המגמה המסתמנת הינה לראות בדיני השטרות משום ענף של דיני החיובים הכלליים (אם כי, בעיקר בנוגע ליחסים שבין צדדים קרובים ולאו דווקא באשר ליחסים שבין צדדים רחוקים, כפי שמצויים הצדדים בתובענה זו).

יחד עם זאת, מצויים אנו בשלב הרשות להתגונן.

הלכה היא כי די בראיה לכאורה שקיים פגם בזכות הקניין של התובע כדי לזכות את הנתבע ברשות להתגונן, שכן בשלב הרשות להתגונן אין בפני בית המשפט את גרסת התובע ועל התובע יהא להוכיח במשפט כי ניתן בעד השטר ערך בתום לב.

לפיכך, ניתנת לנתבע הרשות להתגונן.
התצהיר ישמש כתב הגנה.
בהתאם לתקסד"א ולאור סכום התביעה, התובענה תידון בסדר דין מהיר.

התובע ימציא לבית המשפט ולצד שכנגד את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה בהתאם לתקנות 214ג' ו-241ח', בתוך 30 יום מהיום. הנתבעת תעשה כן בתוך 45 יום מהיום.

תצהירי עדות ראשית מטעם העדים יוגשו בתוך 90 יום מהיום על ידי כל הצדדים במקביל. לתצהירים יצורפו המסמכים שעליהם מסתמך העד בעדותו. עד המסרב למסור תצהיר ואשר יש כוונה להעידו במשפט, יגיש בעל הדין בתוך המועד האמור הודעה המפרטת את מועד פנייתו לעד ליתן תצהיר ואת נסיבות סירובו. עד זה לא יוזמן לבית המשפט אלא אם ניתנה החלטה על כך מבית המשפט. תצהיר אשר לא יוגש במועד, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט. עד אשר לא הוגש תצהיר מטעמו לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

התיק יועבר ליחידה המשפטית לקביעת מועד לישיבה מקדמית בפני המותב המתאים.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ד, 27 יולי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.מ.ל מלי לוי בע"מ
נתבע: שלום סירמקש
שופט :
עורכי דין: