ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לזר נגד שטראוס מחלבות בע"מ :

1


בתי-המשפט

בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו

לפני כבוד השופט ד"ר עמירם בנימיני

א 002335/07

בש"א 17343/07

בש"א 8968/09

בעניין:

1 . לזר רבקה

2 . אוחיון אורלי

ע"י ב"כ

עו"ד קירשנבוים

התובעות

- נ ג ד -

1 . שטראוס מחלבות בע"מ

2 . שטראוס גרופ בע"מ

על-ידי עוה"ד ת. קרת, א. נשיץ, ח. שטראובר

3 . תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית

על-ידי עו"ד ג. טיכו

הנתבעים

החלטה

הצדדים הגישו לבית המשפט הצעה להסדר פשרה בתובענה היצוגית, ויש ללכת בעניין זה בהתאם לפרוצדורה הקבועה בחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006.

לאחר שעיינתי בבקשה לאישור הסכם הפשרה שהוגשה ביום 30.4.09, ובתצהירים ובנספחים שצורפו לה, ולאחר ששמעתי את הצדדים, קיבלתי מהם הבהרות בעל פה, והוגשה בקשה מתוקנת לאור הערות בית המשפט ביום 3.5.09 - לא מצאתי טעם לדחות על הסף את הסדר הפשרה המוצע. הריני מורה לצדדים לפעול על פי הפרוצדורה הקבועה בסעיפים 18 ו- 25 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), כדלקמן:

א. ב"כ הצדדים יפרסמו בתוך 7 ימים מהיום מודעה בנוסח שצורף כנספח ב' לבקשה, וזאת בעיתונים "ידיעות אחרונות", "הארץ" ו- "מעריב". הצדדים יגישו לבית המשפט בתוך 5 ימים לאחר הפרסום הודעה אליה יצורפו העתקי הפרסומים.

ב. הצדדים ישלחו בתוך 7 ימים מהיום העתק מן הבקשה לאישור ההסדר על נספחיה, וכן החלטה זו, ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט. היועץ המשפטי לממשלה מתבקש להודיע בתוך 45 יום מהיום אם יש לו התנגדות להסכם המוצע, כולל שאלת שכ"ט והגמול לתובע, כאמור בסעיף 18(ג) לחוק, ולנמק התנגדות זו אם קיימת. כמו כן מתבקש היועץ המשפטי לממשלה להתייחס לשאלת הצורך במינוי בודק לפי סעיף 19(ב) לחוק. כך גם רשאי כל מי שנכלל בקבוצת התובעים להגיש התנגדות, או להודיע שאין ברצונו להימנות עם הקבוצה לעניין הסדר הפשרה, ואף זאת תוך 45 יום מפרסום ההודעה.

ג. הצדדים רשאים להגיש תגובה לכל התנגדות שתוגש כאמור לעיל, וזאת בתוך 15 יום לאחר תום המועד להגשת ההתנגדות.

ד. היה ולא תוגשנה התנגדויות, יודיעו הצדדים לבית המשפט 7 ימים לאחר שחלף המועד להגשת ההתנגדויות, אם מועד זה לא הוארך על ידי בית המשפט לפי בקשת מתנגד כלשהו, כי הם מבקשים מבית המשפט לאשר את הסדר הפשרה. הצדדים התייחסו בהודעה זו לשאלת הצורך במינוי בודק. לאחר שתוגש בקשה זו ישקול בית המשפט אם יש מקום או צורך למנות בודק לפי סעיף 19(ב) לחוק. אם לא ימונה בודק, תינתן החלטה לגבי אישור הסכם הפשרה, או החלטה בדבר תנאים מסויימים שלדעת בית המשפט יש לשנותם או להוסיפם. אם ימונה בודק, תינתן על כך החלטה נפרדת, ואז יפעלו הצדדים בהתאם לאמור בסעיף 19(ב) לחוק, והחלטה בדבר אישור הסכם הפשרה תידחה עד לאחר קבלת חוות דעתו של הבודק, ותגובות הצדדים עליה.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009), במעמד הצדדים.

ד"ר עמירם בנימיני

שופט