ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לב לבייב נגד שמעון גילר :

ע"א 9065/03

המערערים:
1. לב לבייב

2. לידר קומפני 1992 בע"מ

3. לידר קומפני בע"מ

נ ג ד

המשיב:
שמעון גילר

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיב בכל אחד מן הערעורים יוגבל ל-12 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל-4 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. תיק המוצגים וכרך האסמכתאות יוגשו במועד שנקבע להגשת הסיכומים. תיק המוצגים וכרך האסמכתאות יוגשו בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים.

4. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

סדרי הגשת הטענות
5. המערערים בכל אחד מתיקי הערעור יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 5.1.05. המערערים רשאים להגיש את הסיכומים בערעורים המאוחדים במסמך אחד שיוגבל ל-24 עמודים.

6. המשיב בכל אחד מתיקי הערעור יגיש את סיכום טענותיו עד יום 17.2.05.
המשיב רשאי להגיש את הסיכומים בערעורים המאוחדים במסמך אחד, שיוגבל ל-24 עמודים. על המשיב להגיש גם את סיכום טענותיו בערעור שכנגד עד המועד הקבוע בסעיף 6. המשיב רשאי להגיש את הסיכומים בערעור שכנגד יחד עם סיכומיו בערעורים המאוחדים במסמך אחד, בהיקף שיוגבל ל-36 עמודים.

7. המערערים, הם המשיבים שכנגד, יגישו את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד עד יום 17.3.05. המערערים רשאים להגיש, באותו מועד, סיכומי תשובה בכל אחד מתיקי הערעור, ורשאים הם להגיש את סיכומי התשובה בערעורים יחד עם סיכום הטענות בערעור שכנגד במסמך אחד בהיקף שיוגבל ל-20 עמודים.

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 29.6.05 שעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, י"ז בכסלו תשס"ה (30.11.2004).


מעורבים
תובע: לב לבייב
נתבע: שמעון גילר
שופט :
עורכי דין: