ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן מלכה - דרור ישראלי :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום כפר-סבא

א 001360/07

בשא 4411/07

בפני:

כב' השופטת ניצה מימון-שעשוע

תאריך:

17/05/2009

בעניין:

אילן מלכה

ע"י ב"כ עו"ד פרלה

התובע

נ ג ד

דרור ישראלי

ע"י ב"כ עו"ד ברמי

הנתבע

החלטה

בפני בקשה לסילוק על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.

לגבי הטענות שהמדובר בעילות תביעה שבסמכות בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט של פירוק חברות או לפי פקודת השותפויות, אני קובעת כי ההסכם נשוא התביעה הינו נספח ג' שהינו הסכם אישי בין התובע לנתבע, והגם שמוזכרת בו המילה "שותפות", ברי מהשתלשלות ההסכמים שקדמו לו, כי אין מדובר בשותפות כמשמעותה בפקודת השותפויות אלא בסיום הפעילות המשותפת של הצדדים, שהתנהלה במסגרת החברות דפוס רופין בע"מ ואנ.די.אם בע"מ, בבית הדפוס בכפר מונאש. לפיכך, כל עילת תביעה הנובעת מהסכם זה – הדן במכירת המכונות שבבית הדפוס, תשלום הלוואה על אחת המכונות ותשלום שכ"ד בבית הדפוס - הינה בסמכותו של בית משפט השלום (בכפוף לתקרה הכספית). זאת, בכפוף לסעיף הבוררות, כפי שיפורט להלן.

לפיכך, סעיפים 11-29 בכתב התביעה, הדנים במכירת המכונות והציוד של בית הדפוס שלגביהם נקבע בהסכם מה שנקבע, הינם בגדר סמכות בית משפט השלום. כך גם סעיף 34 שעניינו תשלום חלקו של התובע בשכ"ד, אליו מתייחס ההסכם.

לעומת זאת, סעיפים 30, 31, 32, 33, 35, 36 לכתב התביעה, עניינם במערכת היחסים הכספית המרובעת שבין התובע והנתבע, כבעלי מניות, לבין החברות דפוס רופין בע"מ ואנ.די.אם בע"מ, בהן היו הצדדים בעלי מניות, ולגבי סעיפים אלה הסמכות העניינית מסורה לבית המשפט המחוזי, במסגרת בקשה לפירוק או הגשת תביעה נגזרת לפי פקודת החברות.

לפיכך, אלמלא סעיף הבוררות שלדעתי יש לתת לו תוקף ולהעביר את התיק לבוררות, הייתי מורה על מחיקת סעיפים אלה, ובהתאמה – גם סעיף 37 ס"ק 4, 5, 6, 7, 9 ו-10, מכתב התביעה.

עתה אדרש לטענה, כי הוסכם בנספח ג' על מסירת כל המחלוקות הנובעות מההסכם לבוררות של רו"ח אלעטאר. התובע טוען כי אין לסעיף זה נפקות מעשית שכן רו"ח אלעטאר הודיע על אי נכונותו לשמש כבורר (סעיף 44 לכה"ת). מנגד טוען הנתבע, כי במקרה כזה יש לפנות לסעיף 8 לחוק הבוררות, שקובע כי יש לפנות לבית המשפט וכי בית המשפט ימנה בורר אחר תחת הבורר המסרב לדון.

התובע טוען, כי הנתבע לא מילא אחר דרישות חוק הבוררות, המפורטות בסעיף 5 ו-8(ב), לפיהן על המבקש לאכוף את הסכם הבוררות לבקש מבית המשפט לעכב את ההליכים בין הצדדים להסכם, ולהראות כי הוא היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ועדיין הוא מוכן לכך. כן קובע סעיף 5(ב) לחוק, כי "בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה". כן קובע סעיף 8(א) לחוק, כי אם "נתגלע סכסוך בענין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, למנות את הבורר."

אינני מסכימה עם ב"כ התובע בנקודה זו. הנתבע העלה את טענתו, כי סעיף הבוררות בהסכם שולל את סמכות בית המשפט להיזקק לתביעה, כבר בבקשת הרשות להגן המתוקנת, שהוגשה בד בבד עם הבקשה לדחיה על הסף, וטען כבר באותו מעמד (10/07) כי על בית המשפט למנות בורר אחר תחת רו"ח אלעטאר המסרב לשמש כבורר (סעיף 10 לתצהיר התמיכה בבקשה), ואף ציין בסעיף 11 לתצהיר כי בקשת הנתבע מבית המשפט היא כי ימונה בורר שהינו רו"ח בהכשרתו המקצועית, לצורך עריכת התחשבנות מדוייקת בין הצדדים בהתאם להסכם נספח ג'. לפיכך אני רואה בטענתו ובקשתו של הנתבע כעומדות בתנאי סעיפים 5 ו-8 לחוק הבוררות.

אני קובעת, כי יש לתת תוקף לסעיף הבוררות בהסכם נספח ג', ואני ממנה את רו"ח יוסי כהן מרח' ארלוזורוב 1 כופר הישוב (פסג' עסקים) רמת גן, טל' 03-6721362, פקס' 03-6721481 , לשמש כבורר בין הצדדים ולהכריע במחלוקות הכספיות שביניהם ביחס להתחשבנות הכוללת הנוגעת לסיום יחסי השותפות בבית הדפוס ובחברות שהוזכרו לעיל.

ניתנה היום כ"ג באייר, תשס"ט (17 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתקים לצדדים.

ניצה מימון-שעשוע, שופטת