ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ע.י.ע. השקעות וסחר בע"מ נגד משרד התחבורה :

החלטה בתיק עע"מ 4647/14

לפני: כבוד השופט נ' סולברג

המערערת:
א.ע.י.ע. השקעות וסחר בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

2. א.א.ע. (בר) תעשיות ומסחר בע"מ

3. רשות המיסים

בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים בעת"ם 44825-07-13 מיום 22.6.2014 שניתן על-ידי הנשיא ד' חשין

בשם המערערת:
עו"ד גדעון פנר

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"ם 44825-07-13; הנשיא דוד חשין; להלן: פסק הדין), בגדרו החליט בית המשפט להשיב את הצעתה של משיבה 2 במכרז לדיון נוסף לפני ועדת הבדיקה של המשיב 1 (להלן בהתאמה: ועדת הבדיקה ו-משרד התחבורה).

2. בחודש אוגוסט 2011 פרסם משרד התחבורה מכרז להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב בארבעה ישובים ברחבי המדינה, ביניהם ביישוב רהט. המנגנון לפיו יבחר הזוכה נקבע במכרז, והוא מורכב משני שלבים. בשלב הראשון יבדק האם המציעים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במכרז ובתנאים אחרים שלא הוגדרו כתנאי סף; ובשלב בשני, במידה ותיוותרנה פחות משלוש הצעות שעמדו בתנאי המכרז כאמור, תיערך הגרלה לבחירת ההצעה הזוכה. לאחר הליכים שונים שהתקיימו במשרד התחבורה פורסם המכרז להקמת תחנת בדיקה לרישוי כלי רכב ביישוב רהט פעם נוספת, והוגשו שתי הצעות: הצעתה של המבקשת, והצעתה של המשיבה 2. במסגרת המכרז נדרשו המציעים להציג תכנית עסקית להפעלת תחנת הבדיקה, ובמועד בדיקת ההצעות נקבע כי יש להעביר את התוכניות העסקיות לבדיקה מקצועית על-ידי אגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה (להלן: האגף הכלכלי). לאחר הליכים שונים, הבהרות והשלמות כאלה ואחרות שביקש משרד התחבורה ביחס להצעות, החליטה ועדת הבדיקה כי שתי ההצעות כשירות לעלות לשלב ההגרלה. בחודש מרץ 2013 נערכה הגרלה בין שתי ההצעות, הצעתה של המשיבה 2 עלתה בגורל, והיא הוכרזה כזוכה במכרז. המבקשת פנתה למשרד התחבורה בדרישה לפסול את הצעתה של המשיבה 2, משרד התחבורה מצדו קיים בדיקות שונות מטעמו, ובסופו של דבר החליט לדחות את טענותיה של המבקשת.

3. המבקשת לא אמרה נואש ועתרה נגד החלטת משרד התחבורה, ובמסגרת זו הגישה גם בקשה למתן צו ביניים. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה בקשה זו מטעמי שיהוי, ובקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על ההחלטה לבית משפט זה נדחתה בהחלטת השופט י' עמית (בר"מ 5527/13), מאחר ומאזן הנוחות לא נטה לטובתה של המבקשת. ההליך המשיך להתקיים בבית המשפט לעניינים מנהליים, ובמסגרתו טענה המבקשת כי נפלו פגמים שונים בהצעתה של המשיבה 2, אשר בעטיים יש לפסול את הצעתה. בין היתר טענה המבקשת נגד ניהול הספרים של המשיבה 2; העדר זכויות חכירה במקרקעין; העדר סימון בתרשים הסביבה של מיקום תחנת הבדיקה וגבולותיה, הכניסה אליה והיציאות ממנה; אי-סימון גבולות המגרש; וצירוף תכנית עסקית שאיננה עומדת בדרישות שפורטו במכרז.

4. תחילה דן בית המשפט לעניינים מנהליים בטענה לפיה המבקשת השתהתה בהגשת העתירה, ודחה אותה. לאחר מכן עבר בית המשפט לדון בטענות המבקשת על אודות הפגמים שנפלו בהצעתה של המשיבה 2, ודחה את רובן. אולם לגבי התכנית העסקית קבע בית המשפט כי "החלטת ועדת הבדיקה להכשיר את הצעתה של המשיבה 2 – חרף הפגמים שנפלו בתכנית העסקית שצירפה להצעתה – אינה החלטה סבירה" (פסקה 66 לפסק הדין). נפסק, כי מפאת חשיבותה של התכנית העסקית, הרי שאי-קיום דיון מהותי בוועדת הבדיקה באשר לפגמים שעליהם הצביע האגף הכלכלי, הוא הגורם המקצועי, איננו סביר; כיוצא בזה, החלטת ועדת הבדיקה למעשה לייחס לתכנית העסקית משקל מופחת, בדיעבד, אינה סבירה. עם זאת, בית המשפט החליט כי הסעד הנכון איננו להורות על פסילת הצעתה של המשיבה 2 והכרזה על זכייתה של המבקשת במכרז, אלא להחזיר את העניין לוועדת הבדיקה, והורה כי "בהתחשב בכך שהתנאי בדבר הגשת תכנית עסקית אינו בגדר תנאי סף, כפי שהובהר לעיל, תוכל ועדת המכרזים לבקש מהמשיבה 2 לספק השלמות והבהרות לפרטים החסרים בתכנית העסקית שהגישה, בהתאם לפירוט בחוות הדעת של האגף הכלכלי. לאחר שתמציא משיבה 2 את ההשלמות הנדרשות יובאו אלה על ידי ועדת הבדיקה לחוות דעת משלימה של האגף הכלכלי. חוות הדעת המשלימה תובא בפני ועדת הבדיקה שתקבל החלטה חדשה בשאלה האם התכנית העסקית המתוקנת עונה לטעמה על דרישות המכרז או שמא יש מקום לפסילת ההצעה גם לאחר תיקונה של התכנית העסקית. מובהר כי ככל שוועדת הבדיקה תחליט לקיים את הצעת המשיבה 2, תוכרז זו כזוכה במכרז ללא צורך בעריכת הגרלה נוספת" (פסקה 75 לפסק הדין). אם כן, בית המשפט נעתר לעתירה במובן זה שהחלטת ועדת הבדיקה בוטלה, וממילא גם זכייתה של המשיבה 2, והעניין הוחזר לוועדת הבדיקה.

5. המבקשת לא השלימה עם פסק הדין והגישה ערעור לבית משפט זה, ועמו הבקשה לעיכוב ביצוע נשוא הליך זה "לאסור על המשיבים לנקוט בכל פעולה בקשר עם המכרז ו/או הנובעת ממנו ובכלל זאת עבודת בנייה ו/או פיתוח ו/או הכנה להקמתה של תחנת בדיקה לרישוי כלי רכב בישוב רהט עפ"י המכרז". לטענתה, סיכויי הערעור להתקבל טובים, מאחר וגם בית המשפט לעניינים מנהליים בא לכלל דעה כי נפלו פגמים יסודיים בתכנית העסקית שהגישה המשיבה 2, ועם זאת לא נתן הסבר מניח את הדעת להזדמנות שהעניק לה להגיש השלמה, ולמעשה יתרון על פני המבקשת ועל פני מציעים פוטנציאליים נוספים. גם מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת, כך נטען, מאחר ומדובר במכרז הקמה ולא במכרז למתן שירותים.
6. לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה באתי לכלל דעה כי דינה להידחות ללא צורך בתגובת המשיבים. המבקשת ציינה אמנם כי כבר ניתן למשיבה 2 היתר בנייה, אולם נראה כי עד לתחילת הבנייה בפועל תעבור תקופה נוספת. בהתאם לפסק הדין שניתן ביום 22.6.2014, תחילה תבקש ועדת המכרזים מן המשיבה 2 לספק השלמות לתכנית העסקית שהגישה, בהתאם לפירוט בחוות הדעת של האגף הכלכלי; לאחר שתוגשנה ההשלמות, הן יובאו על-ידי ועדת הבדיקה לחוות דעת משלימה של האגף הכלכלי; חוות הדעת המשלימה תובא בתורה לפני ועדת הבדיקה, אשר תקבל החלטה חדשה בשאלה האם התכנית העסקית המתוקנת עומדת בתנאי המכרז, או שיש מקום לפסול אותה. אם כן, עיכוב הביצוע מכוון להליכים שיתקיימו בין משרד התחבורה לבין המשיבה 2, ואין מדובר, בשלב זה, בעיכוב ביצוע עבודות הבנייה בפועל. הליכים אלה אינם בלתי הפיכים, ואין בהם כדי להביא למעשה עשוי שיפגע במבקשת באיזושהי צורה. על כן, בהינתן המצב העובדתי הנתון, מאזן הנוחות איננו נוטה לטובתה של המבקשת (השווה להחלטתו של השופט י' עמית בבר"מ 5527/13, כאמור). אין צורך לומר כי עם שינוי במצב העובדתי תהא רשאית המבקשת לחזור ולבקש עיכוב ביצוע, אולם בשלב זה אינני רואה להורות על עיכוב הליכי המכרז שממילא ארכו זמן רב מאוד, כאמור. משרד התחבורה מתבקש לעדכן את המבקשת בהתקדמות ההליכים עליהם הורה בית המשפט לעניינים מנהליים, על מנת שלא תימצא בפני שוקת שבורה. בנסיבות אלה אינני רואה צורך לדון בשלב זה בסיכויי הערעור להתקבל.

7. בכפוף לאמור בפסקה הקודמת, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט' בתמוז התשע"ד (7.7.2014).


מעורבים
תובע: א.ע.י.ע. השקעות וסחר בע"מ
נתבע: משרד התחבורה
שופט :
עורכי דין: