ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופר נגד איילון בע"מ - חברה לבט :

4


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 004806/07

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

עופר יעקב

ע"י ב"כ

עו"ד כץ אמיר

התובע

- נ ג ד -

איילון בע"מ - חברה לבטוח

ע"י ב"כ

עו"ד שפרבר אהרון

הנתבעת

החלטה

1. התיק נקבע לשמיעת הראיות עד גמר ולסיכומים בע"פ, ככל שהדבר יתאפשר, ליום 13/10/09 החל מהשעה 11:30.

2. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, לרבות תיק מוצגים, על פי לו"ז כדלקמן:

התובע- עד ליום 01/07/09 והנתבעת- עד ליום 01/08/09. המסמכים יוגשו במקביל לתיק בית-המשפט ולצד שכנגד. מסמך אשר לא יוגש במועד, לא ניתן להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, לאחר בקשה מנומקת. חרף האמור לעיל- תצהירי חוקרים יוכנו מראש ויוצגו לעיוני בפתח הישיבה ואז יוחלט אם יוגשו אחרי פרשת התביעה או לפניה.

תשומת לב הנתבעת לכך כי יש להכין מראש עותקים ותמלילי קלטות, ולצרפם לתצהיר החוקר המוצג לעיון בית-המשפט. הודעות בכתב יד יש להדפיס.

לגבי עדים שאינם בשליטה: על כל צד להגיש במועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה הכוללת פירוט של תמצית עדותם ואת הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם.

3. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של מי מהצדדים, תעשה בתוך 21 יום מהיום או ממועד קבלתם- לפי המאוחר, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל, וזאת כדי לייתר את הצורך בעדויות "טכניות" וכיו"ב. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון.

4. ב"כ הצדדים יואילו להערך לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 20 דקות לעד ועד 45 דקות למומחה וכן יצטיידו בסמכויות מלאות לסיום התיק בפשרה - לפני שמיעת הראיות או אחריהן.

5. כל מצהיר יתייצב לדיון. הצדדים יגישו- לא יאוחר מיום 01/08/09 בקשה מנומקת לזימון עדים, לרבות עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן- לא תותר עדותם.

על הבקשה לכלול את שמו המלא של כל עד רלוונטי.

מובהר לצדדים כי הדיון לא ידחה באם יתברר כי הוגשה בקשה לזימון עד שאינה כוללת את שם העד או הגורם הרלוונטי וכי משום כך התייצב עד שאינו הגורם הנכון והמתאים למסירת הפרטים הנחוצים מגוף מסויים.

6. זימונו של כל עד שאינו מומחה, מותנית בהפקדת הסך של 400 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט, בד בבד עם הגשת ההזמנה, אלא אם אורה על הפקדת סכום אחר, לאחר שהבקשה לזימון עדים תובא בפני.

זימונו של רופא שאינו מומחה מטעם צד או מטעם בית המשפט- מותנה בהפקדת הסך של 750 ₪ בתוספת מע"מ כחוק בקופת בית המשפט.

זימונו של מומחה שאינו רופא מותנה בהפקדת הסך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק בקופת בית המשפט ומראש שאם לא כן,- לא יזומן.

זימונו של מומחה מותנה בהפקדת הסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק בקופת בית המשפט ומראש, שאם לא כן,- לא יזומן.

בהעדר הפקדות- העדים לא יזומנו.

על צד המזמין מומחה ליידעו כבר עתה כי יש כוונה לזמנו, על מנת שישריין את התאריך ביומנו.

בנוסף; על צד המזמין עדים לדאוג להזכיר לכל עד את מועד הדיון 21 יום מראש.

7. פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.

8. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהו מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.

על בעל-דין המבקש להגיש חוות-דעת, לזמן את המומחה מטעמו ולשריין עמו את מועד הדיון מיידית, כדי למנוע דחיות מיותרות.

על בעל דין המבקש לחקור עד מומחה מטעם צד אחר, להודיע לו על כך בתוך 14 ימים מקבלת חווה"ד או מהיום, לפי המאוחר.

9. פגרות, חופשות ועיצומים יובאו במניין הימים.

10. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.

המזכירות תואיל לשלוח לב"כ הצדדים את העתק החלטתי באמצעות הדואר, עם אישור מסירה.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009), בהעדר.

ריבה שרון, שופטת

004806/07א 126 אפרת