ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטוח חקלאי נגד ישעיה רחל :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

בשא002013/09

בתיק עיקרי: א 002144/08

בפני:

כב' השופטת מ. עמית-אניסמן

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

1. רחל ישעיה

2. אברהם ישעיה

ע"י ב"כ עו"ד

חגית ברכה

המבקשים

נ ג ד

1. אברהם ישעיה

2. ביטוח חקלאי אג"ש מרכזית בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

יוסף רנרט

המשיבים

החלטה

לפניי בקשה לפיה נתבקש בית המשפט ליתן צו לגילוי מסמכים ספציפי וכן צו להורות למשיבים להשיב לשאלון שהופנה אליהם מהמבקשת.

1. ביום 23.4.2009 הגישה המבקשת (הנתבעת 2), בקשה ליתן צו לגילוי מסמכים, תשובות לשאלונים, עיון במסמכים ספציפיים וחתימה על טפסי וויתור סודיות מקוריים.

2. בבקשה נטען, כי ביום 3.12.2008 נשלח לבא כוח המשיבים מכתב פנייה לקבלת כתב ויתור על סודיות, גילוי מסמכים ותשובות לשאלונים, אולם, עד ליום הגשת הבקשה המשיבים לא נענו לדבר מהמבוקש.

3. בתגובה, טוענים המשיבים, כי השאלונים שנשלחו מונים 176 שאלות שונות, שמרביתן המכרעת, תהיינה רלוונטיות, רק במידה והמומחים שמונו בתיק יקבעו נכות לצמיתות. לכן, לגרסתם, יש להתיר גילוי זה רק לאחר קבלת חוות דעת המומחים בתיק.

4. באשר לבקשה לגילוי מסמכים ספציפי, המשיבים טוענים כי בכל הנוגע למסמכים הנוגעים ליכולת השתכרות של המשיבים ולקבלות אודות הוצאות נסיעה, ממילא מוטל עליהם הנטל להוכיח את תביעתם, וככל שלא יוכיחו את נזקיהם בראיות, לא יזכו לפיצוי. על כן, מסמכים אלו יועברו יחד עם תחשיבי הנזק.

5. באשר לתיקם הרפואי של המשיבים במוסד לביטוח לאומי, לדידם, החומר הרפואי מצוי זה מכבר בידי בא כוח המבקשת, שהרי זה האחרון טרח להקריא חלקים ממנו בישיבה מיום 20.4.2009.

6. בתשובה לתגובה, טוענת המבקשת, כי בתגובת המשיבים לא ניתן ולו טעם ענייני אחד מדוע יש מקום להורות שלא לקיים את הוראות פרק ט' לתקנות בסדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"). עוד נטען, כי הליך גילוי מסמכים- כללי וספציפי, נועד לאפשר לבעל הדין לדעת מראש אלו מסמכים רלוונטיים מצויים בידי יריבו, ולכן הליך זה חיוני ובכוחו לייעל את הדיון במהלך המשפט. באשר לתשובות לשאלונים, לטענת המבקשת, בניגוד לנטען בתגובת המשיבים, השאלות בשאלונים הינן רלוונטיות, כבר כעת, בטרם בדיקת המשיבים על ידי המומחים הרפואיים שימונו.

7. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה מצאתי לנכון להיעתר לבקשה באופן חלקי.

8. בכל הנוגע לשאלון - סוגיית השאלונים מוסדרת בפרק ט' סימן ב' לתקנות, החל מתקנה 105 ועד תקנה 111 לתקנות, ובסימן ד' לפרק הקובע הוראות כלליות בעניין. תקנה 107 קובעת כי הרשות לא תינתן "אלא לשאלות שהן לעניין הנדון, ולא די שיהיו קבילות בחקירה שכנגד של עד בעל פה". הוראת תקנה 120 קובעת כי צו למתן שאלון לא יינתן אלא אם כן בית המשפט סבור "שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך בהוצאות".

9. ועוד, הלכה היא, כי מטרת הליך השאלונים לצמצם את יריעת המחלוקת, ככל שניתן, כדי להכין את הקרקע לשלב ההוכחות, לרבות חסכון בהוצאות הכרוכות בהבאת עדים. אין כל מניעה כי צד יעשה שימוש בהליך זה כדי להשיג מידע הנדרש לו לביסוס טענותיו ובלבד שלא ידובר במסע דיג ובהכבדה מיותרת. על כך נפסק בפסיקת בתי המשפט כי:

"מענה לשאלונים המופנים לצדדים, הוא בבחינת כלי עזר, לשם שמירה על עיקרון השוויון שבין הצדדים המתדיינים אליו מכוון הליך גילוי המסמכים. המענה על שאלון נועד להשיג מטרות דיוניות נוספות, שחלקן נוגע לחיסכון בזמן שיפוטי וחלקן נוגע לקבלת נתונים שיאפשרו להוכיח את התביעה או לדחותה, כמו גם העברת נושאים לגביהם ניתן לאסוף מידע, לשם הכנת תצהירי עדות ראשית, לחידוד השאלות השנויות במחלוקת והשגת הודיות. לאור שיקול הדעת הנרחב שיש לבית המשפט בקביעת היקף הליכי הגילוי המוקדם ורלבנטיות השאלות שמתבקשת תשובה מפורטת לגביהן במסגרת ההליך, על בית המשפט לבחון בעין ביקורתית את בקשות הצדדים, לאור השאלונים שהועברו ביניהם. "

ראה ת.א. (ת"א) 2487/04 אס.טי.אי. תעשיות וטכנולוגיות בע"מ נ' פנסילבניה השקעות בע"מ (פורסם במאגרים הממוחשבים) וע"א 2271/90 ג'מבו חברה לבנין ומסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' אמיר מרדכי, פ"ד מו (3) 793.

10. בענייננו, אין מקום להמתין למענה על השאלונים עד לאחר קבלת חוות דעת רפואית. הליך זה אינו מותנה בקביעת נכותם של המשיבים. אולם, במקרה דנא, מדובר בשאלון סטנדרטי הכולל 176 שאלות, לרבות שאלות משנה, שחלקן לא רלוונטי לשאלות השנויות במחלוקת. לפיכך, אני מורה לנסח שאלון מקוצר ותמציתי הרלוונטי לעניין השנוי במחלוקת.

11. בכל הנוגע להליך גילוי מסמכים, כידוע:

"הכלל הוא, שבהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע, הרלוואנטי למחלוקת הנדונה בבית-המשפט [רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' הנרי אזולאי ואח', פ"ד מט (4) 54 בעמוד 61; רע"א ALBERICI INTERNATIONAL 4999/95 נ' מדינת ישראל ואח', פ"ד נ (1) 39 בעמוד 44].

13. בענייננו, אין מקום להמתין בגילוי המסמכים עד למועד הגשת תחשיבי הנזק. משכך, ניתן בזאת צו גילוי מסמכים, אשר יכלול, בין היתר, התייחסות מפורטת למסמכים ספציפיים, כדלקמן: תלושי שכר ביחס לששת החודשים עובר לתאונה, תלושי שכר מיום קרות התאונה ועד היום, דוחות מע"מ ומס הכנסה, באם המשיבים עצמאיים, עותק של תיק רפואי ותיק המוסד לביטוח לאומי וקבלות אודות נסיעה והוצאות רפואיות, כמפורט בסעיף 4 א' לבקשת המבקשת.

המזכירות תשלח החלטתי זו לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

מיכל עמית-אניסמן - שופטת

002013/09בשא126 איריס יפת