ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אניטיגולה בע"מ נגד בנק מזרחי טפ :

5


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא209388/09

בפני:

כב' השופטת לוי כוכבה

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

אניטיגולה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד ברמי יהודה

מבקשת

נ ג ד

בנק מזרחי טפחות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד זפט מרים

משיב

פסק דין

1. בפניי התנגדות לביצוע שני שיקים על סך של 50,000 ₪ כל אחד, זמני פרעונם 18.2.09, אשר נמשכו כחלק מסדרה כנראה, ומספריהם 5509 ו-5508, על ידי המבקשת, חברת "אנטיגולה בע"מ", לפקודת י.א. שיווק. השיקים חוללו על ידי הבנק הנמשך בצירוף ההערה: "ניתנה הוראת ביטול".

על גב שיק 5508 נרשם: "י.א. שיווק" ומתחת: "יוסי אשכנזי שיווק והפצת מוצרי ספורט בע"מ", חותמת בצירוף חתימה.

על גב שיק 5509 נרשם: "י.א. שיווק בע"מ" – חותמת בצירוף חתימה, מתחת נרשם: "י.א. שיווק" בכתב יד, ומתחת: "יוסי אשכנזי שיווק והפצה" בצירוף חתימה.

המצהיר מטעם המבקשת לא התייצב לדיון בהתנגדות, וב"כ המשיב ויתרה על חקירתו על תצהירו. על רקע זה ניתן פסק דיני בהסתמך על התצהיר שהוגש בתמיכה להתנגדות, צרופותיו וסיכומי ב"כ הצדדים.

2. טענות המבקשת בתצהיר התומך בהתנגדות:

מתצהירו של משה גיאת, מנהל המבקשת, ניתן ללמוד כי לטענת המבקשת, חברה שעבדה בתחום הנעליים, הוסכם בינה לבין אשכנזי שיווק – יישותו המשפטית של אשכנזי שיווק לא פורטה (סעיף 6 לתצהיר) – כי המבקשת תזמין סחורה מאשכנזי שיווק בסכומים שונים, ותתן שיק על חשבון ההזמנות – סעיף 4 לתצהיר.

על פי סעיף 5 לתצהיר, במשך השנים ומשהתגבר האמון בין הצדדים, התחילה המבקשת למסור לאשכנזי שיווק שיקים במאות אלפי שקלים, תוך שהיא מבצעת הזמנות סחורה גדולות. עוד נטען כי בין הצדדים הוסכם מפורשות כי היה והחברה לא תספק למבקשת את הסחורה שהוזמנה, אזי אשכנזי שיווק תשיב למבקשת את השיקים שמסרה על חשבון הזמנת סחורות ולחילופין את תמורתן בהעברה בנקאית, עובר לפרעונם של השיקים שמסרה המבקשת לאשכנזי. לגירסת המצהיר מטעם המבקשת, באמצע שנת 2008 הוסכם כי המבקשת תבצע הזמנות גדולות מאוד של סחורות מאת הנפרע, תמסור שיקים לאשכנזי שיווק על חשבון הזמנת הסחורות. לגירסת המבקשת, מסרה לאשכנזי שיווק שיקים שונים לצורך הזמנות של סחורות "כאשר חלקם הזמנות של סחורות באופן שוטף, וחלקם הזמנות לצורך הזמנת סחורה לשתי החנויות החדשות" – סעיף 9 לתצהיר. עוד נטען כי כל ההתנהלות של הזמנת הסחורות והתשלום בגינן, בוצע באמצעות כרטסת הנהלת חשבונות שהתנהלה אצל המבקשת תחת שמה של הנפרעת. בסעיף 11 לתצהירו טוען המצהיר מטעם המבקשת, כי לקראת חודש דצמבר 2008, הבין כי חברת אשכנזי שיווק נקלעה ל"בעיות". הסחורות שהוזמנו לא התקבלו. לגירסת המצהיר מטעם המבקשת, פנה למר אשכנזי, ביקש את השיקים בחזרה, וביניהם את השיקים נשוא תיק הוצל"פ זה, אשכנזי הבטיח להחזיר לידיו את כל השיקים, ואף מסר לו שיק נגדי ליום 25.12.08 "כנגד השיק הראשון בבקשת הביצוע שמספרו 5029". כן הבטיח לדאוג להחזיר לו שיק זה ושיקים נוספים, ומשהופקד השיק על סך 100,000 ₪ חולל בצירוף ההערה: "אכ"מ" – סעיף 12 לתצהיר.

לטענת המבקשת, מחזיק אשכנזי ב"שיקים עודפים של כ-870,000 ₪". חלקם של המבקשת וחלקם של חברת משה גיאת. כרטסת של חברת אשכנזי שיווק מול המבקשת צורפה, ולטענת המצהיר מטעם המבקשת, ניתן ללמוד ממנה כי למבקשת מגיעים כספים מאת הנפרעת בסכום של 150,000 ₪. עוד נטען כי השיקים נשוא ההתנגדות נמסרו לנפרעת בגין הזמנות של נעליים מסוג "סטיב מאדן" ו"ריפליי", ובוטלו על ידי המבקשת לאחר שלא התקבלה הסחורה ובהסכמת הנפרעת.

3. דיון והכרעה:

בבחינת המסמכים שצירפה המבקשת לתצהירה ותצהיר המנהל מטעמה – רב הנסתר על הגלוי! ראשית, בהתייחס לכרטסת הנהלת החשבונות שצורפה, כרטסת זו אינה חתומה על ידי מי שערך אותה, אינה שלמה, אינה מעידה על הזמנות, אינה מעידה על אספקת הזמנות, ועיקר עיקרים יש בה כדי לזרות חול בעיני המעיין בה, שכן היא הודפסה בתאריך נקוב – 7.1.09, מתייחסת רק לתנועות שיקים ליום הפקתה, למרות שהתצהיר הוגש ב-16.3.09, והיא אינה מעידה דבר וחצי דבר לעניין סחורות ואספקת סחורות!

בנסיבות אלה, הרי שאינה בבחינת ראייה עליה ניתן להסתמך במסגרת התנגדות זו!!!

אשר לטענות המבקשת באמצעות ב"כ – הרי שטענות אלה נטענו גם הן באופן כללי לחלוטין!

המבקשת פטרה עצמה מלפרט ולהמציא את הזמנות הסחורה בגינן נמסרו השיקים נשוא ההתנגדות. הגם שבסעיף 9 לתצהיר הוצהר מפורשות כי השיקים נמסרו גם לצורך הזמנות שוטפות – באמצע שנת 2008 – הרי שבהעדר אסמכתה חד משמעית בגין איזו הזמנת סחורה נמסרו השיקים נשוא ההתנגדות, לא ניתן לבדוק האם סופקה סחורה זו עוד בטרם הקריסה הנטענת של הנפרע.

ולא זאת אף זאת, כאמור, המבקשת יצרה ערפל עירוב ובלבול בין עסקאות שונות שנעשו בין י.א. שיווק – יוסף אשכנזי כאדם פרטי, ולחילופין בין יוסי אשכנזי שיווק והפצת מוצרי ספורט בע"מ – חברה בע"מ, שחתומה על השיקים שצילומם נספח א' לתצהיר ועניינם מסירת שיקים נגדיים של יוסי אשכנזי שיווק והפצת מוצרי ספורט בע"מ, שאין חולק שחברה זו אינה הנפרעת – שם בדוי – י.א. שיווק לאמור, יוסי אשכנזי, כשם פירמה, ולענייננו החייב 3 בתיק ההוצל"פ שבכותרת.

כאמור, על המצהיר בבקשת רשות להתגונן חלה חובה לפרט פרט היטב את יסודות הגנתו. בת"א (ת"א) 184/89 מרחביה - מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, תק-מח 90 (1) 215, בע' 217, אומרת כבוד השופטת ו' אלשיך:

"הפסיקה הטילה על המבקש רשות להתגונן חובה, בלתי מתפשרת, לפרט

בהרחבה ולא בצורה סתמית את נדבכי בקשתו לרשות להגן תוך דרישה

שיפרט באורח דווקני ומדויק את אותם סכומים נגדם הוא מבקש להתגונן.

על המבקש להצביע על תשתית עובדתית מפורטת לגבי טענותיו העובדתיות.

אין די לענין זה בפירוט סתמי אלא עליו להציג תיאור מלא ומדויק לביסוס גרסתו."

ראו גם ע"א 385/59 החברה הא"י לתעשיות כותנה בע"מ ואח' נ' רחמני, פ"ד יד (1) 49, בע' 50 ג'; ע"א 18/66 חפץ נ' אוצר הקבלנים בע"מ ואח', פ"ד כ (3) 265, בע' 268 ב' - ג'; ע"א 13/80 הסמינר למורות ובית-ספר מקצועי בית רבקה נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד לו (1) 267, בעמ' 272 ראש העמוד; ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ ואח', פ"ד מב (1) 721, בע' 722 ד'; ע"א 217/87 מרכז פרץ לרשתות (1971) בע"מ נ' בנק צפון אמריקה בע"מ, פ"ד מג (4) 613, בע' 615 ג' - ד'; ד' בר-אופיר סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (תל אביב, ד' בר-אופיר סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (תל אביב, מהדורה חמישית ע' 85-88);

בענייננו, לא עמדה המבקשת ולו במקצת חובת הפירוט שרובצת לפתחה. כל שנטען הוא טענות כלליות, שלא נאחזו במציאות ולו באופן חלקי. בנסיבות אלה, הרי שלא הוכיחה ולו לכאורה הגנתה ולו בדוחק.

זאת ועוד, ב"כ המבקשת בסיכומיו טען בהתייחס לשיק 5509 כי הוא לא הוסב על ידי הנפרע, עוד טען כנגד מעמדו של המשיב, בנק מזרחי טפחות, כאוחז כשורה, אלא שכאמור התנגדות לביצוע שטר נדונה כבקשת רשות להתגונן בפני תביעה בסדר דין מקוצר. בעניין זה מורה ההלכה הפסוקה בלשונו של פרופ' זוסמן בספרו "דיני שטרות" מהדורה ששית סעיף 210: "מפני תביעה בסדר דין מקוצר, אין הנתבע רשאי להתגונן אלא אם קיבל רשות לכך, כאמור בתקנה 271 לתקנות הנ"ל, וכדי לזכות ברשות להתגונן, חייב הנתבע להגיש תצהיר המגלה שיש לו הגנה מפני התביעה. נתבע שאין לו במה להתגונן, לא יורשה להאריך את ההליך המשפטי ללא צידוק, והתובע יטול פסק דין בסדר דין מקוצר. מן האמור לעיל יוצא, כי די לו לנתבע החפץ להתגונן אם יפרש בתצהירו את ההגנה שהיה מעלה לו תבע אותו האדם שאתו התקשר" (הדגשה שלי כ.ל.).

בענייננו ובהתייחס לפגם בזכות הקניין, כאמור, נטענה טענת הפגם באופן כללי לחלוטין – טענת כשלון תמורה ומבלי שפורטה לא פירוט מלא וגם לא קצה קצהו של פירוט.

אשר על כן, לא נותר אלא להסיק כי הגנת המבקשת היא הגנת בדים.

4. התוצאה היא שדוחה ההתנגדות. מחייבת את המבקשת בהוצאות המשיב בגין הדיון היום בסך של 6,000 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק. סכום ההוצאות שנפסק היום יצטרף לקרן החוב בתיק ההוצל"פ החל מהיום.

הליכי ההוצל"פ בתיק שבכותרת יימשכו כסדרם.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין בדואר רשום אל ב"כ הצדדים.

ניתן היום, י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009), בהעדר הצדדים.