ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ואדים נוביקוב נגד א.ק. קשת בע"מ :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש ב ע

דמ 001401/08

בפני:

השופט משה טוינה

תאריך:

12/05/2009

בעניין:

ואדים נוביקוב

ע"י ב"כ עוה"ד

מיכאל עירוני

התובע

נ ג ד

חברת א.ק. קשת בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

נעמי שלו-מלצר

הנתבעת

פסק דין

מבוא:

1. עניינו של פסק דין זה, תביעה שהגיש התובע לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, דמי פדיון חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה ודמי חגים, הכל כמפורט להלן.

2. בשים לב לריבוי עילות התביעה, אין בדעתי להידרש לטענות התובע ביחס לכל אחת מעילות התביעה, ובתשובות הנתבעת עליהן. זה ייעשה ככל שיהא בדבר צורך, בעת הדיון בכל אחת מעילות התביעה בנפרד.

3. אשר על כן מבקש אני לפתוח בעובדות שהן הרקע לתביעה זו ומשם אפנה לדיון בכל אחת מעילות התביעה, בסדר המפורט בסעיף 1 לעיל.

העובדות:

4. הנתבעת הינה חברה בע"מ שעיסוקה במתן שירותי אחזקה בתחום החשמל.

5. התובע הינו חשמלאי במקצועו.

6. התובע עבד אצל הנתבעת מיום 21.1.06 ועד ליום 25.2.07. במהלך התקופה האמורה, אין חולק כי התובע לא עבד בפועל מיום 15.6.06 ועד ליום 17.9.06.

7. לתובע שולם שכר כמפורט בתלושי השכר שהוגשו לבית הדין במסגרת עדויות הצדדים. כאמור בתלוש השכר לחודש פברואר 2007, משכר חודש פברואר 2007 קיזזה הנתבעת הודעה מוקדמת בסכום של 2,576 ₪.

התביעה לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת:

8. כאמור בכתב התביעה, טוען התובע כי פוטר בלא מתן הודעה מוקדמת. אשר על כן ביקש התובע, לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי פיטורים בסך של 5,348 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסכום של 2,674 ₪, והחזר ניכוי דמי ההודעה המוקדמת משכר עבודה לחודש פברואר 2007 (בסכום בסך של 2,576 ₪).

9. לטענת הנתבעת דין התביעה בעילות אלה להידחות.

לעניין זה טענה הנתבעת, כי התובע התפטר בלא מתן הודעה מוקדמת; ולפיכך אין הוא זכאי לא לפיצויי פיטורים ולא להודעה מקודמת.

כן טענה הנתבעת, כי משהתפטר התובע בלא מתן הודעה מוקדמת, הייתה רשאית לנכות את דמי ההודעה המוקדמת משכר חודש פברואר 2007. לפיכך ולטענת הנתבעת, התביעה להחזר ניכוי דמי ההודעה המוקדמת משכר אותו חודש - דינה להידחות.

הנתבעת הוסיפה כי מכל מקום אין התובע זכאי לתשלום פיצוי פיטורים, משנותקו יחסי עובד מעביד לתקופה של שלושה חודשים ויותר, במהלך תקופת ההתקשרות בחודשים, יוני עד ספטמבר 2006; ולפיכך לא השלים התובע שנה לעבודה בנתבעת. תקופת עבודה שהיא תנאי להקמת הזכות לפיצויי פיטורים.

10. בתצהירו סיפר התובע כי נעדר מעבודתו ממחצית יוני ועד מחצית ספטמבר, עקב בעיה בברך כתוצאה מתאונת עבודה במקום עבודה קודם. התובע הוסיף כי בסיום תקופת אי הכושר חזר לעבודתו בנתבעת.

ראה:

סעיף 6 לתצהיר התובע; ואישורי המחלה המסומנים ג' המצורפים לתצהיר.

11. בתצהירו אישר מר אקרמן את גרסת התובע לפיה נעדר מסיבות בריאותיות ממחצית יוני ועד מחצית ספטמבר 2006.

ראה:

סעיף 25 לתצהירו של מר אקרמן.

12. היעדרות זו עקב מצב בריאות, אין בה כדי לנתק את רצף העבודה לצורך קביעת זכותו של התובע לפיצויי פיטורים. בהקשר זה מבקש אני להפנות לסעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים") סעיף קטן 7, אשר לפיו יראו רציפות בעבודה אפילו אם חלה בה הפסקה זמנית מחמת "תאונה או מחלה ".

13. בנסיבות הללו אין לקבל את הטענה לפיה לא זכאי התובע לפיצויי פיטורים, משלא השלים שנה לעבודתו בנתבעת.

14. על נסיבות סיום עבודתו של התובע סיפר מנהל הנתבעת מר אקרמן בתצהיר עדות ראשית מטעמו כדלקמן:

"4. ואדים התפטר.

5. ...

6. ואדים התפטר ללא מתן הודעה מוקדמת.

7. ה-25 לחודש פברואר היה יום עבודתו האחרון.

8. למיטב ידיעתי מיד אחר כך הוא התחיל לעבוד אצל מעסיק אחר.

9. כאשר לא חזר לעבודתו בתחילת מרץ, כאשר נעלם, ללא כל הודעה, החל מתאריך 26.2.07 הפחתנו משכרו את גמול ההודעה המוקדמת." סעיפים 5 עד 9 לתצהירו של מר אקרמן, עד הנתבעת.

15. עיון בסעיפים אלה בתצהירו של מר אקרמן, עד הנתבע מגלה, כי לגרסתו של מר אקרמן התפטר התובע בדרך של זניחת מקום העבודה ללא מתן הודעה.

16. לטענת ההתפטרות בדרך של זניחת מקום העבודה, אין בסיס. לעניין זה הציג התובע אישור מחלה מיום 26.2.07 המלמד כי התובע לא היה כשיר לעבודה עד ליום 1.3.07; ואישור נוסף ולפיו התובע איננו כשיר לעבודה מיום 2.3.07 ועד ליום 14.3.07.

17. כך גם סיפר התובע, כי הודיע למנהל העבודה בשם גל על היותו בחופשת מחלה, עובדה שמנהל הנתבעת לא טרח לברר עם אותו עובד.

ראה:

עדותו של עד הנתבעת, מר אקרמן, עמ' 11 לפרוטוקול מיום 6.11.08 שורה 31 עד עמ' 12 שורה 7.

18. מכאן עולה כי מנהל הנתבעת ראה בהיעדרותו של התובע ביום 26.2.07 כהתפטרות ובהתאם ניכה משכר חודש פברואר דמי הודעה מוקדמת. זאת על אף ואין בהיעדרותו של התובע מהעבודה ביום 26.2.07 כדי ללמד על כוונתו להביא את יחסי עובד מעביד לידי סיום, בשים לב לעובדה כי היעדרות זו היא על רקע מצב בריאותי זמני.

19. ניכוי דמי ההודעה המוקדמת ממשכורת חודש פברואר 2007, יש בה כדי ללמד כי יחסי עובד מעביד בין הצדדים נותקו לכל המאוחר בסוף פברואר 2007. משכך ומשלא ניתן לראות בהיעדרותו של התובע מעבודתו מיום 26.2.07 כהתפטרות בדרך של זניחת מקום העבודה, המסקנה היא כי התובע פוטר בלא מתן הודעה מוקדמת.

20. מהמקובץ עולה כי אין בסיס לטענת הנתבעת לפיה אין התובע זכאי לפיצויי פיטורים, משלא השלים שנה לעבודתו בנתבעת.

כך גם נמצא כי התובע זכאי לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת משפוטר בלא מתן הודעה מוקדמת.

21. בהתאם זכאי התובע לפיצויי פיטורים בסך של 3,036 ₪, בהתחשב במספר חודשי העבודה בפועל ועל פי ממוצע של 132 שעות עבודה בחודש, בתעריף של 23 ₪ לשעת עבודה.

יצוין כי לעניין חישוב פיצויי הפיטורים לא נלקחו בחשבון תקופות בהן נעדר התובע עקב מחלה. זאת בהתאם להוראות תקנות פיצויי פטורים (חישוב הפיצויים וההתפטרות שרואים אותה כפיטורים) תשכ"ד-1964 סעיף 10 (4).

22. בהתחשב במחלוקת לעניין זכותו של התובע לפיצויי פיטורים, הריני מעמיד את שיעור פיצוי הלנת פיצויי הפיטורים על גובה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.07 ועד התשלום בפועל.

23. כן זכאי התובע לדמי הודעה מוקדמת של 14 יום, בסכום בסך של 2,576 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום 1.3.07.

24. משנמצא כי התובע פוטר, לא הייתה הנתבעת זכאית לנכות דמי הודעה מוקדמת משכר חודש פברואר 2007, ואשר על כן על הנתבעת להשיב לתובע את הסכום שנוכה משכרו בסך 2,576 ₪. אף לעניין זה, בהתחשב במחלוקת שבין הצדדים, הריני מעמיד את שיעור פיצוי הלנת השכר על סכום הניכוי משכר העבודה על גובה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.07.

התביעה לפדיון ימי חופשה:

25. מתוך תלושי השכר עולה כי התובע יצא לחופשה בתשלום של ארבעה ימים בחודש אפריל 2006; חופשה בתשלום של יום ביוני 2006; וחופשה בתשלום של שלושה ימים בחודש ינואר 2007; סה"כ 8 ימים.

לאחר תום תקופת העבודה שולמו לתובע דמי פדיון חופשה, ביחס ליומיים נוספים בתלוש השכר לחודש מרץ 2007.

26. בהתחשב בתקופת העבודה, בניצול החופשה בפועל בידי התובע ובדמי פדיון חופשה ששולמו לו - זכאי התובע לתשלום נוסף עבור יומיים חופשה בסכום בסך של 368 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.07.

התביעה לתשלום דמי מחלה:

27. בכתב התביעה ביקש התובע תשלום דמי מחלה בסכום בסך של 1,932 ₪. בתצהיר עדות ראשית ובסיכומיו העמיד התובע את תשלום דמי המחלה על סכום בסך של 738 ₪.

28. את התביעה לדמי מחלה מבקש אני לבחון על פי העקרונות הבאים.

29. לתובע אישורי מחלה לתקופה שמיום 26.2.07 ועד ליום 14.3.07, סה"כ 16 ימי מחלה.

30. הזכאות לדמי מחלה היא לתקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא; ולחלק יחסי של חודשי עבודה לא מלאים. לעניין זה חודש עבודה מלא הוא חודש עבודה בין 25 ימי עבודה.

ראה:

סעיף 4 א ו-ב' לחוק דמי מחלה תשל"ו-1976.

31. על בסיס תלושי השכר, בהתחשב בעבודה כי התובע לא עבד חודשי עבודה מלאים, צבר התובע את הזכות ל-12 ימי מחלה, בגינם הוא זכאי לתשלום על פי העקרונות שנקבעו בחוק דמי מחלה. מתוך תקופה זו ניצל התובע יום מחלה אחד בתשלום בחודש מאי 2006. מכאן שזכאי התובע לתשלום עבור תקופת מחלה של 11 יום, על פי העקרונות שנקבעו בחוק.

32. עבור יום המחלה הראשון, בתקופה של 11 ימים אלה, אין התובע זכאי לתשלום.

33. עבור יום המחלה השני והשלישי בתקופת הזכאות, זכאי התובע לתשלום בגובה של מחצית שכר העבודה ליום; סה"כ 184 ₪ (המבוסס על תעריף שעה של 23 ₪ ו-8 שעות עבודה ביום).

34. עבור 8 ימי המחלה הנוספים שעד תום תקופת הזכאות לדמי מחלה (בענייננו 11 יום), זכאי התובע לתשלום בסך של 1,104 ₪ (184 שכר ליום עבודה X 8 ימי מחלה X 0.75%).

35. סה"כ זכאי התובע לדמי מחלה בסכום של 1,288 ₪.

לתובע שולמו דמי מחלה בסכום בסך של 1,094 ₪, מכאן שעל הנתבע לשלם יתרת דמי מחלה בסכום של 194 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.07. למען הסר ספק, זכאי התובע לדמי מחלה עבור תקופת המחלה בחודש מרץ, אשר נמנעו ממנו בשל הפסקת עבודתו, בתוך תקופת המחלה, בסוף חודש פברואר 2007.

התביעה לתשלום דמי חגים:

36. בכתב התביעה טען התובע, כי הוא זכאי ל-9 ימי חג בתשלום; בעוד שבפועל שילמה הנתבעת לתובע תשלום עבור 4 ימי חג בלבד.

אשר על כן טען התובע, כי "על הנתבעת לשלם לו הפרש דמי חגים בסך כולל של 920 ₪" סעיף 20.6 לכתב התביעה.

37. על פי ההסכם הקיבוצי הכללי שעניינו תנאי שכר במשק הפרטי, זכאי עובד דוגמת התובע, ששכרו משולם על בסיס שעה, לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, שני ימי סוכות, שני ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות; זאת בתנאים שנקבעו בהסכם. בהסכם נקבע עוד כי העובד לא יהיה זכאי לתשלום עבור יום חג שחל בשבת.

38. בענייננו, החל התובע את עבודתו בנתבעת בחודש ינואר 2006. התובע קיבל תשלום עבור שני ימי חג בפסח וביום העצמאות, שחלו אותה שנה בחודשים אפריל ומאי.

39. חג שבועות חל ביום שישי ה-2.6.06 והתובע זכאי לתשלום מלא עבורו.

40. כאמור חזר התובע בתום תקופת המחלה לעבודתו בנתבעת ביום 17.9.06.

41. ראש השנה בשנת 2006 נפל ביום ה-23.9.06 שחל בשבת וביום 24.9.06 יום ראשון. מכאן שזכאי התובע לתשלום עבור יום חג אחד לראש השנה.

42. כן זכאי התובע לתשלום עבור חג יום כיפור שחל ב-2.10.06.

43. התובע זכאי ליום חג אחד בסוכות, משהחג הראשון נפל ביום שבת ה-7.10.06.

44. התובע קיבל תשלום עבור יום חג אחד בחודש אוקטובר 2006.

45. מכאן שזכאי התובע ליתרת תשלום עבור שלושה ימי חג בסכום כולל של 552 ₪ (לפי חישוב של 8 שעות עבודה ביום X 23 ₪ תעריף שעה X 3 ימים).

התביעה לתשלום דמי הבראה:

46. כמפורט בתלוש השכר לחודש ינואר 2007, שולמו לתובע דמי הבראה לשנה המסתיימת בחודש דצמבר 2006, בהיקף של חמישה ימי הבראה.

47. לפיכך זכאי התובע לדמי הבראה בגין שני חודשי עבודה בשנת 2006 בהיקף של יום הבראה אחד (שעה שהיקף דמי ההבראה לשנה השניה עומד על 6 ימי הבראה), סה"כ 318 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.07.

סוף דבר:

48. מהמקובץ עולה כי על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. פיצויי פיטורים בסך של 3,036 ₪.

ב. דמי הודעה מוקדמת בסך 2,576 ₪.

ג. דמי פדיון חופשה בסך 368 ₪.

ד. דמי מחלה בסך של 194 ₪.

ה. דמי חגים בסך 552 ₪.

ו. דמי הבראה בסך 318 ₪.

ז. כן על הנתבעת לשלם לתובע דמי הודעה מוקדמת שקוזזו משכר חודש פברואר 2007 בסך 2,576 ₪.

49. לסכומים שנפסקו לתובע כדמי הודעה מוקדמת, דמי פדיון חופשה, דמי מחלה, דמי חגים ודמי הבראה, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.07.

לסכומים שנפסקו לתובע כפיצויי פיטורים והחזר ניכוי דמי הודעה מוקדמת שנוכו משכר חודש פברואר 2007 - יתווספו פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת שכר בהתאמה - בגובה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.07.

50. משהתקבלה התביעה תשלם הנתבעת לתובע הוצאות בסך 1,500 ₪.

51. הערעור על פסק דין זה הוא ברשות. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 15 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.

ניתן היום י"ח באייר, תשס"ט (12 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

משה טוינה - שופט

001401/08דמ 734 נורית רזניק