ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא דיין נגד הנתיב המהיר בע"מ :

לפני: כבוד השופטת מיכל נד"ב

המבקש בת"צ
14666-12-12:

המבקש בת"צ
56403-12-12:

גיא דיין

גיא זמיר

נגד

המשיבה:

הנתיב המהיר בע"מ

פסק דין

  1. הצדדים הגישו במשותף בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשים מבקש ותיהם לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "בקשת ההסתלקות", "בקשות האישור" ו"החוק" בהתאמה).
  2. בבקשות האישור נטען, כי המחיר הנגבה ממשתמשי "הנתיב המהיר" שבכביש מספר 1 (להלן: "הנתיב המהיר") גבוה מהמחיר המוצג למשתמשים עם כניסתם לנתיב המהיר. גביה זו היא בניגוד לתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים) התשע"א- 2010 (להלן: "התקנות"), תקנה 3(ג) בה נקבע: "...בעל רכב יחויב בעד נסיעה בנתיב המהיר בסכום שפורט בשלט בעת שחלף על פניו, אף אם סכום האגרה השתנה לאחר מכן".
  3. בבקשת ההסתלקות הובאה עמדת המשיבה כדלקמן:

המשיבה פועלת על פי הוראות הסכם זיכיון משנת 2007. על פי הסכם זה: "בחנה וסע יוקצה מקום מיוחד שיאפשר רישום וקבלת תשלום אגרה כפי המצוין בשילוט המתחלף בחנה וסע". בהתאם, נבנתה מערכת הקופה באופן שבו המחיר שהיא מציגה ודורשת מנהגים, שאינם מנויים, הוא המחיר המוצג בשילוט המתחלף במתחם עצמו.
ביום 17.11.10 בסמוך לפני תחילת הפעלתו של הנתיב המהיר הותקנו התקנות שחייבו את המשיבה לגבות מהמשתמשים בנתיב המהיר אגרה לפי הסכום המופיע בשילוט הממוקם 1,200 מטר לפני הכניסה לנתיב המהיר ולא לפי הסכום המופיע בשילוט הנמצא במתחם החניה, כפי שנקבע בהסכם הזיכיון.
על כן, כבר ביום 9.3.11, פנתה המשיבה לרשות הממונה עליה, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן: " הרשות הממונה"), וביקשה שתאשר לה השהייה של 6 דקות בעליית המחיר בקופה על מנת שהנהגים יוכלו לשלם את המחיר אותו ראו בזמן הכניסה לנתיב. באותה פניה ציינה המשיבה כי ירידה במחיר הנסיעה בנתיב המהיר תעודכן בקופת התשלום באופן מיידי . למרות פניות חוזרות, רק ביום 13.11.12 אישרה הרשות הממונה לעדכון עליית המחיר כעבור 6 דקות. (פניית המשיבה לרשות הממונה מיום 9.3.11 ותשובת הרשות הממונה מיום 13.11.12 צורפו כנספח א' לבקשת ההסתלקות).
כעבור מספר חודשים ביצעה המשיבה את השינויים הלוגיסטיים שנדרשו. נכון למועד הגשת בקשת ההסתלקות מיושם העיכוב בעדכון עליית המחיר בשלטים כאמור לעיל ובמקרה של ירידה במחיר הנסיעה, מחיר הנסיעה הנמוך יותר מתעדכן מיידית ובכך גלומה הטבה משמעותית למשתמשים .
מבדיקת המשיבה עולה כי החל מיום פתיחת הנתיב המהיר ועד ליום 31.3.13 (לאחר שהוגשו בקשות האישור) המשיבה גבתה סכום של כ-70,000 ₪ ביתר בחישוב המקרים בהם המחיר בשילוט היה נמוך מהגבייה, בלבד. במישור המצרפי ובהתחשב בכך שהמחיר בקופה היה לעיתים נמוך מהמחיר בשילוט,הסכום המצרפי שנגבה ביתר הוא 20,000 ₪.
4. המבקשים תמ כו את בקשת ההסתלקות בתצהיר ים מטעמם בהם הם הצהירו כי ה ם מבקשים להסתלק מבקשות האישור שהגישו ו מתביעותיהם האישי ות בשל כך שאין עוד טעם בניהול ההליכים נוכח העובדה ש"הסוגיה מושא בקשת האישור נפתרה ואיננה רלבנטית עוד".
המבקשים ובא י כוח ם הצהירו גם שלא קיבלו ושלא יקבלו טובת הנאה כלשהי בקשר להסתלקות המבקש ים מההליכים דנא , למעט ככל שייפסקו לטובתם על ידי בית המשפט.
עוד הצהירו המבקשים ובאי כוחם כדלקמן: "אני מתחייב שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להיות שותף ו/או לנקוט, במישרין או בעקיפין, בכל הליך הקשור במישרין ו/או בעקיפין לעניינים העולים במסגרת בקשת האישור, וכן לא אהיה מעורב במישרין ו/או בעקיפין בכל דרך שהיא בהגשת הליך כאמור על ידי כל גורם אחר".
הצדדים ביקשו לקבוע דיון לצורך טיעונים בנושא הגמול ושכר הטרחה.
5. לאחר שעיינתי בבקשות האישור ובתביעותיהם האישי ות של המבקשים (ההסכמה הושגה טרם הוגשו תגוב ות המשיבה לבקשות האישור) ולנוכח הצהרות המבקשים בתצהיר יהם אני מאשרת את ההסתלקות . בנסיבות העניין כפי שפורטו לעיל לא ראיתי מקום ליתן הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק.
הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות נמחק ות. תביעותיהם האישי ות של המבקשים נדחות.

הצדדים יהיו רשאים להגיש טיעונים לעניין שכר הטרחה והגמול, המבקשים (ביחד) עד 24.3.14 והמשיבה עד 7.4.14. הטיעונים לא יעלו על 2 עמודים ברווח וחצי גופן 12.
ת.פ. 8.4.14.
הצדדים ישלחו עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.
ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיא דיין
נתבע: הנתיב המהיר בע"מ
שופט :
עורכי דין: