ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין - כהן ניר נגד כונס הנכסים הרשמי :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

פשר 001683/07

בפני:

כבוד השופט איתן אורנשטיין

24/08/2008

בעניין:

כהן ניר

ע"י ב"כ

עו"ד ברדה

מבקש

נ ג ד

1. כונס הנכסים הרשמי

ע"י ב"כ עוד שרגא

2. המנהל המיוחד עו"ד ערוסי

3. תמר אייזנברג – נושה

ע"י ב"כ עו"ד טירר ועו"ד ורדי

משיבים

החלטה

1. לפני שתי בקשות, האחת הכרזת החייב כפושט רגל, לבקשתו והשניה התנגדות המשיבה 3 גרושתו של החייב למתן צו הכינוס (להלן: "המשיבה").

2. החייב הגיש ביום 20.4.07 בקשה לצו כינוס נכסים והכרזתו כפושט רגל. ביום 16.7.07 נעתרתי לבקשה, ניתן צו כינוס נכסים והדיון בהכרזה נקבע להיום. במסגרת צו הכינוס, מונה עו"ד דורון ערוסי כמנהל מיוחד (להלן: "המנהל המיוחד").

3. לקראת הדיון הוגש דו"ח מטעם המנהל המיוחד ממנו עולה, בין היתר, כי נגד החייב הוגשו ארבע הוכחות חוב: בנק הפועלים בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, ידיעות תקשורת בע"מ ובנק לאומי בע"מ בסך כולל של 1,107,422 ₪. לא הוגשה הוכחת חוב של המשיבה.

4. המנהל המיוחד וכן ב"כ הכנ"ר, תומכים בבקשת החייב להכריזו כפושט רגל ומתנגדים לבקשת המשיבה לביטול הליכי הכינוס.

5. בדיון שהתקיים לפני, נחקר החייב וכן נשמעו דברי ב"כ הצדדים. לדאבוני נאלצתי להפסיק את הדיון, נוכח התפרצויות ב"כ הצדדים אשר לא איפשרו בידי לקיים דיון כסידרו וכעולה מפרוטוקול הדיון.

6. לאחר שעיינתי בבקשות, שמעתי את דברי הצדדים ויישמתי את ההלכה, הגעתי למסקנה שיש מקום לקבל את עמדת המנהל המיוחד וב"כ הכנ"ר ולהעתר לבקשת החייב ולהכריז עליו כפושט רגל. ממילא נדחית בקשת המשיבה לביטול צו הכינוס.

7. בפתח הדברים אציין כי המשיבה לא הגישה הוכחת חוב, למיצער במועד המתחייב על פי דין והיא נעדרת מעמד להתנגד לבקשה. אמנם, בדיון נטען על ידי ב"כ המשיבה כי הוגשה על ידי מרשתה הוכחת חוב, אך גם לטעמה של ב"כ המשיבה, הוכחת החוב הוגשה רק ביום 11.3.08, בחלוף המועד הקבוע בחוק להגשת הוכחת החוב. אין בידי לקבל את טענת ב"כ המשיבה שהוכחת החוב הוגשה במועד שכן יש למנותו ממועד ידיעתה על הליכי כינוס הנכסים, שכן הדבר עומד בניגוד להוראות פק' פשיטת הרגל, התש"ם-1980 שמורה כי המועד להגשת הוכחת החוב הוא עד שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס.

אם סבורה המשיבה שקיימים בידה טעמים המצדיקים הגשת הוכחת החוב באיחור, עליה להגיש בקשה להארכת המועד להגשת הוכחת החוב אשר תיבחן על פי ההלכה ורק לאחר מכן ובכפוף לקבלתה, יוקנה למשיבה מעמד בהליך. למעשה די בטעם זה כדי לדחות את התנגדות המשיבה.

מעבר לדרוש, בחנתי גם את יתר נימוקיה של המשיבה ולא ראיתי לקבלם.

8. אין מחלוקת כי החייב עומד בתשלום המזונות שהושתו עליו במסגרת ההליכים שבין הצדדים בבית המשפט לענייני משפחה, ומבלי לגרוע בבקשתו שטרם נדונה, להפחתת תשלומי המזונות.

הבסיס עליו מושתת מעמדה של המשיבה לטענתה בהליכים שלפני, הינו חוב המגיע לה ממנו, אף זאת לטענתה ואשר קבע בפסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה, המחייב את המבקש להמשיך בביצוע תשלומי משכנתא על נכס מקרקעין, ואשר ניתנה למימון פעילות עסק של החייב. דא עקא, פסק הדין לא צורף להתנגדות המשיבה לצו כינוס הנכסים ואף לא הוצג בדיון. בנסיבות אלה, אין לפני בית המשפט כל אסמכתא המבססת את מעמד המשיבה לבקשתה לביטול הליכי כינוס הנכסים, כמו גם מעמדה לבקשתו להכרזה כפושט רגל.

9. בחנתי גם את טענות ב"כ המשיבה לגופן המתמקדות בחוסר תום הלב של החייב ובכללן, הברחת רכוש, ניהול רמת חיים גבוהה, התחמקות מתשלומים המגיעים ממנו ועוד. סבורני כי בירור טענות אלה והשלכתיהן על החייב, מן הראוי כי יתבררו בנסיבות המקרה, במהלך היותו של החייב פושט רגל ועל ידי בעל התפקיד שימונה על ידי בית המשפט. במיוחד נכון הדבר נוכח פסקי הדין אליהם הופניתי וכאמור גם בתסקיר המנהל המיוחד. לענין זה אציין את פסק הדין שניתן בתיק ה"פ (כפר-סבא) 365/06 חברת אור-העין בע"מ נ' ניר כהן ותמר כהן (החייב והמשיבה), מיום 21.2.07 (כב' השופט קרלינסקי). פסק הדין עניינו בתביעה שהגישה החברה האמורה, המנוהלת ע"י בת זוגו של החייב, הגב' אברמוב (להלן: "אברמוב") להצהיר כי החברה היא הבעלים הבלעדי של המטלטלין המצויים בחנות לדברי אופטיקה המנוהלת ע"י בת הזוג. בית המשפט לא קיבל את התביעה שכן סבר שגם לחייב חלק במטלטלין האמורים וכל זאת על סמך הראיות שהיו לפניו, למרות שהחייב לא נחקר ולא העיד. מבלי שאקל ראש במימצאי פסק הדין, סבורני כי משמעות הקביעות שבו, ככל שדרוש הדבר, יבחנו במהלך פשיטת הרגל של החייב. עם זאת, מצאתי להוסיף כי לצורך החלטתי דנא, הבאתי בחשבון שהמטלטלין נפדו ותמורתן בכל הנוגע לחלקו של החייב, שולמו למשיבה, דבר שיש בו טעם לתוצאה אליה הגעתי.

נתתי דעתי גם לפסק הדין שניתן בתביעתה של אברמוב נגד החייב והמשיבה שניתן בתיק ה"פ (פתח תקווה) 202/06 ביום 27.11.06 אשר גם בו התבקש בית המשפט להצהיר כי המטלטלין בדירה בפתח תקווה הינה בבעלותה. בית המשפט דחה את הבקשה בקובעו שהמבקשת, קרי אברמוב לא הרימה את הנטל. אף זאת מבלי שהחייב נחקר באותו הליך. גם מימצאי פסק דין זה ככל שדרושים, יבחנו במהלך הליכי פשיטת הרגל של החייב.

10. טעם נוסף למסקנתי לפיה יש לדחות את הבקשה לביטול כינוס נכסים מושתת על עדות החייב לפני אשר ממנה השתכנעתי כי בשלו התנאים להכריז על החייב כפושט רגל. בהקשר זה אציין כי החייב משתף פעולה, משלם את התשלומים החודשיים אשר הושתו עליו, מגיש דיווחים שוטפים לכונס הנכסים ולמנהל המיוחד ומשתף פעולה עם האחרון וכעולה בין היתר מתסקיר המנהל המיוחד. כנגד כל אלה, לא הופרכה גירסת החייב כי הוא נעדר אמצעים כספיים, כי משכורתו צנועה, אין לו רכוש וכדומה. העובדה שהחייב מתגורר עם בת זוג אשר לטענתו תומכת בו ובין היתר בתשלומים למשיבה, אין בה כשלעצמה לאיין בשלב זה את הכרזת פשיטת הרגל וביטול הליכי כינוס הנכסים. אוסיף כי החברות השונות בהן לחייב יש מניות, הינן חברות לא פעילות, חסרות רכוש ומכל מקום המשיבה לא הביאה כל ראיה הסותרת זאת, כמו גם כל ראיה אחרת לפיה החייב הינו בעל רכוש. לא התעלמתי מטענת ב"כ המשיבה לפיה שעה שחרב פקודות המאסר מונפת על החייב הוא מבצע תשלומים בסכומים ניכרים, אך לא ראיתי בטענה זו לשנות ממסקנתי. החייב העיד כי בת זוגו שילמה ממקורותיה את הסכומים האמורים, לא כל שכן נאמר בשולי הקבלות לאותם תשלומים שמקורם בהסכם שבין המשיבה לבין בת הזוג, הטענות לא נסתרו ומכל מקום, ככל שאלה דרושות בירור נוסף אין מניעה לעשות כן במהלך היותו של החייב פושט רגל (ראה נספח כ"ב להתנגדות). עוד נתתי דעתי לטענת המשיבה לפיה החייב גנב ממנה טבעת יהלומים בשווי ניכר, אך כנגד טענה זו הופניתי לחקירה נגדית של חוקר פרטי, נספח ב' לתגובה, שממנה עולים לכאורה כשלים באמינותו של החוקר הפרטי עליו נסמכת הטענה.

11. נראים בעיני דברי המנהל המיוחד לפיהם טענות המשיבה, בכל הנוגע להברחת רכוש החייב על ידו, התחמקותו, ניהול אורח חיים פזרני וכדומה, יבחנו על-ידי הנאמן בפשיטת רגל. דרך זו עדיפה על ביטול הליכי הכינוס כעמדת המשיבה.

12. מכל הטעמים האמורים, אני מכריז על החייב כפושט רגל. עו"ד דורון ערוסי ימונה כנאמן

ויפקיד התחייבות ע"ס 50,000 ₪. להסרת ספק אין בהחלטתי זו כדי לקבוע מימצאים סופיים שהחייב נהג בתום לב, ענין אשר יבדק ע"י הנאמן ויוכרע סופית ע"י בית המשפט, במקרה של מחלוקת בענין.

המזכירות תשלח את החלטתי לב"כ הצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום ט"ז באייר, תשס"ח (21 במאי 2008) בהעדר הצדדים

אורנשטיין איתן, שופט