ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בונו לבל בע"מ נגד ת.א.מ. מוצרי פלסטיק :

7


בתי המשפט

בית משפט השלום רחובות

א 002411/07

בפני כבוד השופט ירון לוי

תאריך:

12/05/2009

ת.א.מ מוצרי פלסטיק

בעניין:

התובעת

מר אורן דומפרוכט

על ידי מנכ"ל החברה

נ ג ד

בנו לבל בע"מ

הנתבעת

עקיבא פוזנר

ע"י ב"כ עו"ד

פסק דין

התביעה

1. תביעה על סך 2,869 ₪.

2. התובעת, ת.א.מ. מוצרי פלסטיק (להלן גם: "מוצרי פלסטיק") הזמינה מהנתבעת, בונו לבל בע"מ (להלן גם: "אמריקן ליס"), במסגרת עסקת ליסינג, מכונית מסוג סיטרואן C 5 (להלן: "הרכב").

3. ביום 27/7/2005 נחתם בין הצדדים הסכם ליסינג (להלן: "ההסכם"). תשלומי התובעת נקבעו ע"פ מחיר רכישת הרכב בסך 133,146 ₪. בהתאם לתנאי ההסכם, שילמה "מוצרי פלסטיק" דמי ביול בסך 626 ₪, מקדמה בסך 28,593 ₪ ודמי ניהול בסך 2,869 ₪.

4. ביום 2/8/2005 הודיעה "אמריקן ליס" לתובעת כי נציג המכירות שערך את ההסכם טעה במחיר הרכב, והעניק הנחה כפולה בשיעור 5% בבסיס העסקה (לשיטת הנתבעת, בסיס העסקה, שכלל כבר הנחה של 5%, היה צריך להיות 140,162 ₪, והטעות מתבטאת בהנחה נוספת של 8,455 ₪).

5. בעקבות זאת, לבקשת התובעת, הושבו לה דמי הביול והמקדמה, וההסכם בוטל.

6. המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלת השבת דמי הניהול, בסך 2,689 ₪.

טענות התובעת - "מוצרי פלסטיק"

7. לטענת התובעת, יש לחייב את הנתבעת בהשבת דמי הניהול, הן משום שהעסקה לא יצאה לפועל - וזאת בשל טעות הנתבעת, והן משום שלא בוצעה כל עבודה על ידי "אמריקן ליס". התובעת שבה וציינה, כי רק לפנים משורת הדין לא ביקשה אכיפת ההסכם, והסכימה לביטולו.

8. התובעת לא הייתה מיוצגת בתיק זה, אך מדבריה בדיון עלה כי טענתה היא שהמדובר בטעות "שאינה אלא בכדאיות העסקה", ועל כן, בהתאם לסעיף 14(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 (להלן: "חוק החוזים"), "אמריקן ליס" לא רשאית לבטל את העסקה בשל הטעות. עוד טענה התובעת, כי התחמקותה של "אמריקן ליס" מהשבת דמי הניהול ששולמו, עולה כדי עשיית עושר ולא במשפט.

טענות הנתבעת - "אמריקן ליס"

9. הנתבעת ביקשה לדחות את התביעה, מהטעם שמדובר בטעות סופר, ובהתאם לסעיף 16 לחוק החוזים, "יתוקן החוזה לפי אומד דעת הצדדים ואין הטעות עילה לביטול החוזה".

מנכ"ל "אמריקן ליס" חזר וטען, שלו היה המצב הפוך, והטעות הייתה מתבטאת במחיר של 5% מעל מחיר הרכב, ברור שהתובעת לא הייתה מבקשת לאכוף את ההסכם.

10. לחילופין, ביקשה הנתבעת לחייבה בהשבת דמי הניהול, בניכוי ריבית ששילמה, בגובה 755.82 ₪, בתוספת שכר עבודה, שהעריכה בכ-500$.

לעניין גובה הריבית, טענה הנתבעת, שחוייבה ע"י "איגוד ליסינג" בסכום זה, בגין העברת מלוא מחיר הרכב ליבואן (158,124 ₪), והכספים היו אצל היבואן מיום 2/8/2005 ועד ליום 29/8/2005.

הנתבעת לא הציגה כל ראיה לעצם חיובה בריבית כלשהי, לדרישה כלשהי לתשלום ריבית או לגובה הסכום הנטען.

דיון ומסקנות

11. איש מהצדדים לא דרש אכיפת החוזה. בנסיבות אלה, אין צורך להידרש לשאלת סיווג הטעות וביטול החוזה.

12. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, את המסמכים שהוגשו לבית המשפט ואת העדויות שנשמעו בפניי, מסקנתי היא, שהתביעה בדין יסודה.

בחינת אומד דעת הצדדים מובילה למסקנה שהתחייבות התובעת לתשלום דמי ניהול, מבוססת על ההנחה שההסכם יתגבש וימומש.

משלא יצאה העסקה לפועל - ואין חולק שהדבר אירע בעקבות טעות הנתבעת - אין כל מקום לחיוב התובעת בתשלום דמי ניהול.

כפי שצוין, הנתבעת לא הציגה, ולו בדל ראיה, לתשלומים כלשהם, לרבות תשלומי ריבית, בהם חויבה בגין העסקה, שלא יצאה לפועל. יש בכך כדי להשליך על משקל טענות הנתבעת, במיוחד בשים לב לכך שמדובר בחברה שעיקר עיסוקה בפיננסים.

13. בנסיבות המתוארות, ומשלא יצאה העסקה לפועל, בשל טעות הנתבעת, איני סבור שיש מקום לחייב את התובעת בתשלום דמי ניהול בגין עבודה, המתמצית במשא ומתן לקראת הסכם, שבסופו של דבר לא יצא לפועל.

14. יתרה מכך, אין להתעלם מהעובדה שהנתבעת מחזיקה בדמי הניהול מעט פחות מ-4 שנים, כאשר אף לשיטתה לא מגיעים לה מלוא הכספים.

סוף דבר

15. לאור כל האמור, מתקבלת בזאת התביעה.

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 2,869 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק, מיום 29/7/2005, בתוספת הוצאות משפט בסכום כולל של 1,000 ₪.

ניתן היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים בדואר רשום.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום ממועד קבלת פסק הדין.

____________

ירון לוי, שופט

002411/07א 133 שרה רובנס