ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר בן אור נגד יפה בוגנים :

לפני כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף

המבקשים

1.ניר בן אור
2.מאיה בן אור יקואל
ע"י בא כוחם עו"ד מוריס חרלמפ

נגד

המשיבים

1.יפה בוגנים
2.בנק מזרחי טפחות בע"מ
3.לשכת רישום המקרקעין נתניה

4.רשות מקרקעי ישראל - מחוז מרכז
ע"י באת כוחו עו"ד אורלי אמיתי

פסק דין

לפני בקשה למתן פסק דין הצהרתי בקשר עם זכויות חכירה מהוונות של שתי דירות מגורים ברחוב האשל 7 בשושנת העמקים, הידועות כגוש 8324 חלקה 23, תתי חלקות 3 ו-4 (להלן: "תת חלקה 3" ו-"תת חלקה 4", בהתאמה, ויחדיו: "תתי החלקות").
רקע
ביום 14.11.2013 הגישו המבקשים את המרצת הפתיחה שלפני כנגד המשיבה 1 (להלן: "גב' בוגנים"), המשיב 2 (להלן: "הבנק"), והמשיבים 3 ו-4 (להלן: "לשכת רישום המקרקעין בנתניה" ו- "רשות מקרקעי ישראל", בהתאמה). בהמרצה התבקש בית משפט זה ליתן פסק דין הצהרתי בקשר עם זכויות חכירה מהוונות של שתי דירות המצויות בתתי החלקות. להמרצת הפתיחה צורף נסח מלווה בתשריט מפנקס המקרקעין המתנהל בלשכת רישום המקרקעין נתניה .
על פי הנטען בהמרצת הפתיחה, בשנת 1974 נרשם צו הבית המשותף נשוא המרצת הפתיחה אולם בשל טעות סופר הוחלפו רישומי הזכויות, כך שזכויות המבקשים (וכן המשכנתא לטובת הבנק), המתייחסות לדירה המזרחית המסומנת בתשריט כתת חלקה 4, נרשמו בתת חלקה 3, ואילו זכויותיה של גב' בוגנים, המתייחסות לדירה המערבית המסומנת בתשריט כתת חלקה 3, נרשמו בתת חלקה 4.

עוד נטען בהמרצת הפתיחה כי טעות הסופר נתגלתה כאשר המבקשים ביקשו מהבנק הלוואה מובטחת במשכנתא וזה האחרון שלח שמאי מקרקעין מטעמו על מנת לבדוק את הנכס. כן נטען כי המבקשים פנו לגב' בוגנים בבקשה כי תחתום על מסמכי תיקון הטעות אולם זו לא ניאותה לבקשתם.
ביום 9.1.2014 הוגשה תגובת ב"כ רשות מקרקעי ישראל. בתגובתה הודיעה ב"כ רשות מקרקעי ישראל, עו"ד אורלי אמיתי, כי רשות מקרקעי ישראל איננה צד לסכסוך והיא תכבד כל החלטה של בית המשפט בכפוף לנהלי הרשות ותשלום כל החובות כל שישנם כלפי הרשות. עם זאת, ראתה ב"כ רשות מקרקעי ישראל לציין את הדברים הבאים: ראשית, לשיטתה יש לצרף את החברה המשכנת "חברת דירות עם" כצד להמרצת הפתיחה, שכן הרישום בוצע על ידה , וייתכן כי הטעות הנטענת מופיעה גם בדירות נוספות בבניין ; שנית, על החלקות רשומות בלשכת רישום מקרקעין הערת "שכירות מהוונת אין הגבלה בהעברה וירושה", קרי ניתן להעביר את החלקות ללא הסכמת רשות מקרקעי ישראל. שלישית, הן ביחס לתת חלקה 3 והן ביחס לתת חלקה 4 נרשמו זכויות החכירה בלשכת רישום מקרקעין אך רישום זה אינו מופיע בספרי הרשות.
ביום 16.2.2014 התקיים דיון בתיק אליו התייצב ב"כ המבקשים (ב"כ רשות מקרקעי ישראל שוחררה מהתייצובת לדיון לאור האמור בהודעה שהגישה). גב' בוגנים או מי מטעמה לא התייצבו לדיון. בדיון מסר בא כוח המבקשים, עו"ד חרלמפ, כי בוצעה מסירה של כתבי בית הדין באמצעות הדבקה בכתובתה של גב' בוגנים בשלושה מועדים שונים. במסגרת הדיון הוריתי כי המבקשים ימציאו חוות דעת של גורם מקצועי המאשרת כי אכן נפלה טובת ברישום הדירות במרשם המקרקעין.
חוות דעתם של השמאים יעקב הלוי ואלון לין הוגשה ביום 5.3.2014. מסקנת חוות הדעת היתה כי הדירה הרשומה כתת חלקה נפלה טעות במרשם המקרקעין לפי הדירה המהווה את תת חלקה 4 על פי תשריט הבית המשותף נרשמה בטעות כתת חלקה 3 וכי הדירה המהווה את תת חלקה 3 נרשמה בטעות כתת חלקה 4.
בהחלטתי מיום 5.3.2014 קבעתי כי ככל שגב' בוגנים לא תבקש לערער על האמור בחוות הדעת השמאית בתוך 21 ימים יינתן פסק דין בהתאם למבוקש בהמרצת הפתיחה. התנגדות כאמור לא הוגשה.

הכרעה

לאור העדר התייחסות מצד גב' בוגנים, ובהתבסס על חוות הדעת השמאית אשר הוגשה בתיק, הריני להורות כלהלן:
לשכת רישום המקרקעין נתניה תרשום את המבקשים כבעלי זכויות החכירה המהוונות של בית המגורים ברחוב האשל 7 שושנת העמקים הידוע כגוש 8324 חלקה 23 תת חלקה 4.
לשכת רישום מקרקעין נתניה תרשום את המשיבה 1, גב' יפה בוגנים, כבעלת זכויות הכירה המהוונות של בית המגורים ברחוב האשל 7 שושנת העמקים הידוע כגוש 8324 חלקה 23 תת חלקה 3.
לשכת רישום מקרקעין נתניה תשייך את המשכנתא הרשומה לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ על פי שטר 0119800002 לתת חלקה 4.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניר בן אור
נתבע: יפה בוגנים
שופט :
עורכי דין: