ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד התמ"ת מחלקה נגד שאול נמציא :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

פ 000237/07

בפני:

כב' השופטת יפה שטיין

12/05/2009

בעניין:

מדינת ישראל - משרד התמ"ת

ע"י ב"כ עו"ד

דן טוניק ואח'

המאשימה

נ ג ד

ידי פז מאגרים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

דוד קולקר

נאשמת

החלטה

  1. נגד הנאשמת, ידי פז מאגרים בע"מ, הוגש כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים שלא על פי היתר כדין, בניגוד להוראות סע' 2(א)(1) ו-(2) לחוק עובדים זרים, תשנ"א – 1991 (להלן: "החוק"). למען הסדר יובהר כי מדובר בנאשמת מס' 3, לאחר שהאישום כנגד נאשמים 1 ו- 2 נמחק, בעקבות חזרתם להליך המנהלי.
  2. בדיון שהתקיים ביום 30/12/08, בתום שמיעת עדויות התביעה, נטענה על יד ב"כ הנאשמת טענת "אין להשיב לאשמה".
  3. עיקר טענות ב"כ הנאשמת הינן כי בכל הראיות שהוצגו אין תמיכה לעבירות הנטענות: העד המרכזי שניתן היה להוכיח באמצעותו אשמה – תמיר אוחיון, לא הובא לעדות, ובשאר העדויות – בהנחה שיתקבלו כולן כאמינות – לא הוכחה האשמה. לדברי בא כוח הנאשמת, אין חולק כי הנאשמת ביצעה עבודות ריתוך עבור חברתו של שאול נמציאנו, אלא שבחשבוניות שהומצאו ע"י המאשימה אין כדי לקשור בין העבודות שבוצעו במקום והעובדים שנטען שהועסקו. החוזה אינו קושר את הנאשמת לביצוע העבודות במקום שבו נתפסו העובדים הזרים. כמו כן, החוזה לא מדבר על כך שהנאשמת הייתה זו שסיפקה לו כוח אדם. שאול נמציאנו עצמו העיד מפורשות כי תמיר אוחיון, עד המאשימה, לא היה במקום, ועל כן אין בראיות שהוצגו כדי לקשור אותו ואת הנאשמת לאישום.
  4. מנגד טוענת ב"כ המאשימה כי קיים ההסכם, המדבר על אספקה של העובדים של הנאשמת לחברת שאול נמציאנו, כשהטענה היא שהעובדים שנתפסו במקום סופקו על ידי הנאשמת, ועל כן בשלב זה יש לתת להסכם את מלוא המשקל. בנוסף בחשבוניות שהוגשו כתוב במפורש שהנאשמת מגישה חשבונית מס בגין תשלום שהיא קיבלה משאול נמציאנו בגין עבודות צבע ריתוך והתקנות. בנוסף, נמציאנו העיד כי העובדים הגיעו דרך הנאשמת, ועל כן לא ניתן לטעון שאין כל בסיס לאשמה.
  5. דיון:

א. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב - 1982, קובע כדלקמן:

”נסתיימה פרשת התביעה ולא הוכחה האשמה אף לכאורה, יזכה בית המשפט את הנאשם - בין על פי טענת הנאשם ובין מיוזמתו - לאחר שנתן לתובע להשמיע את דברו בעניין; הוראות סעיפים 182-183 יחולו גם על זיכוי גם לפי סעיף זה".

ב. הוראה זו מאפשרת את זיכויו של נאשם בתום פרשת התביעה באם לא הוכחה אשמתו לכאורה.
על המשמעות המעשית של החלטה כי אין להשיב לאשמה, נכתב בספרו של י. קדמי על סדר הדין בפלילים, תשס"ג-2003, חלק שני, כרך א', עמ' 1049:

"כי אין בראיות שהוגשו לבית המשפט מטעם התביעה כדי לבסס הרשעה 'אפילו יינתן בהן מלוא האמון, ויוענק להן מלוא המשקל הראייתי'. במצב כזה, אין הצדקה לדרוש מן הנאשם להתגונן; שהרי אין לו בפני 'מה' להתגונן, וראוי לזכותו".

ג. ב-ע"פ 732/76, מדינת ישראל – כחלון פד"י לב (1) 170, נקבע אימתי ייאמר כי התביעה עמדה בחובתה להוכיח אשמה לכאורה של הנאשם:
”בית המשפט לא יטה אוזן קשבת לטענה שלפיה אין להשיב לאשמה אם הובאו ראיות בסיסיות, אם כי דלות, להוכחת יסודותיה של העבירה שפרטיה הובאו בכתב האישום. ראיות בסיסיות לעניין זה, אין משמען כאמור ראיות שמשקלן והיקפן מאפשר הרשעה על אתר, אלא כדברי בית המשפט העליון בע"פ 28/49 הנ"ל, ראיות במידה, היוצרות אותה מערכת הוכחות ראשונית המעבירה את
הנטל של הבאת
ראיות (להבדיל מנטל השכנוע) מן התביעה לנאשם".

ד. העבירה המיוחסת לנאשם בכתב האישום הינה העסקת עובדים שלא כדין, אשר

יסודותיה נקבעו בסעיף 2(א)(1) ו-(2) לחוק כדלקמן:

" (א) מעביד שעשה אחד מאלה –

(1) העביד עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג;

...."

סע' 1יג' לחוק קובע:

"(א) לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן התיר הממונה בכתב את העסקתו
של העובד הזר אצל אותו מעביד, ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור יכול שיהיה
למכסה מסוימת של עובדים זרים שיועסקו אצל אותו מעביד או לפי רשימה
שמית."

ה. האם לאור החומר שהוגש ע"י המאשימה, והעדויות שנשמעו עד כה יש כדי לקבוע כי
קיימת אשמה לכאורה, או שנכונה טענת ב"כ המאשימה כי בכל הראיות שהוצגו אין
תמיכה לעבירות הנטענות וכי על כן לא הוכחה אשמה לכאורה?
ע"פ הפסיקה , "ראיות לכאורה" על פי סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי אינן מאבדות
מערכן הלכאורי, גם אם בחומר שהובא בפרשת התביעה קיימות ראיות המחלישות את
הראיות המפלילות או אף סותרות אותן (ת.פ. (מחוזי – ירושלים) 377/04 מדינת
ישראל נ' וול,
ניתן ביום 14.8.05).

ו. מההסכם עולה כי בין חברת שאול נמציאנו בע"מ לבין הנאשמת (הקרויה בהסכם
"הקבלן") קיימת הסכמה כי הקבלן יבצע עבור החברה עבודות ריתוך, חיתוך צביעה
וניקיון (עבודות שהעובדים שנתפסו עסקו בהם) וכי "במקרה והקבלן יבצע את
העבודות מדי פעם באמצעות עובדיו ו/או מי מטעמן לחברה נתונה הרשות לפסול
עובדים שלא יראו לה".

ו. בנסיבות אלו , ומשעל פני נתפסו עובדים זרים העובדים בעבודות צבע ריתוך והתקנות אצל שאול נמציאנו, איתו יש לנאשמת הסכם עבודה - ולמרות הפגמים לכאורה עליהם הצביע ב"כ הנאשמת – לא ניתן לומר, כי אין, ולו גם ראיות בסיסיות ודלות לקיומה של האשמה. לפיכך אין מקום בשלב זה להורות על מחיקת האישום, ואין לקבל את הטענה כי "אין להשיב לאשמה".

מועד לשמיעת עדי הנאשמת נקבע ליום 14/7/09 בשעה 12:30.

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

יפה שטיין, שופטת