ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (.. קופת תגמולים ש נגד אורנה לניאדו)בתיק אורנה לניאדו נגד קופת :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה ת"א - יפו

בשא006290/08

בתיק עיקרי: עב 11233/08

בפני:

כב' השופטת אהובה עציון

נ.צ. מר גיורא אליגון (מע)

נ.צ. מר דוד יפרח (ע)

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית

ע"י ב"כ עו"ד

דינאי דורון

המבקשת

נ ג ד

אורנה לניאדו

ע"י ב"כ עו"ד

שגיא אהרון

המשיבה

פסק – דין

1. בפנינו בקשה לדחיה על הסף שהגישה המבקשת כנגד המשיבים.

2. המבקשת הינה תאגיד שניהל במועדים הרלוונטים הן, קופת גמל והן קרן לביטוח חיים, עבור עובדי התעשיה האוירית. רפאל לניאדו ז"ל (להלן: "המנוח"), היה עובד התעשיה האווירית עד חודש אוגוסט 1995 ובוטח במסגרת המבקשת. המנוח נעלם מביתו מיום 17/08/95 ולא ידוע מה עלה בגורלו עד היום. המשיבה 1, אשת המנוח, ניהלה הליכים משפטיים בכל הנוגע להצהרה על מותו של המנוח בהתאם לסעיף 2 לחוק הצהרת מוות התשל"ח-1978. ההליכים נמשכו משנת 2002 ועד ליום 18/04/07, או אז ניתן פסק דינה של כב' השופטת שטופמן בבית המשפט המחוזי ובמסגרתו נקבע, כי המנוח איננו עוד בין החיים.

3. עם מתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי, פעלו המשיבים להוצאת צו ירושה ופנו, בין היתר, למבקשת, לשם קבלת כספי התגמולים שהופקדו אצלה כמו גם לקבלת כספי ביטוח החיים של המנוח. המבקשת העבירה לידי המשיבים את כספי התגמולים אולם סירבה להעביר לידיהם את כספי ביטוח החיים, לטענתה, מן הטעם כי תביעתם בנדון התיישנה. לאור האמור הגישו המשיבים תביעה בבית הדין דכאן, לקבלת דמי ביטוח חיים.

4. המבקשת טוענת כי יש לדחות התביעה על הסף ודיון התקיים בעניין בפנינו, להלן נפרש טענות הצדדים בהרחבה.

5. טענות המבקשת:

א. בית הדין לעבודה משולל סמכות לדון בתובענה דנן שכן, מדובר בתביעה ביטוחית ויש לדון בה בבית משפט אזרחי, ככל תביעת ביטוח אחרת.

ב. בענייננו, לא חל סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק בית הדין לעבודה"):

(1) המבקשת לא היתה מעסיקתו של המנוח והינה תאגיד נפרד שאינו בבעלות התעשיה האוירית.

(2) המנוח אף לא היה חבר במבקשת, המשיבים הם יורשיו ואף אינם עמיתים במבקשת.

(3) המשיבים תובעים זכות ביטוחית ולא כספי גמל כאמור ולזכותם הנטענת אין כל קשר עם יחסי עובד מעביד.

(4) סעיף 24 (א) (3) מפנה לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן: "חוק הגנת השכר"), הקובע הגדרתה של קופת גמל. המבקשת אינה נתבעת כקופת גמל כי אם כמבטחת ולפיכך, חוק הגנת השכר אינו חל בעניינינו.

ג. המבקשת ניהלה את קופת הגמל של המנוח ובנוסף ובמובחן מכך, ניהלה את תוכנית ביטוח החיים של המנוח. הצטרפות לביטוח החיים היתה וולנטרית וללא קשר לניהול קופת הגמל, כך שלא היה עירוב בין כספי קופות הגמל וכספי הפרמיה החודשית עבור ביטוח החיים. לבית הדין סמכות לדון בענייני קופות גמל אולם לא בעניינים הביטוחיים המנוהלים על ידי המבקשת.

6. טענות המשיבים:

א. הלכה היא כי בתי הדין לעבודה אינם נוטים לסלק תביעות על הסף כי אם לדון בהן לגופן ולהביא לתובעים יומם בבית הדין.

ב. סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה קובע מפורשות כי עניינים כגון התביעה שבפנינו נמצאים בסמכותו של בית הדין לעבודה:

(1) המשיבים נכנסים בגדר "חברים או חליפיהם" כהוראת הסעיף שכן, באים בנעליו של המנוח שהיה "חבר" במבקשת,לעניין זכויותיו מהמבקשת, שהינה קופת תגמולים. המבקשת עצמה קבעה בתקנונה כי עמית הינו: "מי שהיה חבר וחברותו פקעה, או בן זוג של חבר או מי מילדיהם, ובלבד שיש לזכותו כספים באגודה או קרנותיה" המנוח והמבקשים הבאים בנעליו עונים להגדרה זו.

(2) המבקשת הינה קופת גמל של עובדים כהגדרתה בחוק, אשר הסדירה לחבריה ביטוח הדדי ונכנסת בגדרי סעיף 24(3)(א) כאמור.

(3) המנוח היה מבוטח במבקשת, מכח מקום עבודתו, התעשיה האוירית והיותו עובד במסגרתה, ומכל מקום, המשיבים אינם טוענים כי המבקשת הינה מעסיקתו.

ג. הלכה היא כי בית הדין לעבודה ידון בתביעות כנגד קופות גמל תוך מתן פירוש מרחיב לעניין הסמכות.

7. דיון והכרעה:

א. בפתח הדברים נציין כי טענות המבקשת מקובלות עלינו ואנו סבורים כי בית הדין לעבודה משולל סמכות לדון בתביעה שלפנינו, לפיכך, מצאנו כי יש להעביר התביעה לבית משפט המוסמך הוא בית משפט השלום בתל אביב, להלן נפרש החלטתנו.

ב. תקנה 45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן:"תקנות בית הדין לעבודה") קובעת:

"(א) בית הדין רשאי בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, לדחות על הסף תובענה נגד נתבע מאחד הנימוקים האלה:

(1) מעשה בית דין;

(2) חוסר סמכות;

(3) כל נימוק אחר שעל פיו סבור בית הדין שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע.

(ב) החליט בית הדין לדחות את התובענה בנוגע לנתבע שביקש זאת, רשאי הוא להורות בדבר ההוצאות - הן של הבקשה והן של התובענה עצמה - ככל שייראה לו.

(ג) לא ייעתר בית הדין לבקשת דחיה מחוסר סמכות, אם נראה לו שיש להעביר את הענין לבית משפט או לבית דין מוסמך לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן - חוק בתי המשפט).

"כבר בראשית דרכו קבע בית הדין לעבודה, כי סילוקה של תובענה על הסף (מחיקתה או דחייתה) אינו דרך המלך לפני בית הדין, וכי עדיף לברר את הסכסוך או לפחות לסלק אבני נגף מהדרך לפתרונו, מאשר למחוק את התובענה או לדחותה על הסף... רבים המקרים שבהם החליט בית הדין לעבודה שלא לסלק תובענה על הסף, אף על פי שהטיל ספק בעילתה" י' לובוצקי סדר הדין במשפט העבודה, פרק 4 עמודים 6-5, ניצן הוצאה לאור, תל אביב, 2004.

ג. השאלה העומדת להכרעה הינה האם לבית הדין האיזורי סמכות לדון בתביעה כנגד קופת גמל, כאשר עניינה בתשלום דמי ביטוח חיים.

המשיבים טענו כי המבקשת הינה קופת גמל כהגדרתה בחוק הגנת השכר וכי ההתקשרות עימה על ידי המנוח, באה על רקע יחסי עובד-מעביד. המבקשת טענה כי בית הדין משולל סמכות בנושאי ביטוח וכי סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה עניינו בקופות גמל כהגדרתן בחוק הגנת השכר ואין להרחיב היריעה לתחומים החורגים מתחום הסמכות אותו קבע המחוקק מפורשות.

ד. סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה קובע:

"תובענות של חברים או חליפיהם או של מעבידים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, או תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעבידים או חליפיהם, הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחברותם של מעבידים בקופות, לפי העניין וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד-מעביד".

מטרת הסעיף היא כי תביעות חברים בקופות גמל שעניינן הגנה על זכויותיהם הסוציאליות, תתבררנה בפני בית הדין.

הפרשנות למונח "חברות בקופת גמל" היא זו אשר תקבע את תחומי הסמכות שבפנינו. בית הדין הארצי הרחיב בעבר סמכות זו במסגרת דב"ע 32/97-6 מבטחים-מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ-אבשלום, פד"ע לב, 228 (להלן: "עניין מבטחים"), וקבע כי לעניין סעיף 24(א)(3):

"אין אנו סבורים כי תובענה הנובעת מחברות בקופת גמל, פירושה אך ורק תובענה שעניינה כספים המגיעים לחבר הקופה מ"מבטחים" על-פי תקנות "מבטחים", או כספים המגיעים ל"מבטחים" מחבר הקופה או ממעביד על-פי תקנות "מבטחים". יכולים להיות מצבים ונסיבות שגם בהם תהיה קיימת עילת תביעה, הסכמית או אחרת, של חבר בקופת גמל נגד הקופה או עילת תביעה כאמור של קופת הגמל נגד החבר בה, כאשר אלה נובעים מהחברות של חבר בקופת הגמל. אחד המבחנים בנושא זה הוא, האם אלמלא חברותו של אדם בקופת הגמל, לא היה נוצר מצב שעל-פיו נפגעת זכות שלו ועקב זאת קמה לו עילת תביעה".

בתביעה זו דן בית הדין הארצי בעניין ניכוי כספי תגמולים בהתבסס על עילת עשיית עושר ולא במשפט, והרחיב באופן משמעותי את פרשנות סעיף 24(א)(3) ואת הקף סמכותו.

עם זאת, אנו סבורים כי יש לבחון כל מקרה לגופו ולא להיתלות בכסות החיצונית של התביעה ובתיוגה על ידי מי מהצדדים, וליצוק לתוך המסגרת שקבע בית הדין תוכן ראוי בהתאם לכוונת המחוקק ובהתאם לסיווג התיק לגופו של עניין, מתוך הבנת המחלוקת שבפני בית הדין. אנו סבורים כי הסמכות לבית הדין לעבודה נקנית, מקום בו אכן, הסכסוך העומד בפניו, נוגע למשפט העבודה ותחום הבטחון הסוציאלי.

ד. התביעה שבפנינו עניינה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח חיים. המבקשת הבהירה כי הינה תאגיד פיננסי שניהל בזמנו הן את קופת הגמל לעובדי התעשיה האוירית ובמובחן מכך, את ביטוח החיים שלהם. תביעה לקבלת דמי הביטוח כשלעצמה, אינה מצביעה על זיקה מהותית כלשהיא למשפט העבודה, דברים מעין אלו נזכרו במספר פסקי דין של בתי הדין האיזוריים {ראה בשא 1385/08 כלל חב' לביטוח נ' יעל גבאי, (לא פורסם) ניתן ביום 28/09/08 ; עב (ת"א) 110/03 ברון ראובן נ' מגדל חב' לביטוח, (לא פורסם), ניתן ביום 21/08/05; בש"א (תא) 5344/08 מגדל חברה לביטוח בע"מ-זמיחובסקי (לא פורסם) ניתן ביום 25/02/09}. נציין כי המבקשת איזכרה חלק מפסקי הדין שציינו לעיל והמשיבים טענו כי אינם רלוונטים לעניינינו, שכן, עסקו בתביעות מסוג אחר ובמסגרתן נדונו סוגיות נוספות אשר בגינן נדחתה התביעה. אין בידינו לקבל טענה זו, מצאנו כי פסקי הדין הגם ואינם זהים למקרה שבפנינו התייחסו לסוגיה העקרונית של פרשנות המונח "חברות בקופת גמל", לעניין סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה. אנו סבורים כי העקרונות שהתוו פסקי הדין לעיל, משקפות נכונה את תיחום סמכויותיו של בית הדין וזאת, תוך בחינת מהות הסוגיה שנדונה בפני בית הדין מבלי להיתפס להגדרות כוללניות שבגינם, תובעים סבורים כי לבית הדין סמכות כשאין זה המצב לאשורו. בעניין זה, יפים הדברים שנקבעו בפסק דינו של כב' השופט טננבוים במסגרת בש"א 5344/08 שנזכרה לעיל:

"יתרה מכך, סמכות בית הדין אינה משתרעת על מקרים שבהם המחלוקת עצמה נובעת באופן ישיר מנושא ביטוחי מובהק, שאין לו קשר ליחסי עובד- מעביד. העובדה שפוליסת הביטוח היא תולדה היסטורית של קיום יחסי עבודה, שבמסגרתם בוטח העובד על ידי המעביד, אינה מקנה, כשלעצמה, סמכות עניינית לבית הדין לעבודה. {רע"א 5207/01 איגוד ערים לשירותי כבאות אילת ואח' נ' הדר חברה לביטוח בע"מ ואח', [פורסם בנבו], פס"ד מיום 27.5.02}.עיון בכתב התביעה מלמד, כי התביעה כל כולה מבוססת על טענות מתחום הביטוח לרבות מכח חוזה הביטוח התשמ"א-1981. לא עצם החברות בקופה היא הקובעת את סוג העילה ומהות הסכסוך, אלא מהותה של הזכות הנפגעת, בשים לב לשאלה האם מקור הפגיעה הינו במסגרת יחסי המבוטח והקופה בהיבט הביטוחי מסחרי או שמא בהיבט הביטוחי – סוציאלי" (ההדגשות שלי א.ע.).

ה. אנו ערים לפסיקתו של בית הדין הארצי בהחלטת כב' הנשיא אדלר בבר"ע 1557/02 מנולייף-בורגן, (לא פורסם, ניתן ביום 25/12/02) (להלן: "עניין מנולייף"):

"כאמור, הבקשה שבפני הנה בקשת רשות ערעור על החלטה שלא לסלק את תביעת המשיב על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית. בכתב התביעה תובע המשיב כי המבקשת תשלם לו תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה. לטענת המבקשת תביעתו של המשיב היא בעילה חוזית מכח פוליסת ביטוח, ואין עניינה ביחסי עבודה. ומשכך, אין לבית הדין סמכות עניינית לדון בה. בית הדין האזורי קבע כי במקרה שלפנינו חל סעיף 24(א)3 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, שעניינו סמכות בית הדין לדון בתובענות הנובעות מחברותם של עובדים בקופות גמל, אם החברות היא תולדה של יחסי עובד ומעביד. לא מצאתי טעות בשיקול דעתו של בית הדין האזורי, המצדיקה שמיעת ערעור על ההחלטה. זאת במיוחד בשים לב לעובדה כי תביעתו של המשיב כוללת טענות המופנות גם כנגד המעביד". (ההדגשה שלי א.ע.)

בעניין מנולייף קבע בית הדין האיזורי {ראה בש"א (ת"א) 4088/02} כי אף תביעות ביטוח כנגד קופת גמל נכנסות בגדר סמכות בית הדין לעבודה, זאת, כאשר החברות בקופת הגמל נובעת מקיומם של יחסי עובד ומעביד. בית הדין הארצי קיבל עמדה זו וקבע בהקשר זה, כי נתן משקל מיוחד לעובדה כי התביעה הוגשה אף כנגד המעביד וכללה טענות כנגדו, כאשר בעניינינו, לא נטענה כל טענה כנגד המעביד. בנוסף, בעניין מנולייף, המעביד הוא אשר יזם את הצטרפות העובד לפוליסת הביטוח כאשר בעניינינו, מצאנו כי ההצטרפות לביטוח החיים נעשתה באופן וולנטרי על ידי העובד ללא קשר לכללים שנקבעו בהסכם כזה או אחר עם המעביד או ביוזמתו וזכות זו אינה קשורה בכל צורה שהיא לחוזה העבודה של המנוח ולקיומם של יחסי עובד-מעביד, מה גם שהמבקשת טענה כי הוקמה על ידי ועד העובדים בתעשיה האוירית ולא על ידי המעביד.

ו. המבקשת טענה כי המשיבים אינם עולים בגדר חבר בקופת גמל או חליפו, כדרישת סעיף 24(א)(3), מבלי לקבוע מסמרות בעניין, אין בידינו לקבל טענה זו, המשיבים הינם יורשיו של המנוח על פי דין, והמנוח, היה במועדים הרלוונטים, עת עבד בתעשיה האוירית והפריש כספים עבור פוליסת ביטוח החיים, חבר במבקשת ולחלופין "עמית", כהגדרתו בתקנון המבקשת. מכל מקום, מעמדם זה אינו מעלה או מוריד לעניינינו, שכן, מצאנו שיש לבחון מהותית את הסעד המבוקש במסגרת התביעה והעובדה כי מדובר בתביעה כנגד קופת גמל על ידי חבר או חליפו, אינה מעלה ומורידה שכן, מצאנו כי לגופו של עניין מדובר בתביעה ביטוחית שאינה בתחום הביטחון הסוציאלי, ואינה נכנסת בגדר סמכות בית הדין לאור התכלית העומדת בבסיס חוק בית הדין לעבודה, כאמור.

ז. הלכה היא כי ברגיל, אין בית הדין נוטה לסלק תביעה על הסף, עם זאת, מצאנו כי אין בידינו הסמכות העניינית לדון בתביעה. לאור האמור, ולאור הוראות תקנה 45(ג) לתקנות בית הדין לעבודה אנו מורים על העברת התביעה לבית משפט השלום בתל אביב.

8. לאור האמור אנו קובעים:

א. התיק יועבר לבית המשפט המוסמך, בית משפט השלום בתל אביב.

ב. בנסיבות העניין כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן ביום 22 באפריל, 2009 (כ"ח בניסן תשס"ט) בהעדר הצדדים.

נ.צ. – גיורא אליגון

נחתם ביום 12/05/2009

נ.צ. – דוד יפרח

נחתם ביום 12/05/2009

אהובה עציון , שופטת

אב"ד

קלדנית: גלית דוד