ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדיסואה בלאי נגד אלינור בוארון :

החלטה בתיק ע"א 3833/14

וערעור שכנגד

לפני: כבוד הרשם גיא שני

המערערים:
1. אדיסואה בלאי

2. דניאלה בלאי

3. שגאו בלאי

4. טקקל בלאי

נ ג ד

המשיבים:
1. אלינור בוארון

2. כלל חברה לביטוח בע"מ

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

1. הערעור נקבע לדיון מקדמי לפני כבוד השופט י' עמית ביום 23.12.2014, בשעה 11:00. הצדדים יהיו נכונים לעמוד בקשר עם מרשיהם במהלך הדיון.

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
2. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים
3. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 1.11.2014 בהיקף של עד 5 עמודים.

4. המשיבה בערעור, היא המערערת בערעור שכנגד, תגיש את סיכום טענותיה הן כמשיבה בערעור והן כמערערת בערעור שכנגד, במסמך אחד, עד ליום 24.11.2014 בהיקף של עד 7 עמודים. במסמך סיכום הטענות, תבחין המשיבה בין טענותיה בערעור ובערעור שכנגד, באמצעות כותרות מתאימות.

5. המערערים יגישו סיכומי תשובה בערעורם (אם הם חפצים בכך), וכן את סיכומיהם כמשיבים בערעור שכנגד, במסמך אחד, עד ליום 8.12.2014, בהיקף של עד 3 עמודים. במסמך סיכום הטענות, יבחינו המערערים בין טענותיהם כמערערים לטענותיהם כמשיבים בערעור שכנגד, באמצעות כותרות מתאימות.

6. לעניין סעיפים 2 עד 5 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

7. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

8. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

9. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
10. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
11. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
12. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ג' באב תשע"ד (30.7.2014).

גיא שני, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: אדיסואה בלאי
נתבע: אלינור בוארון
שופט :
עורכי דין: