ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קדמי עובדיה נגד כור תעשיות בע"מואח' :

1


בתי-המשפט

בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו

א 001268/07

בש"א 4861/07

בש"א 8525/09

לפני:

כבוד השופטת ד"ר דרורה פלפל / ס. נשיא

12/05/2009

בעניין:

קדמי עובדיה

ע"י ב"כ עו"ד ע' בירותי

המבקש

נ ג ד

1. יעקב בן בשט

2. יוסי אנגליסטר

3. אמנון נויבך

4. עמוס ירקוני

5. משה סידיס

6. צבי יעקובוביץ

ע"י ב"כ עו"ד צ' אגמון

המשיבים

החלטה

א. מהות הבקשה ועובדותיה

ביום 20.2.07 הגיש המבקש כנגד המשיבים 1-6 וכנגד גורמים נוספים, תביעה כספית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית (בש"א 4861/07) (להלן: "בקשת האישור"). עניינה של התביעה אגרות חוב שהנפיקה חברת מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ, אשר המשיבים 1-6 שימשו בה כנושאי משרה; בשנת 2001 מונה לחברת מפעלי פלדה מפרק קבוע ואגרות החוב נמחקו מן המסחר.

לטענת המבקש, בשנת 1999, לאחר שמדיווחי מפעלי פלדה עלו קשיים בפירעון אגרות החוב, נטלה על עצמה חברת כור תעשיות בע"מ שהיתה בעלת השליטה במפעלי פלדה, התחייבות לפירעונן והציגה מצגים שונים בעניין זה, אשר התבררו כמטעים. המבקש טוען כי רכש אגרות חוב על יסוד המצגים המטעים; ולגרסתו היו המשיבים 1-6 מעורבים בין היתר, בדיווחים הנ"ל.

ביום 6.1.08 הגיש המבקש לבית המשפט בקשה (בש"א 1321/08) בה עתר, בין היתר, לזימון המשיבים 1-6 (אשר לא הוגשו מטעמם תצהירים נפרדים בתגובה לבקשת האישור), להעיד ולהיחקר על ידו בחקירה נגדית במסגרת הדיון בבקשת האישור.

בהחלטתי מיום 13.2.08 קבעתי לאמור:

"ב"כ המבקש יבחר 2 משיבים שלא מסרו תצהיר כדי לבסס/לדחות טענות עובדתיות (כמו: התיישנות) ואותם יזמן, החקירה תהיה במתכונת חקירה ראשית. שאר הבקשות – נדחות, בגין חוסר רלבנטיות לפחות לשלב זה".

על החלטה זו הגישו המשיבים בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון (רע"א 2417/08), אשר החליט לדון בה כאילו ניתנה רשות לערער.

בערעור נטען ע"י המשיבים (המבקשים בערעור), שההחלטה מיום 13.2.08 אינה עומדת בתנאי תקנה 245 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סד"א"), הקובעת כי אין לשמוע עדים שתצהיריהם לא צורפו לפי תקנה 241 לתקנות סד"א, אלא אם בית המשפט הורה על כך מטעמים מיוחדים שיירשמו; אולם בית המשפט קמא לא ציין בהחלטתו מהם אותם טעמים מיוחדים שבגינם הוא נעתר לבקשה.

בפסק דינו מיום 5.4.09 קיבל בית המשפט העליון את הערעור באופן חלקי, וקבע :

"החלטתו של בית המשפט המחוזי מתבטלת והעניין יחזור אליו לבחינה מחדש – על כל היבטיו, זאת בהתאם לכללי עניין פופיק ובהתייחס לכך שהנדרשים לעדות הם נתבעים, תוך הנמקה כנדרש".

ביום 23.4.09 הגיש המבקש את הבקשה דנן בה נתבקש בית המשפט ליתן הוראות האם נדרשת התייחסות הצדדים לסוגיות שהועלו בפסק דינו של בית המשפט העליון.

ד י ו ן

בהתאם לקביעות שבפסק הדין בערעור, להלן הנימוקים אשר עמדו בבסיס החלטתי מיום 13.2.08:

ראשית יצוין, כי הפסיקה אמנם הכירה באפשרות העקרונית לזמן עדים שתצהיריהם לא צורפו במסגרת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית, בהתקיים פרמטרים מסוימים שאינם מהווים "רשימה סגורה" ונתונים לבחינת הערכאה הדיונית (ר' רע"א 8562/06 פופיק נ' פזגז 1993 בע"מ, תק-על 2007 (2), 519; רע"א 806/08 פזגז 1993 בע"מ נ' פופיק, פורסם בנבו, 7.9.08).

בענייננו, בשונה מהנסיבות שנדונו בעניין פופיק הנ"ל, עתר המבקש לזימונם לעדות של עדים הנמנים על בעלי הדין שכנגד, היינו המשיבים-הנתבעים.

בהקשר זה קובע סעיף 1 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, שמותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לעניין; וסעיף 7 לפקודה מוסיף את הקביעה לפיה "במשפט אזרחי יכול בעל דין להעיד לעצמו או להיות מוזמן להעיד ליריבו".

בפסק הדין שניתן ב-רע"א 4197/06 שירותי בריאות כללית נ' משה, (תק-על 2006 (2), 4071) נפסק, שבעל דין רשאי לזמן לעדות את בעל הדין שכנגד; אולם אם מודיע בעל הדין שכנגד כי הוא יעיד מטעמו, אין להתיר את זימונו כעד על ידי הצד השני.

בענייננו, לא ניתנה הודעה מעין זו. עם זאת, על מנת להבטיח שבירור בקשת האישור לא יהפוך להליך ארוך ומסורבל כתוצאה משמיעה ממושכת של עדים, קבעתי כי די בעדותם של שניים מתוך המשיבים-הנתבעים שכולם שימשו נושאי משרה בחברת מפעלי פלדה.

כמו כן וכפי שציינתי בהחלטתי, עדותם נועדה לבסס או לדחות טענות עובדתיות שהועלו כלפי בקשת האישור, כגון טענת ההתיישנות וטענות עובדתיות נוספות, שעולות מסעיף 13 לבקשה, ושלגביהן יהא זה חיוני לשמוע את עמדת המשיבים.

כידוע, הליך אישורה של תובענה ייצוגית הינו הליך ייחודי ומורכב, אשר עשוי להכריע את גורלה של התובענה הייצוגית כולה; בגדרו מחויב בית המשפט לבחון שורה ארוכה של שאלות עובדתיות ומשפטיות הנוגעות לתובענה ולאישורה.

בהתחשב בכל אלה, יש יסוד לטענה כי נושאי המשרה בחברת מפעלי פלדה, יועילו בעדותם לבירור המחלוקות העובדתיות והשתלשלות העניינים נשוא בקשת האישור.

לאור האמור לעיל, איני סבורה שנדרשת התייחסות נוספת כלשהי של הצדדים.

ניתנה היום 12/5/09, בהיעדר.

המזכירות תמציא עותק החלטה זו, לב"כ הצדדים, בהמצאה כדין.

ד"ר דרורה פלפל, שופטת

סגניתֿֿנשיא