ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אידה נוטי נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעים

  1. אידה נוטי
  2. משה נוטי

נגד

נתבעת

מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחים רפואי ים בתחום ה אורטופדי לתובעים, בתחום האא"ג לתובעת 1, ובתחום הנוירולוגי לתובע 2.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי לתובעים ובתחום האא"ג לתובעת 1, עקב תאונת הדרכים מיום 27.6.11.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר אנקשטיין יורם, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי לתובעים וכן את ד"ר בן טובים ראובן, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האא"ג לתובעת 1. על מנת שיחוו דעתם בדבר מצב ם הרפואי של התובע ים בגי ן תאונת הדרכים מיום 27.6.11, כל אחד בתחומו .

המומחה האוטופדי יחווה דעתו בדבר הצורך למינוי מומחה נוירולוגי לתובע 2.

בחוות דעתם מתבקש ים המומח ים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעים נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ם בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבם הרפואי של התובע ים.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעים, אם בכלל, ובשים לב לעברם הרפואי של התובע ים, לעבודתם ולמקצוע ם.
  5. האם יהיו התובע ים זקוק ים לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעים.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 8.6.14.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת כל מומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ, עבור כל אחת מחוות הדעת.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגיש ו לבית המשפט את חוות דעת ם תוך שלושים ימים מיום שהג יעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש ו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:

התובעים יגיש ו תחשיב נזק מטעמ ם בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע ים.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

אני קובע תזכורת פנימית ליום 15.11.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אידה נוטי
נתבע: מנורה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: