ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורבך נגד קביליו ואח' :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 011977/07

לפני:

כבוד השופט מיכאל תמיר

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

נפתלי אורבך

ע"י ב"כ עו"ד

יריב נתן

תובע

- נ ג ד -

1. אברהם קבליהו

2. סול טאקו ייצור ושיווק בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

אבן חיים

נתבעים

פסק דין

בפני בית המשפט בקשה למתן פסק דין כנגד הנתבעים בעקבות חוות דעת של המומחה מטעם בית המשפט, מר בנימין עוזרי, מיום 14/4/09 וכן בקשות שונות אשר הוגשו על ידי הנתבעים שעניינן "בקשה לחיוב המומחה להמצאת המסמכים שבידו המהווים בסיס לחוות הדעת ותגובה לבקשה למתן פסק דין" וכן "בקשה להוספת תצהיר תיקון להתנגדות לביצוע שטר ולקביעת מועד דיון בהתנגדות ולאפשר למבקש לחקור את המומחה" מיום 26/4/09.

לאחר ש בדיון אשר התנהל בפני כב' הרשמת מירה דהן ביום 15/11/06, הנתבע 1 עצמו עמד על כך שהתיק יוכרע על ידי מומחה להשוואת כתבי יד אשר יתמנה על ידי בית המשפט, נקבע בהחלטת כב' הרשמת מאותו יום בצורה מפורשת כי:

"המבקש גם הסכים למינוי גרפולוג שיכריע האם הם חתימותיו ואם לאו.

...

הנני ממנה את הגרפולוג בנימין עוזרי...כגרפולוג מטעם בית המשפט.

...

חוות דעתו של המומחה תכריע בתיק זה".

הדיון הנ"ל התנהל בהמשך למחדלו של הנתבע להתייצב לדיון אשר נקבע קודם לכן במעמד הצדדים ולמתן פסק דין כנגדו בהעדר התייצבות, ובמהלך הדיון בבקשת הביטול הביע הנתבע 1 את הסכמתו הנ"ל למינוי המומחה.

כב' הרשמת דהן ציינה בהחלטתה כי "בעין בלתי מזוינת ניתן לראות כי ישנה זהות לכאורה ו/או דמיון ניכר בין חתימות המבקש על גבי השטרות ובין אלו שבהתנגדות" אולם קבעה כי יש להפנות את בדיקת העניין למומחה.

הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה מטעם בית המשפט בטרם מתן ההחלטה הנ"ל לפיה חוות הדעת תכריע את התיק.

הנתבעים לא שיתפו פעולה עם בית המשפט ועם המומחה מטעמו מתחילת מינויו ועד ובסמוך למועד מתן חוות הדעת בפועל. הנתבעים נתבקשו להמציא מסמכים למומחה והנתבע אף התבקש להתייצב אצל המומחה לצורך ביצוע הכתבה, אולם הנתבעים נמנעו מלעשות כן. המומחה מונה בשנת 2006 והצליח להשלים את חוות דעתו ביום 14/4/09 לראשונה. אמנם נטען על ידי הנתבעים כי מצבו הבריאותי של הנתבע מנע ממנו להגיע למשרדו של המומחה לצורך השלמת הכתבה במקום, אולם טענה זו אינה מתיישבת עם ביקוריו הרבים של הנתבע בבית המשפט, לרבות ביקורים מחוץ ללשכת הח"מ אגב בקשות ותגובות שהוגשו לתיק.

עתה, ומשלא נותר אלא ליתן פסק דין כנגד הנתבעים, עותרים הנתבעים בבקשות שונות שמהותן תיקון הטענות שבכתב ההתנגדות לביצוע השטר וקביעת דיון בבקשה. בנוסף לכך מבקשים הנתבעים כיום ובניגוד להסכמת הצדדים וקביעת כב' הרשמת דהן הנ"ל לחקור את המומחה בעקבות חוות הדעת.

התיק רווי בקשות אינספור אשר הוגשו על ידי הנתבעים, כאשר חלק גדול מהבקשות הוגשו שלא באמצעות עורכי דין מטעמם. לפנים משורת הדין, ועל אף שהוגשו בקשות רבות למתן פסקי דין כנגד הנתבעים אגב אופן התנהלותם בתביעה שבפני ולנוכח מחדליהם, אפשר בית המשפט לנתבעים להשלים את הטעון השלמה לצורך הכנת חוות הדעת.

בהתייחס לבקשה לחייב את המומחה בהמצאת המסמכים שבידו המהווים בסיס לחוות הדעת, מדובר בבקשה אשר הוגשה ללא תצהיר ולפני שניתנה חוות הדעת בפועל. כל צד היה רשאי להמציא מסמכים מקוריים והעתקים למומחה בהתאם לדרישות ובקשת המומחה, ואין כל פסול בכך. יצוין כי יחד עם הבקשה הנ"ל הוגשה תגובה לבקשת התובע למתן פסק דין, וזאת בהעדר שיתוף פעולה מצידו של הנתבע להשלים את הטעון השלמה מבחינתו לצורך הכנת חוות הדעת.

המומחה מטעם בית המשפט ציין בצורה מפורשת מהם המסמכים אשר הסתמך עליהם לצורך הכנת חוות הדעת, ואף צירף מסמכים לחוות הדעת הנ"ל בהתאם. מכאן שהבקשה להמצאת מסמכים אשר מהווים בסיס לחוות הדעת הייתה בקשה מיותרת.

בהתייחס לבקשה השנייה, לחקור את המומחה על חוות דעתו וכן להוסיף תצהיר תיקון להתנגדות לביצוע שטר ולקביעת מועד דיון בהתנגדות, נראה לבית משפט זה כי על רקע אופן התנהלות הנתבעים בתיק, מדובר בבקשה אשר מטרתה לעכב את הדיון בתביעה. הנתבעים היו מיוצגים על ידי עורך דין זמן מה לפני שניתנה חוות הדעת על ידי המומחה מטעם בית המשפט, התנהלו מספר דיונים בפני בית משפט זה בעקבות מחדלי הנתבעים לשתף פעולה בתיק כאשר הנתבעים כבר היו מיוצגים על ידי עורך דין, ומעולם לא הועלו טענות או בקשות כלשהן שעניינן הוספת תצהיר תיקון להתנגדות לביצוע שטר. לפיכך, נראה כי הגשת הבקשה לראשונה במועד שבו הוגשה נועדה לעקוף את הסכמת הצדדים אשר קיבלה תוקף של החלטה, להכריע את התיק כולו באמצעות חוות הדעת של המומחה אשר מונה על ידי בית המשפט.

אין גם מקום לקבל כיום את טענת הנתבע לפיה לא היה מיוצג בעת שנתן את הסכמתו להכריע את התיק על יסוד קביעת המומחה בלבד. מעבר לכך שהנתבע לקח חלק מאוד פעיל במכלול ההליכים, ובית המשפט השתכנע כי ידע היטב מה תהיינה ההשלכות להסכמה הנ"ל, לא ניתן לטעון כיום, שנים רבות לאחר מתן ההחלטה, כי יש מקום לבטלה כיון שהנתבע לא היה מיוצג, ודי בשיהוי הרב לעניין זה כדי לדחות בקשה כזאת על הסף.

חקירת המומחה לא הייתה חלק מההסכמה, שכן נקבע כי חוות הדעת תכריע את התיק כולו כפי שנקבע בחלק גדול מהתיקים הנ"ל. ההכרעה על סמך חוות הדעת נועדה להביא לסיום מהיר של התיק, וב"כ התובע אף ביקש שאם ימונה מומחה שכרו ישולם במלואו על ידי הנתבעים,
שכן לדבריו ברור מהמסמכים עצמם שלא מדובר בחתימות מזויפות.

כב' הרשמת דהן התרשמה אף היא שמדובר בחתימות זהות ולא מזויפות, ובהעדר הסכמה להכריע את התיק כולו על סמך חוות הדעת בלבד, אפשר היה להמשיך בדיון במסגרת בקשת הנתבעים לביטול פסק הדין ובהתנגדות לגופה. אף אילו היה בית המשפט נעתר לבקשת הנתבעים למתן רשות להתגונן, ניתן היה לשמוע את התיק לגופו, והטיפול בו היה מסתיים לפני שנים רבות.

הנתבעים הביעו את הסכמתם להכריע את התיק בהתאם למסקנות המומחה בחוות דעתו ללא חקירות נוספות והיה זה הנתבע, כאמור, אשר לא שיתף פעולה עם המומחה וגרם לכך שחלף זמן רב מיום מינוי המומחה ועד למועד מתן חוות הדעת בפועל. הנתבעים הגישו עשרות בקשות, הטריחו את בית המשפט ואת התובע ובשל התנהלותם התקיימו דיונים רבים מאוד בתיק באופן שאינו פרופורציונאלי לסכום שנתבע, כאשר מדובר בתיק שהיה אמור להתנהל ב"דיון מהיר".

קיימות הלכות לפיהן יש ליתן למתדיין את יומו בבית המשפט, אולם לאור המפורט לעיל לא ניתן למתוח הלכות אלה וליישמן לטובת הנתבעים במקרה דנן. בקשת הנתבעים לתקן את כתב ההתנגדות בשלב דיוני זה אינו אלא ניסיון לחזור מההסכמה שניתנה ואשר קיבלה תוקף של החלטה להכריע את התיק בהתאם למסקנות המומחה בחוות דעתו.

זמן רב חלף, כאמור ממועד המינוי ועד למועד השלמת חוות הדעת בפועל וזאת לנוכח מחדליו והתנהגותו של הנתבע. זמנו של בית המשפט גם יקר מאוד, וניתנו, כאמור החלטות רבות מעבר לכל פרופורציה בתיק זה מקום שלא היה כל צורך להגיש ולדון באותן בקשות בפועל אלמלא הנתבע היה משתף פעולה עם המומחה מטעם בית המשפט.

כאמור לעיל, גם לאחר שהנתבעים זכו לייצוג באמצעות עורך הדין הנוכחי שלהם, לא הייתה כל בקשה לתקן כתבי טענות או להמציא חוות דעת מטעמם. בפני בית משפט זה מומחה מטעם בית המשפט אשר מונה בהמשך להסכמת הצדדים, ומעבר למסקנות המומחה, גם בית משפט זה התרשם כי אפשר להבחין בכך שמדובר באותן חתימות אף מתוך עיון במסמכים החתומים בלבד וללא אמצעים מיוחדים.

לאור כל האמור לעיל, הנני דוחה את בקשות הנתבעים הנ"ל ולנוכח קביעת המומחה הנני נותן במעמד זה פסק דין לטובת התובע בגין השטרות נשוא תיק הוצל"פ מס' 01-21456-06-3, מורה בזאת על המשך הליכי הוצל"פ בתיק הנ"ל, מורה לגזברות להעביר לידי התובע באמצעות בא כוחו כל סכום שהופקד בקופת בית המשפט כתנאי לעיכוב ההליכים וזאת על חשבון חובם של הנתבעים כלפי התובע.

בנוסף לכך, לנוכח האופן שבו טופל התיק על ידי הנתבעים ואופן ניהול התיק כפי שתואר לעיל, תוך התייחסות למכלול בקשות הנתבעים אשר נדחו לרבות שתי הבקשות הנ"ל, הנני מחייב את הנתבעים יחד ו/או כל אחד לחוד לשלם לתובע סך של 10,000 ₪, כאשר אין בכך כדי לגרוע מהחלטות קודמות שעניינן חיוב הנתבעים בהוצאות ושכר טרחת עו"ד.

המזכירות מתבקשת להעביר העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ז באייר, תשס"ט (11 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

__________________

מיכאל תמיר, שופט