ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוריס סימן נגד נס.א.ט בע"מ :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בר"ע 595/08

לפני:

כב' השופטת מוסיה ארד - נשיאה

12/05/2009

בעניין:

מוריס סימן

המבקש

נ ג ד

נס א.ט. בע"מ

המשיבה

פסק דין

1. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בת"ק 3591/07 (כב' השופטת אנה שניידר) מיום 22.7.08, בו נדחתה תביעת המבקש להחזר שכר לימוד בגין הפרת התחייבות המשיבה להעניק לו "תעודה רשמית של חברת SAP, מיישם לוגיסטי במערכת SAP".

2. בהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות לערער והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

3. במהלך שנת 2006 ביקש המבקש להירשם לקורס של מיישמים לוגיסטיים. בירור שערך המבקש העלה, כי המשיבה עורכת קורס כאמור, אשר בסופו מוענקת תעודה רשמית של חברת SAP . חברת SAP הנה חברה בינלאומית אשר תעודותיה נחשבות לתעודות הרשמיות בתחום. טרם הרישום לקורס אף קיבל המבקש מן המשיבה את תוכנית הלימודים, בה צוין כי בתום הלימודים תוענק תעודה רשמית של חברת SAP. ואולם, לטענת המבקש, לאחר סיום הקורס גילה הלה להפתעתו, כי התעודה שניתנה לו איננה תעודה רשמית של חברת SAP, כי אם תעודה של המשיבה (להלן – תעודת המשיבה). משלא קיבל את התעודה שהובטחה לו, תבע המבקש את המשיבה בסכום של 17,800 ₪, הכולל החזר שכר הלימוד בסך 14,365 ₪ והחזר הוצאות נסיעה (למעלה מארבעים נסיעות מירושלים לתל-אביב, שם התקיים הקורס, וחזרה).

4. המשיבה טענה בבית משפט קמא כי עמדה בהתחייבויותיה כלפי המבקש. לטענתה, במהלך השיעור הראשון בקורס נכנס לכיתה מנהל המשיבה והסביר לתלמידים כי תוכנית הלימודים שונתה וכי המשיבה החליטה להציע תוכנית לימודים משופרת, הכוללת חומרים בעברית. כן ציין מנהל המשיבה כי "קורסים קטלוגיים של SAP" אינם חלק מתוכנית הלימודים. לטענת המשיבה נמסרו לתלמידים באותו מעמד תוכנית הלימודים המעודכנת ותקנון המכללה. בתוכנית הלימודים המעודכנת צוין כי התעודה שתוענק למשתתפי הקורס היא תעודה מטעם המשיבה. לאור השינוי, הציעה המשיבה לכל החפץ בכך, לבטל את השתתפותו בקורס ולקבל החזר מלא של שכר הלימוד. הואיל ותקנון המשיבה מאפשר לה לערוך שינויים בלתי צפויים בתוכנית הלימודים, משלא ביטל המבקש את השתתפותו בקורס, יש לדחות את תביעתו נגדה.

5. בית משפט קמא דחה את תביעת המבקש וקבע בפסק דינו כי נאמר "ברחל בתך הקטנה" בתוכנית הלימודים המעודכנת, כי התעודה שתינתן היא תעודת המשיבה ולא תעודת SAP. לפיכך קבע בית משפט קמא כי נושא התעודה לא הוסתר על ידי המשיבה. כן מצא בית המשפט כי אין כל מחלוקת על כך שתוכנית הלימודים המעודכנת הייתה בידי המבקש. מסקנתו של בית המשפט הייתה, כי אם לא הבין המבקש את השינוי בסוג התעודה, אין לו להלין אלא על עצמו.

6. בבקשה זו טוען המבקש כי בית משפט קמא טעה בקביעתו, לפיה דבר השינוי בסוג התעודה לא הוסתר מן המבקש. המבקש טוען כי שינוי בסוג התעודה הוא שינוי מהותי המחייב הודעה מפורשת ואף וידוא כי משתתפי הקורס מודעים לשינוי. לטענתו, ציון סוג התעודה החדש בתוכנית הלימודים המעודכנת אינו מהווה הודעה מפורשת, כאשר עצם ביצועו של שינוי לא צוין במסמך במפורש וכשסוג התעודה הופיע באופן לקוני בלבד ובעמוד השלישי למסמך. המבקש מדגיש כי במועד בו חולקה, לכאורה, תוכנית הלימודים המעודכנת, הודיע מנהל המשיבה על שיפור בתוכנית הלימודים ולא אמר דבר בנוגע לביצוע שינוי כלשהו בסוג התעודה. כן מציין המבקש כי המשיבה נמנעה מלהוציא מכתב מסודר וברור לכלל התלמידים בדבר השינוי ואף נמנעה מליידעם באמצעות אתר האינטרנט שלה. הואיל ולא ניתנה הודעה הולמת בדבר השינוי בסוג התעודה, טוען המבקש כי לא הבין ואף לא ניתן היה לצפות ממנו להבין, כי נעשה שינוי כלשהו בנושא.

כן טוען המבקש כי בית משפט קמא שגה אף בקביעה, לפיה אין מחלוקת כי תוכנית הלימודים המעודכנת חולקה למבקש. טענתו העיקרית לעניין זה היא כי בית המשפט פירש באופן שגוי את דבריו במהלך הדיון והסיק מהם, בטעות, אישור לכך שתוכנית הלימודים חולקה למבקש. לפי הטענה, המבקש נשאל על ידי בית משפט קמא, מה תגובתו לטענת המשיבה לפיה הועברה לידיו תוכנית הלימודים המעודכנת. המבקש השיב לשאלה: "אני מפנה לעמוד 6 לכתב התביעה". עמוד 6 לכתב התביעה הנו העמוד השלישי לתוכנית הלימודים המקורית, בו צוין כי תחולק תעודה רשמית של חברת SAP. בית משפט קמא הבין מדבריו של המבקש כי הוא מאשר את קבלת תוכנית הלימודים המעודכנת, בעוד המבקש ביקש לומר שהמסמך היחיד שחולק לו, היא תוכנית הלימודים המקורית. לטענת המבקש, בית משפט קמא שגה בכך שפנה אל המבקש בניסוח מסובך ולא פירש נכונה את תשובתו.

7. המשיבה חוזרת על טענתה לפיה מנהל המשיבה הבהיר כבר במפגש הראשון של הקורס כי תוכנית הלימודים שונתה וכי קורסים קטלוגיים של SAP אינם חלק מתוכנית הלימודים. לטענתה, במהלך הקורס אף הבהירה לקבוצת תלמידים אשר פנו אליה, כי יקבלו בסוף הקורס תעודה עליה יוטבע גם לוגו של SAP, הגם שלא השתתפו בקורסים קטלוגיים של SAP. כן טוענת המשיבה כי חילקה את תוכנית הלימודים המעודכנת לכל התלמידים וכי המבקש אינו יכול לטעון טענה חדשה בדבר אי קבלת תוכנית הלימודים המעודכנת, בהליך המתנהל לפני ערכאת הערעור.

8. דין הערעור להתקבל.

ביטול הענקת תעודה רשמית של חברת SAP ומתן תעודה מאת המשיבה במקום התעודה שבוטלה, הם שינוי יסודי ומהותי. מדובר בשינוי אחת ההתחייבויות העיקריות של המשיבה כלפי תלמידיה. על שינוי זה יש להודיע בצורה מפורשת וברורה. כל שכן, כאשר נעשה השינוי לאחר ביצועם של הרישום והתשלום לקורס. בית משפט קמא שגה במסקנתו לפיה נעשה דבר השינוי באופן מפורש. העובדה כי מנהל המשיבה הודיע לתלמידים על שיפור בתוכנית הלימודים וכלל לא התייחס בדבריו לשינוי בסוג התעודה, מלמדת כי המשיבה לא הקפידה על גילוי נאות. האמירה לפיה תוכנית הלימודים לא תכלול "קורסים קטלוגיים של SAP", אינה יכולה לשמש תחליף להודעה מפורשת בדבר ביטול ההתחייבות להעניק תעודת רשמית של חברת SAP ומתן תעודה של המשיבה במקומה. אין לצפות מתלמידים אשר זה עתה התבשרו על שיפור בתוכנית הלימודים, להבין כי שיפור זה גורר אחריו שינוי מהותי בסוג התעודה. כמו כן, ציון בתוכנית הלימודים כי תינתן "תעודת מיישם לוגיסטי במערכת SAP, מטעם NESS IT Business College", איננו בגדר הודעה הולמת על ביטול מתן תעודה רשמית של חברת SAP והחלפתה בתעודה מאת המשיבה. במשפט הקצר המופיע בתוכנית הלימודים אין זכר לדבר ביטול הענקת תעודה רשמית של חברת SAP. בנוסף, המידע החדש הובלע בין שלל סעיפים אחרים הכלולים בתוכנית הלימודים. הודעה על שינוי מהותי חייבת להינתן בנפרד ועליה ולהבהיר במפורש ובמודגש כי חל שינוי מהותי בסוג התעודה שתוענק על ידי המשיבה עם סיום הקורס וכי בניגוד למובטח, לא תינתן לתלמידים תעודה רשמית של חברת SAP, אלא תעודה מאת המשיבה.

משלא נתנה המשיבה הודעה מפורשת לכל אחד מהתלמידים בעניין השינוי המהותי בסוג התעודה, דין תביעתו של המבקש להתקבל.

9. הערעור מתקבל. המשיבה תשלם למבקש את סכום התביעה בסך של
17,800 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

10. העירבון יוחזר למבקש.

11. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ח באייר התשס"ט (12 במאי 2009), בהיעדר הצדדים.

מוסיה ארד, נשיאה