ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזי צבי גולדשטיין נגד פיננשל לוורג' בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 2353/14
בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט י' דנציגר

המבקשים:
1. עוזי צבי גולדשטיין

2. צביה שרייבר

נ ג ד

המשיבה:
פיננשל לוורג' (ד.פ) בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז מיום 25.02.2014 ברע"א 16588-02-14 שניתנה על ידי כבוד השופטת ו' פלאוט

בשם המבקשים: עו"ד אריה חגאג

החלטה

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (השופטת ו' פלאוט) ברע"א 16588-02-14 מיום 25.2.2014 לדחות בקשת רשות ערעור שהגישו המבקשים כנגד פסק דינו של בית משפט השלום בכפר סבא (השופטת ר' קרלינסקי) בעש"א 16198-08-13 מיום 25.12.2013 בו נדחה ערעור המבקשים על החלטת רשמת ההוצאה לפועל בכפר סבא ע' גולדשטיין-לירן מיום 5.6.2013 בתיק הוצאה לפועל 17-09096-04-8 לדחות את בקשתם לביטול פינויים מבית מגוריהם במסגרת הליך הוצאה לפועל המתנהל כנגדם.

רקע והליכים קודמים

1. ראשיתו של הליך זה בהלוואה שנטלו המבקשים מן המשיבה, הלוואה אשר הובטחה במשכנתא אשר נרשמה על בית מגוריהם. משסברה המשיבה כי המבקשים לא פרעו את חובם במועד היא פתחה, בשנת 2000, בהליכי הוצאה לפועל במסגרתם היא ביקשה, בין היתר, לממש את המשכנתא. אחר פתיחת הליכי ההוצאה לפועל נקטו המבקשים במספר הליכים משפטיים במסגרתם ביקשו, בין היתר, לבטל את החיוב או להפחית את סכומו הנטען. הליכים אלו לא הביאו לתוצאה המיוחלת ונקבע על ידי רשויות ההוצאה לפועל מועד לפינוי המבקשים מבית מגוריהם.

2. המבקשים הגישו לרשמת ההוצאה לפועל בקשה לביטול הפינוי האמור. טענתם העיקרית לפני הרשמת הייתה כי ראוי כי תינתן להם שהות לעתור לערכאה משפטית מוסמכת ולשטוח לפניה את טענותיהם בעניין החיוב. כן טענו המבקשים כי יש לאפשר להם לממש נכסי נדל"ן נוספים שבבעלותם חלף פינויים מבית המגורים. המבקשים הוסיפו וטענו כי אין לפנותם מן הבית הואיל וחשבונם כלפי המשיבה מצוי ביתרת זכות. הם הוסיפו כי מצב בריאותו של המבקש 1 הוא קשה, באופן המצדיק התחשבות מיוחדת וקבלת הבקשה. רשמת ההוצאה לפועל דחתה את בקשת המבקשים. היא עמדה על כך שעיקר טענותיהם לפניה הועלו על ידי המבקשים בעבר, נדונו ונדחו בשורה של החלטות ופסקי דין שניתנו בעניינם. כן קבעה הרשמת כי רצון המבקשים לפנות לערכאות אינו יכול לשמש עילה לביטול הליך הפינוי, כ-13 שנים לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל. הרשמת הוסיפה וקבעה כי מצבו הבריאותי של המבקש 1 אינו מצדיק ביטול בטחונות שנתן כדין.

3. המבקשים ערערו על החלטה זו לפני בית משפט השלום וחזרו בערעורם על עיקר הטענות שאותן העלו לפני רשמת ההוצאה לפועל. בית משפט השלום דחה ערעור זה, בעיקר מן הטעם שטענות המבקשים נדונו בעבר ונדחו בשורה של החלטות ופסקי דין שניתנו על ידי ערכאות שונות. כן קבע בית המשפט כי טענת המבקשים לפיה חשבונם מצוי ביתרת זכות לא גובתה בתחשיב סדור מטעמם וממילא אינה עולה בקנה אחד עם המוצגים שהוגשו לעיונו. בית המשפט הוסיף וקבע כי המבקשים לא הציגו הצעה קונקרטית שתצביע על אפשרות ממשית כי חובם ייפרע באמצעות מכירתם של נכסים חלופיים.

4. המבקשים הגישו לבית המשפט המחוזי בקשת רשות לערער על החלטת זו של בית משפט השלום. בפתח החלטתו ציין בית המשפט המחוזי כי מתעוררת שאלה האם לאור סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 היה על המבקשים לפנות לבית משפט השלום בדרך של בקשת רשות לערער ולא כערעור בזכות. אולם, משום שהסוגיה לא הועלתה לפניו ומאחר שבית משפט השלום מצא לדון בערעור כאילו הוגש בזכות - לא הכריע בית המשפט המחוזי בשאלה זו. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת המבקשים וציין, בין היתר, כי:
"כל בקשת המבקשים בהליכים החוזרים ונשנים הינה לדחות את הקץ ולמנוע סילוקם מהדירה, מטרה שכבר הושגה בהצלחה לא מעטה... טענות המבקשים נדונו שוב ושוב בכל הערכאות, נדחו פעם אחר פעם, אך הדבר אינו מונע מהמבקשים מלהגיש בקשותיהם ולחזור על טענותיהם משכבר הימים".

כנגד החלטה זו מכוונת בקשת רשות הערעור שלפני.

תמצית טענות המבקשים

5. המבקשים - באמצעות בא כוחם עו"ד אריה חגאג - טוענים כי בקשתם מעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות כללית, והיא האם חייבת המשיבה לממש נכסי מקרקעין שאינם בית מגורים יחיד, המצויים אף הם בכינוס נכסים, טרם מימוש בית המגורים. לטענת המבקשים, שאלה משפטית זו רלוונטית עבור קבוצה רחבה של מתדיינים אשר אינם יכולים לממש בכוחות עצמם נכסים חלופיים לפרעון חוב המובטח במשכנתא. לגופם של דברים טוענים המבקשים כי שגה בית המשפט המחוזי כאשר לא ייחס משקל למצבו הבריאותי הקשה של המבקש 1. המבקשים מוסיפים ומעלים טענות שונות בעניין היקף חבותם כלפי המשיבה וחוזרים על עיקר טענותיהם לפני הערכאות הקודמות.

דיון והכרעה

6. דין הבקשה להידחות, אף מבלי להיזקק לתשובת המשיב [ראו: תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984].

7. כידוע, רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן במשורה ובמקרים חריגים, בהתקיים אמות המידה שנקבעו בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982). במקרה דנן עסקינן, למעשה, בבקשת רשות ערעור ב"גלגול רביעי", שכן המקרה שלפני כבר נדון על ידי רשמת ההוצאה לפועל, בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי. ייתכן אף לסבור כי מדובר בגלגולה החמישי של הבקשה, אם נביא בחשבון את החלטת רשויות הההוצאה לפועל בעניין מועד הפינוי [ראו: חמי בן-נון וטל חבקין, הערעור האזרחי, עמ' 536 (מהדורה שלישית, 2012)]. רשות ערעור בעניין אשר נדון מספר כה רב של פעמים תינתן אך במקרים חריגים שבחריגים, בהתקיים טעמים משכנעים ומוחצים [ראו: רע"א 3484/11 נדב נ' שמעוני (15.6.2011); רע"א 3022/11 לוי נ' לוי (11.5.2011); רע"א 5489/12 קפה הנרייטה בע"מ נ' הופמן, פסקה 4 (‏13.7.2012); רע"א 9885/06 שלטי הגליל מ.ס (1996) בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ – סניף כרמיאל, פסקה ד (18.3.2007)].

8. סבורני כי הבקשה שלפני אינה מגלה שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים. עיקר טענות המבקשים הן טענות שבעובדה אשר אינן חורגות מעניינם הפרטני של הצדדים לבקשה. כך, טענות המבקשים בעניין נכסי המקרקעין החלופיים נדחו בגלגוליה הקודמים של בקשה זו משום שהמבקשים לא הוכיחו כדבעי את פוטנציאל המימוש של נכסים אלו, ומשום שערכאות השיפוט השונות השתכנעו כי יש ממש בעמדת המשיב לפיה מבנה הבעלות בנכסים עלול להקשות על מימושם חלף בית המגורים. טעמים אלו נטועים בנסיבותיהם הקונקרטיות של המקרה והצדדים שלפני והם אינם מעוררים שאלות בעלות חשיבות כללית. גם טענות המבקשים בעניין היקף חבותם, לרבות בעניין סוג הריבית החלה על חוב זה, אינן חורגות מדלת אמותיהם והוא הדין גם לגבי טענותיהם בעניין הדיור החלוף.

בנוסף, לא השתכנעתי כי דחיית הבקשה עלולה לגרום לעיוות דינם של המבקשים. נכון הוא, ההחלטה מושא הבקשה צפויה להביא לפינוי המבקשים מביתם. מטבע הדברים, פינוי מבית מגורים טומן בחובו פגיעה של ממש במפונה. ואולם, גורלו של בית המבקשים כבר נדון והוכרע על ידי מספר ערכאות שיפוטיות, אשר בחנו את טענותיהם הרבות של המבקשים באופן מפורט, מנומק ומדוקדק, כיאה להליך העוסק בבית מגורים. כאמור, לא מצאתי בבקשת המבקשים טעם להתערבות בהחלטות אלה ועיון בהחלטות מגלה כי פינוי הבית מחויב על פי דין. אני מצר על מצב בריאותו של המבקש 1, ומאחל לו רפואה שלמה. יחד עם זאת, בנסיבות המקרה שלפני מצב בריאותי זה אינו יכול להקים עילה עצמאית לביטול הליכי הפינוי. זאת בשים לב, בין היתר, להיקף נכסי המבקשים, על פי טענתם, ולכך שהמבקשים לא הביאו תימוכין להערכתם הנחרצת בדבר השפעת הפינוי על המבקש 1.

9. אשר על כן – הבקשה נדחית. עיכוב הביצוע שניתן ביום 16.5.2014 מבוטל בזאת. מועד חלופי לביצוע הפינוי ייקבע במסגרת תיק ההוצאה לפועל. בנסיבות העניין ומשלא התבקשה תשובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' בתמוז תשע"ד (6.7.2014).


מעורבים
תובע: עוזי צבי גולדשטיין
נתבע: פיננשל לוורג' בע"מ
שופט :
עורכי דין: