ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק דיסקונט לישראל, יהודה הלוי 27, תל אביב 65136 נגד מאיה שנצר :

לפני

כבוד השופטת תמר בר-אשר צבן

התובע
בנק דיסקונט לישראל בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. מאיה שנצר
  2. שלמה יצחק שנצר

באת-כוח התובע: עו"ד תהילה בסל-לוי (עו"ד אברהם וקסלר)
בא-כוח הנתבעים: עו"ד דורון צברי

החלטה

1. בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים (לרבות הליכי גילוי במסמכים ועיון בהם, וכן ומתן תשובות לשאלונים) עד יום 10.4.2014.
אם למי מבעלי הדין יש השגה לעניין הליכים אלו, יודיע על כך בכתב לבית המשפט לא יאוחר מעד יום 30.4.2014.

2. העדויות הראשיות של בעלי הדין ושל עדיהם בתיק זה, יוגשו בתצהירים, שאליהם יצורפו העתקיהם של כל המסמכים שכל אחד מבעלי הדין מבקש להגיש.

בעל-דין המבקש להגיש חוות דעה של מומחים או תעודות עובדי ציבור, יגישן ערוכות כדין, עד המועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית.

3. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו קבילים, כל עוד לא תהיה לכך התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת בעלי הדין.

4. אם לא יעלה בידי מי מבעלי הדין להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יגיש בקשה מתאימה בצירוף תצהיר שיכלול את פרטי העד, את נושא עדותו ואת הסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך. בקשה כאמור, תוגש לכל המאוחר עד המועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית.

5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שייקבע לשמיעת ההוכחות, אלא אם כן בעל הדין שכנגד יודיע שהוא מוותר על חקירתו.

מומחה או נותן תעודת עובד ציבור לא יוזמנו להעיד, אלא אם כן תינתן החלטה מפורשת בעניין המורה על זימונם להעיד.

6. תצהירי עדות ראשית מטעם התובע יוגשו עד יום 29.5.2014.
תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים יוגשו עד יום 29.6.2014.
הצדדים יגישו את תצהיריהם במקביל לבית משפט ולצד שכנגד.

בעל-דין המגיש תצהירים שהיקפם בצירוף הנספחים עולה על עשרים עמודים, יגיש במקביל עותק נייר כרוך ומסומן של תצהיריו, נוסף על העותק המוגש לסריקה בתיק האלקטרוני. עותק זה יהיה מודפס בגודל רגיל הזהה לזה שהוגש לסריקה .
עותק הנייר יימסר במישרין במזכירות בית המשפט (ולא בקבלת קהל), לידי הגב' גלית כודדה.

7. אי הגשת תצהירים במועד ייחשב לאי התייצבות למשפט על כל המשתמע מכך וכן ייחשב להסכמת בעל הדין שלא הגיש את תצהיריו במועד לכך שיינתן נגדו פסק-דין בשל היעדר התייצבות לדיון וזאת ללא צורך במתן החלטה נוספת קודם למתן פסק הדין .

8. בכל בקשה לשינוי מועד הדיון יש לצרף את עמדת כל בעלי הדין ומועדים אפשריים המתואמים בין כולם (במקרה של ישיבת הוכחות שאליה הוזמן מומחה, יש לתאם את המועד גם עם המומחה).

התיק יובא לעיוני ביום 30.6.2014 לשם קביעת המשך ההליכים.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.