ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן חורין אסתר נגד סטרוקובסקי :

1


ב ת י ה מ ש פ ט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 069807/07

בש"א 181242/08

לפני:

כבוד השופטת סיגל רסלרֿֿזכאי

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

בן חורין אסתר

ע"י ב"כ

עו"ד בננסון טל

התובעת/המשיבה

נ ג ד

סטרוקובסקי מרדכי

ע"י ב"כ

עו"ד רון ברק

הנתבע/המבקש

החלטה

לפניי בקשה לדחיית תובענה על הסף מחמת התיישנות.

  1. ראשיתו של ההליך בבקשה לביצוע שטר ע"ס 62,100 ₪ אשר הוגשה ביום 24.10.07 על ידי בן חורין אסתר (להלן: "המשיבה"). בתאריך 12.11.07 הוגשה ע"י החייב, מרדכי סטרוקובסקי (להלן: "המבקש") התנגדות לביצוע השטר. בדיון שהתקיים לפניי ביום 26.12.07, במסגרתו נחקר המבקש, קיבלתי את הבקשה.

רקע עובדתי

  1. בתאריך 14.12.92 נחתם חוזה שכירות בין המשיבה לבין חברת "ז'נס קוסמטיקס פריז בע"מ" (להלן: "החברה") במסגרתו השכירה המשיבה נכס בבעלותה לחברה לתקופה של שנתיים, החל מיום 18.2.93. בהתאם לחוזה, ניתנה לחברה אופציה להארכת תקופת השכירות מדי שנה, זאת עד ליום 18.2.98. כן, נערכו ארבעה שטרי חוב, להבטחת התחייבויות החברה, בסך 15,000 דולר כל אחד, אשר עליהם חתומים כערבים מנהליה של החברה, ביניהם, כנטען, המבקש. המבקש טוען כי חתימתו אינה מתנוססת על גבי השטרות הנ"ל.
  2. בהליך נוסף- שנוהל בין הצדדים אשר התקיים בפני השופטת קוברסקי (ראה בש"א 104386/01 מיום 30.10.01) נדחו התביעות, זאת בהסתמך על חוות דעת מומחה שניתנה מאת המומחית אורה כבירי (להלן: "מומחית א'") אשר הגיעה למסקנה ב"סבירות גבוהה ביותר" כי המבקש לא חתם על השטרות נשוא ההליך והחתימות המתנוססות על גבי שטרי החוב אינן חתימותיו. המבקש טוען כי ארבעת השטרות נחתמו באותו מועד ובאותן נסיבות ועל כן ראוי שמסקנתה של כבירי תחול גם על השטר נשוא הליך זה. לאחר שמיעת טענות הצדדים ניתנה על ידי החלטה כי ימונה מומחה מטעם ביהמ"ש שייתן חוות דעתו לעניין הזיוף ומאחר ולא הייתה הסכמה לכך מטעם הצדדים, הוחלט כי חוות הדעת תשמש כראיה בתיק בלבד ולא תהווה חוות דעת מכריעה. לפי חוות הדעת שהוגשה לבית המשפט מאת המומחית חגג-רוקח טל (להלן: "מומחית ב'") עולה המסקנה כי החתימות שבמחלוקת אינן חתימותיו של המבקש וזאת בסבירות גבוהה ביותר.

טענות המבקש

  1. בבקשה שלפני טוען המבקש כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות. לטענת המבקש, המדובר בשטרי חוב שנחתמו במסגרת הסכם שנערך בשנת 1992 כאשר לא שנויה במחלוקת העובדה כי המשיבה הפסיקה לקבל דמי שכירות עבור הנכס החל מיום 18.9.97. בהתאם לכך, טוען המבקש כי מרוץ ההתיישנות החל מהיום שבו צמחה למשיבה עילת התביעה לפי עסקת היסוד, היינו, ביום בו חדל לשלם ולפיכך חלפו יותר מ-7 שנים ואין ביכולת המשיבה להגיש תביעתה בשל מחסום ההתיישנות. עוד טוען המבקש, כי המשיבה לא מילאה את השטר בתוך זמן סביר, כנדרש בסעיף 19 לפקודת השטרות וכי על המשיבה הייתה החובה להגיש את השטר לביצוע במועד סמוך להתגבשות התביעה – המועד בו פסקו תשלומי השכירות. כמו כן, המבקש טוען כי המשיבה כבר פוצתה בגין נזקיה במסגרת תביעה נוספת שניהלה (ראה ת.א. 59211/03 מיום 19.3.08), נוסף לכך שעולה מחוו"ד מומחה כי אינו חתום על השטרות ונוסף על כך שכבר נדחתה תביעתה של המשיבה נגד המבקש בהליכים נוספים, בנסיבות זהות לנסיבות שבהליך דנן ולפיכך לטעם המבקש דין התביעה להדחות.

טענות המשיבה

  1. המשיבה מלינה על כך שטענת ההתיישנות הועלתה לראשונה במסגרת בקשה זו. במסגרת ההתנגדות המבקש אומנם טען להתיישנות, ברם, שם טען כי מרוץ ההתיישנות החל מיום 15.12.93 ובבקשה כעת הוא טוען כי החל מיום 18.9.97. לפיכך, לטענתה, מדובר בטענה חדשה לחלוטין המהווה הרחבת חזית ויש לדחותה על הסף. עוד טוענת המשיבה, כי על המבקש להוכיח כי התאריך על גבי השטר מולא תוך פרק זמן לא סביר. לטענת המשיבה עומדת לה הזכות להציג את ראיותיה באשר לנסיבות השלמת שטר זה. עוד מתייחסת המשיבה בתגובתה לסעיף 96 לפקודת השטרות הדן בעילות התיישנות החלות על שטר, לעומת ההוראות המצויות בחוק ההתיישנות אשר רק הן חלות על עסקת היסוד, לטענתה, כאשר מדובר בתביעה שטרית, יקבע החוק הספציפי, היינו, פקודת השטרות.

דיון והכרעה

  1. ההליך שלפניי הינו הליך בתחילת דרכו, לאחר קיומו של דיון מקדמי אחד ובטרם הוכיחו הצדדים טענותיהם. מעיון במסמכים המצורפים ובטענות הצדדים, עולה כי המועד בו נכרת ההסכם בין הצדדים, המועד בו חדלו לשלם את דמי השכירות והמועד בו הושלמו התאריכים על גבי שטרי החוב אינם שנויים במחלוקת בין הצדדים. המועד בו התגבשה העילה לאוחז שנויה במחלוקת וב"כ המשיבה טוען כי לא ניתן בשלב זה להסתמך לענין זה בקביעה שניתנה בהליך אחר בין צדדים שונים (ראה ת.א. 59211/03 כמוזכר לעיל). מועד גיבוש העילה, השאלה האם מולא השטר בפרק זמן סביר, מהם המגעים שנוהלו בין הצדדים והאם מתנוססת חתימתו של המבקש על גבי השטר טרם הוכחו. יוער כי נטל הראיה לחתימתו של המבקש ע"ג השטר רובץ על המשיבה והוא תנאי לקבלת התביעה. סוגיית דחיית תובענה על הסף בטענת התיישנות נדונה רבות בפסיקה. ראו לעניין זה את דברי כב' הנשיאה השופטת ד. בייניש:

"סילוקה על הסף של תביעה מחמת התיישנות מצריך זהירות מרובה, מן הטעם שתוצאתה היא מניעת הכרעה בזכויות המהותיות של התובע בשל מחסום דיוני. תכלית הזכות החוקתית של גישה לערכאות, הנתונה לאזרח, מחייבת הצרה ולא הרחבה של המחסום הדיוני בגין התיישנות, המונע הכרעה בתביעה לגופה, והכל "תוך כיבוד המסגרת המתחייבת של ההתיישנות, אשר נועדה להגן על האזרח מפני חשיפה בלתי מוגבלת בזמן לתביעה, בשל העדר יכולת אפקטיבית להתגונן מפניה"

(ע"א 2242/03 אברהם נ' רשאד , מיום 18.7.05)

  1. לפיכך, בשלב זה, משלא הוכח כי חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בפקודת השטרות הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה בסך 3,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין, ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים הדדית, עד ליום 30 יוני 2009. תצהיר הנתבע יוגשו עד ליום 15 אוגוסט 2009. תצהירי התובעת עד ליום 1 אוקטובר 2009. נקבע לישיבת קדם משפט ליום 21 אוקטובר 2009 שעה 15:00.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

סיגל רסלרֿֿזכאי, שופטת

069807/07א 120 סיגל רסלר-זכאי