ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה א. אנגל ב נגד אלי טלי :

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

א 18303/08

בפני:

כב' השופט מ' בן-עטר

תאריך:

12/05/2009

בענין:

שלמה א' אנגל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

יוסי ניר

התובעת

נ ג ד

אלי טל

ע"י ב"כ עו"ד

רן מנו

הנתבע

פסק – דין

תחילתם של ההליכים בתיק זה בהגשת שטר חוב מיום 01/01/07 לתאריך פרעון 07/05/07 בסך 13,283 ₪ (להלן – השטר) לביצוע בתיק הוצל"פ 8-07-14054-03. תיק זה, אשר נדון בסדר דין מהיר, נפתח להמשך דיון בענין לאחר שנתקבלה התנגדותו של הנתבע לביצוע השיק. סכום השטר, לאחר שערוך להיום על בסיס הפרשי הצמדה וריבית, מסתכם בסך 15,279 ₪.

חברה בבעלות ובשליטת הנתבע, עוף והודו ברקת – חנות המפעל בע"מ (להלן – החברה), היתה לקוחה של התובעת במועדים הרלבנטיים לתביעה ורכשה ממנה מוצרי לחם למיניהם. אין חולק כי השטר נמסר להבטחת כל חוב של החברה לתובעת. כפי הנראה, נמסר השטר מבלי שנרשם בו סכום, והתובעת היא אשר השלימה בשטר את הסכום, באופן שהוא משקף את יתרת חובה של החברה לתובעת, על-פי טענתה של התובעת.

השטר חתום על ידי הנתבע הן כעושה השטר והן כערב, ולטענת הנתבע דבר זה פוגם בשטר מאחר ואותו אדם אינו יכול להיות עושה השטר והערב בערבות אוואל על-פיו, ומטעם זה בלבד, כך טען הנתבע, יש לדחות את התביעה. הוסיף הנתבע וטען בענין זה, כי החייב העיקרי כלפי התובעת היא החברה, ולא הנתבע באופן אישי. ב"כ התובעת טען כי הנתבע, בטענותיו בענין זה, אינו מבחין בין השטר והעילה על-פיו, לבין עסקת היסוד.

לגוף הענין, העלה הנתבע טענות קיזוז של החברה, באופן שלטענתו כלל לא נותר כל חוב של החברה כלפי התובעת לאחר ביצוע הקיזוז האמור, כך שאין מקום להפעלת השטר ולהגשתו לביצוע, ואלה טענות הקיזוז:

א. לטענת הנתבע, סוכם בין התובעת לחברה כי החברה תרכוש מעמדים להצגת מוצרי התובעת וסכום העלות יקוזז מהסכומים שעל החברה לשלם לתובעת בגין סחורה המסופקת על ידה. אף שהחברה המציאה לתובעת חשבונית בסך 13,283 ₪ לצורך הקיזוז, טען הנתבע בכתב הגנתו, כי סכום הקיזוז צריך להיות 15,000 ₪ וב"כ הנתבע ביקש להבהיר את השוני בסכום בכך שהסכום בכתב ההגנה כולל מע"מ (עמ' 3 לפרוטוקול, שורות 4-6). יצוין, כי החשבונית בסך 13,283 ₪, שנמסרה לתובעת, כללה מע"מ.

ב. הוסכם בין התובעת והחברה על מתן הנחה בשיעור 3% מסכום רכישותיה של החברה מהתובעת אם סכום הרכישה השנתית יגיע לסך 290,000 ₪ לפני מע"מ. לטענת הנתבע, נמנע מהחברה להגיע ליעד המזכה בהנחה האמורה אך בגין אי-אספקת מוצרים בכמויות שהחברה ביקשה, ומאחר ויוצא כי הסיבה לאי-השגת היעד המזכה בהנחה האמורה נעוצה בתובעת, זכאית החברה להנחה בשיעור 3% מסכום רכישותיה, דהיינו הנחה בסך 8,700 ₪ לטענת החברה. בתמיכה לטענתו, הצביע הנתבע על סכום הרכישות של מוצרי לחם על ידי החברה ממאפיות ברמן בשנת 2008, שלטענת הנתבע הגיע לסך 608,529 ₪.

ג. לטענת הנתבע, זכאית החברה זיכוי בסך 653 ₪ בגין הנחה בשיעור 8% על מוצר חודשי והנחה זו לא ניתנה על ידי התובעת.

ד. לאחר הפסקת הקשר המסחרי בין התובעת לחברה, כתבה התובעת מכתב למאפיות ברמן, שממנה החלה החברה לרכוש מוצרי לחם, ובו ציינה כי לחברה "חוב גדול" לתובעת ולכן ביקשה התובעת ממאפיות ברמן "לא לספק ללקוח הנ"ל לחם עד להסדרת החוב למאפיה (לתובעת – מ.ב.)". לטענת הנתבע, מכתב זה הסב נזק תדמיתי וכספי לחברה, אותו יש לקזז מכל חוב של החברה לתובעת, אם קיים. יצוין כי לא הובא כל פירוט של הנזק התדמיתי והכספי הנטען.

התובעת הכחישה את טענות הנתבע וטענה, בין היתר: כי היקף ההחזרות של הנתבע היה מעל הממוצע הארצי והגיע עד כדי 20%-30%, דבר אשר לטענת התובעת מלמד כי אי-השגת היעד המזכה בהנחה בסך 3% לא נבעה מהסיבה הנטענת על ידי הנתבע; כי התובעת נתנה לחברה את מלוא ההנחה המגיעה לה בגין המוצר החודשי; כי החברה לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי התובעת ביחס לשטח מדף שיוקצה למוצרי התובעת; כי החברה על דעת עצמה החזירה לתובעת את ארונות הלחם, שסיפקה התובעת לחברה, ורכשה ארונות חלופיים, מבלי שהתובעת מחויבת או התחייבה לשלם או להשתתף בעלות הרכישה; וכי בכל מקרה התיימרה החברה לבצע קיזוז רק לגבי המעמד להצגת מוצרי התובעת, וביחס לסך 13,283 ₪ בלבד, שכן רק בענין זה הומצאה לתובעת חשבונית של החברה, וסכום החשבונית היה 13,283 ₪.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה.

לאחר שנתתי את דעתי לנסיבות המקרה ולטענות הצדדים, הנני פוסק כי הנתבע ישלם לתובעת סך 2,500 ₪. ככל שהסכום האמור ישולם תוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה למשרד ב"כ הנתבע. ייסגר תיק הוצל"פ 8-07-14054-03. היה והסכום האמור לא ישולם תוך המועד האמור, כי אז:

  • ישא הסכום שנפסק הפרשי הצמדה וריבית, לרבות ריבית פיגורים, לתקופה שמהיום ועד למועד תשלום מלוא הסכום בפועל;
  • יהיה על הנתבע לשלם לתובעת גם כל חיוב שחויב ו/או יחויב כדין בתיק ההוצל"פ בגין אגרות, הוצאות ושכ"ט עו"ד תוך התאמת סכומי החיוב בגין אגרות ושכ"ט עו"ד לסכומים שהיו חלים לו תיק ההוצל"פ היה נפתח מלכתחילה על הסכום שנפסק בפסק דין זה;
  • יבוטל כל עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ הנ"ל, שמקורו בהתנגדות הנתבע לביצוע השטר, לאחר שסכום החוב בתיק ההוצל"פ יותאם למתחייב לפי פסק דין זה.

ניתן היום, י"ח באייר תשס"ט (12 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

מוריס בן-עטר, שופט