ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי נגד ב"כ המבקש :

ניתנה ביום 27 אפריל 2014

אריה מיכאלי ז"ל
המבקש
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

ב"כ המבקש – עו"ד משה בן יוסף

החלטה

השופט אילן איטח
1. לפני שתי בקשות למתן רשות ערעור על החלטות בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (השופט נוהאד חסן; ב"ל 13649-07-09; החלטות מיום 1.4.14 ומיום 3.4.14), בו מתנהלת תביעתו של מר אריה מיכאלי ז"ל (להלן: המנוח) נגד המשיב, להכיר במחלת הפרקינסון שבה לקה כ"פגיעה בעבודה", כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. במסגרת ההליך מינה בית הדין האזורי את ד"ר ראובן יעקובוביץ' כמומחה, יועץ-רפואי מטעם בית הדין (להלן: המומחה), על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי שבין מחלת המנוח לבין תנאי עבודתו.

2. בהחלטה מיום 1.4.14 החליט בית הדין להעביר למומחה חוות דעת מיום 6.7.08 של ד "ר יהודית שחם, המומחית הרפואית מטעם המ נוח. בית הדין קבע כי חוות הדעת של ד"ר שחם תועבר למומחה "עם הסתייגויות, ואשר לפיהן יפנה בית הדין תשומת לב המומחה לעובדה כי בהתאם לעובדות המוסכמות, התובע [המנוח – א.א.] לא היה חשוף למנגן ".

לשלמות התמונה אציין כי ביום 1.4.14 ניתנה החלטה נוספת המיועדת למומחה, ובה הודגש כי - שלא כמצוין בחוות הדעת של ד"ר שחם, המנוח לא היה חשוף למנגן וכי במתן חוות דעתו מחויב המומחה לעובדות שנקבעו על ידי בית הדין ולא לאלה שמופיעות בחוות הדעת של ד"ר שחם. החלטת בית הדין האזורי נשלחה למומחה ביום 2.4.14 בדואר רשום .

בבקשת רשות הערעור נטען, בתמצית, כי נפלה שגגה בהחלטת בית הדין האזורי, שכן שאלת חשיפתו (או אי חשיפתו) של המ נוח למנגן כלל לא הוכרעה , וודאי שלא היתה הסכמה כאילו המ נוח לא נחשף למנגן. לעניין זה מפנה ב"כ המנוח לפרוטוקול הדיון מיום 25.6.12 (עמ' 14 לפרוטוקול, שורה 29 – עמ' 15 שורה 1), בו נרשם כי הצדדים הותירו להכרעת בית הדין את שאלת החשיפה של המ נוח למנגן.

3. ביום 3.4.14 פנה ב"כ המ נוח לבית הדין האזורי וביקש לעכב את ביצוע ההחלטה מיום 1.4.14, זאת נוכח כוונתו להגיש בקשת רשות ערעור עליה. בו ביום דחה בית הדין את הבקשה לעיכוב הביצוע מן הטעם שההחלטה מיום 1.4.14 כבר הומצאה למומחה. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור הנוספת שלפני , במסגרתה נטען, כי העובדה שההחלטה מיום 1.4.14 כבר הומצאה למומחה, אין בה כדי למנוע את עיכוב ביצועה.
מבירור שנערך היום על ידי בית דין זה עם המומחה עולה כי תשובת ההבהרה כבר ניתנה ונשלחה.

4. לאחר שעיינתי בבקשות רשות הערעור ובתיק בית הדין האזורי, אני רואה לנכון להציע לצדדים את ההסדר הבא:

א. בית הדין האזורי – אשר כבר שמע את העדויות – יכריע בשאלת חשיפתו של המנוח למנגן, ובכלל זה בשאלות המשנה העולות בפסקה השנייה של סעיף 2 לחוות הדעת של המומחה מיום 9.7.13.

ב. היה ויקבע בית הדין האזורי כי המנוח נחשף למנגן, יועברו למומחה שאלות ההבהרה מתאימות, בין היתר מוצעות השאלות הבאות:

(1) האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת המנוח לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

(2) ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של המנוח עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

(3) ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת המנוח השפעה משמעותית על ליקויו של המנוח? (השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

4. הצדדים יודיעו עמדתם באשר להסדר המוצע, וזאת עד ליום 8.5.14 .

5. בהעדר הסכמה יגיש המשיב ת שובותיו לבקשות רשות הערעור עד ליום 15.5.14. המבקש יהא רשאי להגיש תגובתו לתשובות המשיב, וזאת עד ליום 20.5.14.

6. בתשובה ובתגובה כאמור בסעיף 5 לעיל יודיעו הצדדים עמדתם באשר לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשת רשות הערעור כבערעור , על פי תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 , וכי פסק הדין יינתן על יסוד הבקשה, ת שובת המשיב והתגובה לתשובה, אם תוגש .

8. נוכח פטירתו המצערת של המנוח והחלטת בית הדין האזורי מיום 4.10.10, ישקלו הצדדים האם אין מקום לשנות את שם "התובע" בהליך בבית הדין האזורי.

9. התיק יובא לעיוני ביום 9.5.14.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ד (27 אפריל 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע: ב"כ המבקש
שופט :
עורכי דין: