ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..אוזרוב נגד ניופאן לייף בע"מ )בתיק אוזרוב נגד ניופאן לייף :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כב' השופט יצחק ענבר

בש"א 1530/08

בש"א 6402/07

(ת.א. 9356/07)

בעניין:

אוזרוב מיכאל

עו"ד דיסקין שמעון

המבקש

נ ג ד

1. ניופאן לייף בע"מ

2. ניופאן בע"מ

עו"ד מאיר נתן

המשיבות

החלטה

1. המבקש הגיש נגד המשיבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר במרכזה הטענה, כי המשיבות או מי מהן משווקות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה המוצגים כמיוצרים על ידי חברת GRUNDIG, אף על פי שהם מיוצרים על ידי יצרנים בלתי ידועים, וזאת בניגוד לאיסור ההטעיה שבחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. להערכת המבקש מדובר בקבוצה של כ- 100,000 צרכנים, אשר רכשו מוצרים שונים המשווקים על ידי המשיבה תחת שם GRUNDIG בשבע השנים האחרונות, ולכל הפחות משנת 2003, מועד בו הפסיקה חברת GRUNDIG את פעילותה היצרנית. יצוין כי המבקש בעצמו רכש, לטענתו, בחודש מאי 2007, מכשיר מיקרוגל שהוצג כ"תוצרת GRUNDIG", על אף שבאותה העת חברת GRUNDIG כבר לא עסקה בפעילות יצרנית.

2. המשיבות הגישו תגובה לבקשה ובה טענו, בין היתר, כי תביעתו האישית של המבקש נעדרת עילה ויריבות. בהקשר זה נטען, בין היתר, כי GRUNDIG היא אכן היצרן של מכשיר המיקרוגל שרכש המבקש. לטענת המשיבה, GRUNDIG ממשיכה בפעילות יצרנית עד עצם היום הזה, אלא שחלק מפעילות זו נעשה על ידה באמצעות "קבלני משנה" שונים ברחבי העולם. חברת האם של המשיבה, ניופאן בע"מ (להלן – ניופאן), היא היבואנית הבלעדית של מוצרי GRUNDIG לישראל ובעלת הזכות על פי הסכם עם GRUNDIG, אשר צורף כנספח ו' לתגובה, להטביע את סימן המסחר GRUNDIG על מוצרים שונים המיוצרים על ידי קבלני משנה באישור GRUNDIG ובפיקוחה. כמו כן סיפקה GRUNDIG לניופאן אישור ספציפי, בהתאם להסכם, לייצור מכשירי מיקרוגל תחת שם המסחר ) GRUNDIGנספח ו' לתגובה). לטענת המשיבה "בהקשר לזהותו של היצרן, השאלה הרלוונטית היא מיהו הגורם שעומד מאחורי ייצור המוצר, מיהו מתכננו ומיהו הגורם הקובע והמפקח על הליכי הייצור והוא בעל המילה האחרונה בכל הקשור למוצר" (סעיף 105 לתגובה). על פי אמות מידה אלו, היצרן אינו אלא GRUNDIG, ולפיכך לא ביצעה המשיבה במקרה דנן כל הטעיה. המשיבה הוסיפה וטענה, כי גם לא התקיימו התנאים המוקדמים לאישורה של התובענה כייצוגית.

3. לאחר הגשתה של בקשת האישור הגיש המבקש בקשה לצו לגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלון. אין מחלוקת, כי על בקשה זו להיבחן על פי אמות המידה שהותוו בהלכת יפעת (רע"א 10052/02), לאמור: על המבקש להעמיד תשתית ראייתית ראשונית, המלמדת על קיומה של עילה אישית ועל סיכוי להתקיימות תנאי הסף; הליכי הגילוי יתייחסו רק למסמכים הרלבנטיים לשאלת התקיימות תנאי הסף, ועל המבקש החובה לשכנע כי זה טיבם של המסמכים המבוקשים; כמו כן יחולו כל המגבלות האחרות הקיימות בדר"כ לגבי צו גילוי ועיון. במסגרת זו יש לשים לב במיוחד להבטחתה, במידת הצורך, של שמירת סודיות מסמכי הנתבע שיגולו, על מנת שההליך לא ישמש כלי לחשיפת סודות מסחריים.

4. לאחר שעיינתי בבקשת האישור, בתגובה ובתשובה לתגובה ובמצורפיהן נחה דעתי, כי בידי המבקש עלה, לכאורה, להניח ולו תשתית ראשונית, לכך שהמשיבות או מי מהן מטעות את לקוחותיהן באשר לזהות היצרן של מוצרי GRUNDIG המשווקים על ידן. ההטעיה מתבטאת בכך שהמוצרים מוצגים כאילו יוצרו על ידי GRUNDIG, בעוד שלמעשה יוצרו על ידי יצרנים אחרים. במסגרת בקשת האישור אף הונחה תשתית ראשונית להתקיימותם של יתר תנאי הסף. דיון מפורט בסוגיות אלו יערך, כמובן, במסגרת ההחלטה שתינתן בבקשת האישור.

5. הבקשה לתיעוד אודות זהותם של יצרני מכשירי המיקרוגל המשווקים על ידי המשיבות:

איני רואה סיבה שלא להיעתר לבקשה זו. הכוונה לתיעוד אודות זהות היצרנים, אשר ייצרו את המכשירים בפועל, ואשר אושרו על ידי מעניקת הזיכיון על פי מנגנוני האישור שבהסכם הזיכיון (נספח ו לתגובה). מידע זה רלבנטי לתנאי הסף שעניינם בעילתו האישית של המבקש ובסיכויי הצלחת תביעתם של יחידי קבוצת (או "תת קבוצת") רוכשי מכשירי המיקרוגל מתוצרת GRUNDIG. תיעוד זה יגולה, אפוא, על- ידי המשיבות תוך 10 ימים.

6. "מסמכים הקשורים לשווק המוצרים בשם גרונדיג לפני חתימת הסכם הזיכיון":

דרישה זו כללית וגורפת ואין בידי להיעתר לה ולו מטעם זה.

7. "מסמכים הקשורים למספר המוצרים שנמכרו על ידי המשיבה בשם גרונדיג":

מסמך המתעד את מספר המוצרים שנמכרו על ידי המשיבות בשם GRUNDIG עשוי להיות רלבנטי לגודל הקבוצה; ואילו גודל הקבוצה עשוי להוות נתון רלבנטי לתנאי הסף שעניינו בהיותה של התובענה הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. מצד שני, יש ממש בטענת המשיבות כי המצאת מסמך כגון זה כרוכה בבירורים עובדתיים וחקירות שונות, כמו גם בצורך לעבד נתונים ולייצר מסמך חדש. פעולות אלו חורגות מחובת הגילוי (רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' אייזנברג). נראה, כי מספר המוצרים ששווקו אף מהווה סוד מסחרי. זאת ועוד: ב"כ המשיבות טען בתגובתו, כי "מדובר בנתונים אשר אין צורך בהם לשם הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית וגילויים לא יקדם את הדיון כהוא זה" (סעיף 21 לתגובה). משכך, לא יוכל לזקוף את אי פרוט מספר המוצרים שבהם מדובר לחובתו של המבקש. לאור מכלול השיקולים, לא ראיתי מקום להיעתר לבקשה זו.

8. "מסמכים הקשורים למחזור המכירות של המוצרים הנמכרים על ידי המשיבה תחת שם גרונדיג":

המסמכים אינם דרושים להוכחת התקיימותם של תנאי הסף ואף כרוכים בגילוי סוד מסחרי. בקשה זו נדחית, אפוא.

9. "מסמכים הקשורים לקבלת אישור חברת גרונדיג למכירתם בשמה":

אף כאן הכוונה למסמכים שבהם אישרה חברת GRUNDIG, על פי מנגנוני האישור המפורטים בהסכם הזיכיון, להשתמש בשמה למכירת מוצרים אשר יוצרו, בפועל, על ידי גורמים אחרים. מסמכים אלו רלבנטיים לתנאי הסף שעניינו בסיכויי הצלחת תביעתם של חברי הקבוצה. מדובר בדרישה קונקרטית לסוג מסמכים מסוים, ולא הונחה כל תשתית לטענה כי בהמצאתם למבקש יהיה כדי להכביד על המשיבות יתר על המידה. מסמכים אלו יגולו, אפוא, אף הם תוך 10 ימים.

10. "מסמכים הקשורים לתשלום תמלוגים בהתאם להסכם הזיכיון":

המסמכים אינם דרושים להוכחת התקיימותם של תנאי הסף ואף כרוכים בגילוי סוד מסחרי. בקשה זו נדחית, אפוא.

11. הבקשה לחייב את המשיבה להשיב על שאלון:

המבקש לא פרט בבקשתו מהו הבסיס המשפטי לזכותו לשלוח שאלון למשיבות במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. הוא אמנם התייחס לכך לראשונה במספר מילים במסגרת תשובתו לתגובת המשיבות, אך היזקקות לגופה של הסוגיה בנסיבות אלו עלולה לקפח את המשיבות, שכן הן לא היו רשאיות להגיב לתשובה.

זאת ועוד: עיון בשאלון מלמד, כי השאלות חופפות במידה מרובה את הבקשה לגילוי מסמכים.

בנסיבות אלו, אני דוחה את הבקשה בעניין זה.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים, בפקסימיליה.

ניתנה היום י"ט באייר תשס"ט (13 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

יצחק ענבר, שופט