ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנו טדגה נגד מארי אזלואי :

בפני כבוד הרשמת הבכירה קרן מרגולין – פלדמן

התובעת
אנו טדגה
ת.ז. XXXXXX175
טל' – 050-XXXX589

נגד

הנתבעת
(מרים) מארי אזלואי
ת.ז. XXXXXX353
באמצעות בנה – מרדכי אזולאי
טל' 050-XXXX314

החלטה

בהמשך להסכמות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון מיום 2/3/14 אני מורה כדלקמן:

א. אני ממנה בזה את אינג' רונן שטרנברג, מרח' דרך הים 73א' חיפה מיקוד 34744, טל' 04-XXXX912, פקס' 04-XXXX911, כמומחה לבחינת ליקויי הרטיבות בנכס, והלה נדרש במסגרת חוות דעתו וכמוסכם בין הצדדים, לבחון האם אמנם קיימות נקודות רטיבות בדירת התובעת, מהו מקור הרטיבות והאם זה נעוץ בנזילה מדירת הנתבעת, מה שיעור הנזק כתוצאה מאותה רטיבות, ככל שמקורה בדירת הנתבעת כאמור, ומהי דרך התיקון המומלצת בנסיבות, לרבות עלויות התיקון. כמו כן יידרש המומחה לעקוב אחר ביצוע התיקונים על פי הנחיותיו, בכפוף לשיתוף פעולה בעניין מטעם הצדדים.

ב. הצדדים ימציאו למומחה, עד לתאריך 23/4/14, את כל המסמכים הרלוונטיים לרבות תוכניות בניה של הנכס נשוא המחלוקת וכל מסמך שיידרש על-ידי המומחה, לשם מתן חוות דעתו.
תוך אותה תקופה, ובכפוף לביצוע הפקדה כנדרש בקופת ביהמ"ש מבעוד מועד (בהתאם להוראות שבסעיף ד' להלן) יפנו בעלי הדין למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכס נשוא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין ו/או מי מטעמם. היה והמומחה יסבור כי קיים קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הוא יקבע מועד עליו יתן לבעלי הדין הודעה מוקדמת של 7 ימים לפחות.
אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים לפני המומחה.

ג. המומחה ייתן את חוות דעתו בנוגע לליקויים הדורשים תיקון כאמור עד יום 15/6/14, ובה יכלול אף חוות דעתו בנוגע לאופן ביצוע התיקונים הנדרשים (להלן – חוות הדעת הראשונה).
ככל שיימצא כי מדובר בנזקים הנובעים מליקוי/נזילה בדירת הנתבעת – תבצע הנתבעת, על ידי מי מטעמה , את התיקונים הנדרשים בהתאם לחוות הדעת הראשונה עד יום 3/7/14, והכל תוך תיאום ביקוריה בנכס התובעת, ככל שיידרשו, עם התובעת, בהודעה טלפונית של 3 ימים מראש, ותוך תיאום מועדי הביצוע עם המומחה. המומחה רשאי לבקר באתר, ככל שימצא כי יש צורך בכך, במועדי ביצוע התיקונים, והוא נדרש לבקר בנכס לאחר השלמתם, ולמסור חוות דעתו המשלימה בנוגע לאופן ביצועם בשים לב להנחיות אשר ניתנו על ידו, בתוך 14 ימים ממועד השלמת התיקונים כאמור, ולא יאוחר מיום 13/8/14.
ככל שייתקל המומחה בקשיים בתיאום התיקונים והפיקוח כאמור – יודיע על כך לתיק ביהמ"ש, וינתנו הוראות מתאימות.

ד. שכרו של המומחה יקבע על ידי בית המשפט לאחר המצאת חוות הדעת, ולהבטחת תשלומ ו יפקיד בשלב זה כל אחד מהצדדים סך של 2,000 ₪ ומע"מ כדין בקופת ביהמ"ש. ההפקדה תבוצע עד יום 6/4/14.

ה. בתום ההליך, יחליט בית המשפט מי ישא בשכרו של המומחה ובהוצאותיו, ובהתאמנה על מי מהצדדים לשפות את חברו בגין ההפקדה שבוצעה להבטחת השכר.
למען הסדר הטוב, אני מורה כי המומחה יודיע לבית המשפט ולצדדים עוד בטרם מתן חוות הדעת, מהו שכר טרחתו המבוקש.

המזכירות תעביר ההחלטה אל הצדדים, והעתקה יועבר אל המומחה לאחר ביצוע ההפקדה הנדרשת בהתאם להוראות סעיף ד' לעיל .

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנו טדגה
נתבע: מארי אזלואי
שופט :
עורכי דין: