ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלץ אהובה נגד פרקליטות מחוז ת"א :

1

בתי המשפט

ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י – 1950

בתל אביב - יפו

וע 001300/08

בפני:

כב' השופטת עינת רביד, יו"ר

12/05/2009

אהובה פלץ

באמצעות בתו

נ ג ד

המשיב

משהב"ט-אגף השיקום קצין תגמולים

אסנת אברהם-בוגוד

ע"י ב"כ עו"ד

החלטת ביניים

החלטה זו עניינה בטענת הסף אשר הועלה על ידי המשיב לפיה דין הערעור להימחק על הסף מחמת איחור בהגשתו.

עובדות וטענות הצדדים

1. המערער באמצעות בתו הגב' אהובה פלץ פנה למשיב ביום 24.06.07 לשם בדיקת זכויותיו כאחיו של החלל מר ישראל פלץ ז"ל שנפטר ביום 28.03.48 לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י -1950 (להלן: "החוק").

2. ביום 11.03.08 התקבלה החלטת המשיב לפיה נדחתה בקשתו של המערער להכיר בו כאח שכול על פי החוק.

3. על החלטת המשיב הגישה הגב' פלץ בשם אביה ערעור זה בו הועלו על ידה מספר בקשות. האחת, להכיר באביה כנכה צה"ל מיום מותו של אחיו, השניה, לקבל תגמולים כמשפחה שכולה, והשלישית, להורות על רישומו של דודה ז"ל במרשם התושבים של משרד הפנים שכן אזרח אחר נרשם במקומו.

4. לאחר הגשת הערעור הגיש המשיב בקשה לדחיית הערעור על הסף. בבקשה נטען כי הערעור הוגש 8 חודשים לאחר שהמערער והגב' פלץ קיבלו את החלטת המשיב וזאת בחלוף המועד הקבוע להגשת ערעור בסעיף 25(א) לחוק לפיו המועד להגשת ערעור הוא תוך 30 יום מקבלת ההחלטה, כאשר בסמכות הועדה להאריך המועד ב- 30 יום נוספים.

5. עוד הוסיף המשיב בבקשתו כי דין הערעור להדחות בכל הנוגע לבקשות הגב' פלץ להכיר באביה כנכה צה"ל כמו גם בקשתה לרישומו של החלל במשרד הפנים, נושאים אשר אינם יכולים להעלות בפני קצין תגמולים במסגרת החוק.

6. לאחר דיון קדם משפט בתיק, בו התבקש המשיב לשקול בקשתו למחיקת הערעור על הסף, בשל אי ציון המועדים להגשת ערעור בהחלטתו של המשיב מיום 11.03.08, הוגשה בקשה חדשה על ידי המשיב למחיקת הערעור בה נטען כי ישנה חזקת ידיעת החוק ולכל הפחות היה על הגב' פלץ לברר עם המשיב את המועד להגשת ערעור או לקבל אורכה של 30 ימים נוספים, וכי במקרה הנדון חלפה תקופה ארוכה ממועד מתן ההחלטה עד להגשת הערעור, כאשר החלטת הדחייה של המשיב נשלחה אף למערער עצמו.

7. המשיב חזר בבקשתו על האמור בבקשתו הראשונה לעניין הבקשות הנוספות אשר הועלו על ידי הגב' פלץ בערעור ואשר אינן רלוונטיות לדיון ואינן בסמכות הועדה. עוד הוסיף המשיב כי הגב' פלץ אינה מייצגת בערעורה את ענייניה האישיים, אלא פונה בשם אביה אך לא צירפה ייפוי כוח נוטריוני המאפשר לה לטפל בעניינו של אביה או לפעול בשמו. עוד הפנה המשיב לכך שלערעור אין סיכוי רב שכן המערער אינו מתאים להגדרת אח שכול על פי תנאי החוק.

8. הגב' פלץ הגישה תגובתה לבקשה למחיקה על הסף בה לא ניתנה כל תגובה עניינית לטענות המשיב ועוד נטען בה כי למערער יש אחים נוספים קטינים, אשר הם בחזקת נעדרים משנת 1942 והועדה התבקשה להורות למשרד הביטחון לדווח על המאמצים שנעשו לצורך איתורם. עוד ציינה הגב' פלץ כי היא מצרפת ייפוי כוח של אביה, כאשר לתגובתה צורף מסמך בכתב יד, אשר אינו קריא במיוחד הנושא כותרת "ייפוי כוח" ממנו ניתן להבין כי פלץ זאב מייפה את כוחן של בנותיו הגב' פלץ אהובה והגב' ענת פלץ פסח לייצגו בהליך מול משרד הביטחון.

דיון והכרעה

9. לאחר עיון בבקשת המבקשת אני סבורה כי לאור המפורט לעיל ולהלן, לא עומדת למשיב טענת האחור בהגשת הערר, להלן אנמק החלטתי.

10. מעיון בהחלטת קצין התגמולים מיום 11.03.08, שהיא ההחלטה עליה נסוב הערעור, עולה כי המשיב נמנע מחובתו לציין את המועד להגשת הערעור, ורק ציין כי ניתן להגיש ערעור על ההחלטה.

11. החובה להודיע על הזכות לערור על החלטת מנהל נקבעה בסעיף 5 חוק לתיקון סדרי מינהל (החלטות והנמקות) התשי"ט- 1959, הקובע כדלקמן :

"הייתה החלטה של עובד ציבור נתונה לערר או לערעור על פי חיקוק, יודיע עובד הציבור בכתב לאדם הזכאי להגיש את הערר או את הערעור, על זכות הערר או הערעור ועל דרכי הגשתם ומועדיהם, במידה שנקבעו בחיקוק"

12. כך אף סעיף 22 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, החל על חוק משפחות חיילים, קובע, בין היתר, כי להחלטת הרשות תצורף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו.

13. בהחלטת הועדה בוע 618/07 כחלון נ' קצין תגמולים (לא פורסם) נדחתה טענת המשיב למחיקת הערעור על הסף בשל איחור בהגשתו כאשר הועדה שם קבעה כי היות ולא הודעה למערער זכותו להגשת הערעור בהחלטת הדחייה של המשיב, הרי שיש מקום בנסיבות העניין להאריך המועד להגשת הערעור. לעניין זה ראו גם פסק דינה של כבוד השופטת יעל קלוגמן בע"א 312/02 פלונים נ' נתניה (לא פורסם, 20.09.04) שם דנה כבוד השופטת קלוגמן בהרחבה בשאלה מה דינה של החלטת רשות בה נפל פגם המתייחס לידוע המערער על זכותו להגשת הערעור והשלכתה על מניין הימים הקבוע בחוק הרשויות המקומיות ביוב התשכ"ב-1962.

14. יוער, כי המועד להגשת ערעור על החלטה של קצין תגמולים הקצוב בחוק ל- 30 יום עם אפשרות של הועדה להארכת המועד ל- 30 יום נוספים היא תקופה קצרה ביותר, בשונה מתביעות אזרחיות בהן התיישנות תביעה היא בדרך כלל לאחר תקופה של 7 שנים. היות וערעור על החלטת קצין תגמולים על פי החוק קצובה למועד קצר ביותר חובה להבהיר לאדם המקבל את החלטתו של קצין התגמולים את כל הפרטים הדרושים לו לצורך הגשת ערעור על ההחלטה ובוודאי את המועד להגשת הערעור, דבר אשר לא נעשה במקרה הנדון.

15. לאור האמור, הרי שהפגם אשר נפל בהחלטת המשיב בדבר אי יידוע הגב' פלץ והמערער על המועד להגשת הערעור על ההחלטה, יש בו כדי להאריך את המועד להגשת ערעור על ההחלטה. על כן, דין בקשת המשיב למחיקת הערעור על הסף להדחות.

16. אף כי איני מקבלת את בקשת המשיב למחיקת הערעור על הסף, הרי שאני מקבלת טענתו כי בכל הנוגע לבקשות הגב' פלץ המתייחסות להכרה במערער כנכה צה"ל וכן בקשותיה להורות על רישומו של דודה ז"ל במרשם התושבים של משרד הפנים וכן לאיתורם של דודיה הנעדרים (משנת 1942), שהרי טענות אלו אין מקומן במסגרת הדיון בפני ועדה זאת והם אף חורגים מהחלטת המשיב עליה הוגש הערעור דנן, ועל כן טענות אלו דינן להדחות.

17. בהתייחס לטענת המשיב יש למחוק הערעור על הסף לאור סיכוייו בשל כך כי על פי לשון החוק המערער אינו זכאי לקבלת תגמולים, הרי שנושא זכאותו של המערער אינו נבחן במסגרת בקשה למחיקה על הסף אלא במסגרת הדיון בתיק גופו. יחד עם זאת הועדה לאחר שבחנה לשון החוק סבורה כי יקשה על המערער להוכיח כי הוא זכאי לקבלת תגמולים על פי החוק, וראוי כי יתייעץ עם עורך דין בדבר המשך ההליכים בתיק.

18. באשר לטענת המשיב בדבר ייצוגו של המערער על ידי הגב' פלץ וחובתה לצרף ייפוי כוח, הרי שלאחר עיון בייפוי הכוח שצורף על ידי הגב' פלץ לתגובתה אין בו כדי לסייע לה שכן במקרים מסוג זה יש צורך בייפוי כוח מאושר על ידי נוטריון וכזה לא הוצג בפני הועדה. יתר על כן, מטענותיה של גברת פלץ בבקשות שהגישה לנו ולבית המשפט המחוזי, עולה כי קיים חשש שלא תוכל לייצג את אביה כראוי בסוגיה מורכבת זו (ראו טענותיה הבלתי סדורות בערעור בבית המשפט המחוזי וכן בבקשות בפנינו) ולכן יש להמליץ למערער לפנות לקבלת ייצוג על ידי עורך דין.

19. היה והמערער יבחר להמשיך ולהיות מיוצג על ידי בתו, הגברת פלץ, הרי לאור האמור על הגב' פלץ להציג לועדה תוך 30 יום מקבלת החלטה זו ייפוי כוח מאושר על ידי נוטריון בו מיפה אביה את כוחה לייצגו בהליך זה, לחילופין באפשרותו של המערער להודיע כי הוא מייצג עצמו או מסתייע בעורך דין לשם ייצוגו בפני הועדה.

20. הודעת המערער בדבר המשך ההליכים בתיק או יפוי כח נוטריוני שמייפה את כחה של הגברת פלץ ימסר לועדה עד ליום 10.06.09.

21. המזכירות תקבע את התיק לתזכורת פנימית ליום 20.06.09, לבדיקת קבלת ייפוי כוח מטעם המערער או קבלת הודעה מטעמו בדבר המשך ההליכים בתיק. בהעדר הודעה מטעם המערער עד המועד שנקבע על ידי הועדה תשקול הועדה מחיקת הערעור.

22. בנסיבות העניין בהן דחיתי את בקשת המשיב למחיקת הערעור על הסף, אך קיבלתי בקשותיו לדחיית טענות נוספות שהועלו על ידי המערער, אינני עושה צו להוצאות.

23. היות והגב' פלץ אינה המערערת בתיק כי אם פנתה בשם אביה מר זאב פלץ, על המזכירות לשנות את שמו של התיק לשמו של המערער בתיק - מר זאב פלץ.

24. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

רביד עינת , שופטת

יו"ר הועדה

קלדנית: