ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרה סויסה יאס נגד ביה"ח לחולים כרוניים קטמון ירושלים בע"מ :

לפני: כבוד השופטת יפה שטיין

התובעת:
שרה סויסה יאס
ע"י ב"כ: עו"ד קרן בר יהודה

-
הנתבעת:
ביה"ח לחולים כרוניים קטמון ירושלים בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יעל בראון (בן עמי)

החלטה

בהעדר רשימה מוסכמת של מוסכמות ופלוגתאות, נקבעת בזאת הרשימה על ידי בית הדין מוסכמות
התובעת הועסקה על ידי הנתבעת. תקופת העבודה הרלבנטית לתביעה זו הינה משנת 2001.
ביום 2/02/2012 נפצעה התובעת בביתה (לא כתאונת עבודה), וכיום מקבלת קצבת נכות.
פלוגתאות
האם התובעת איבדה את כושר עבודתה כתוצאה מפציעתה ביום 2/02/2012?
האם הופרשו לתובעת כספים לקרן פנסיה – באיזה שיעור ובאילו מועדים (ןממץי חלה חובת ההפרשה, ובאיזה שיעור) ? האם התובעת היתה מבוטחת פנסיונית במבטחים קודם ל תחילת תקופת ההעסקה האחרונה שלה בנתבעת? האם יש השלכה לגילה של התובעת על ביטוחיה? מהו המידע שהעבירה הנתבעת לתובעת לעניין ביטוחה הפנסיוני לר בות ביטוח בגין אובדן כושר עבודה.
האם נכונה טענת הנתבעת כי התובעת הסתירה מידע מהנתבעת באופן שהשליך על יכולתה לרכוש עבורה פוליסות וביטוחים?
האם התובעת היתה זכאית לקצבה בגין אובדן כושר עבודה ממבטחים לו היתה הנתבעת מפרישה עבורה כספים כדין? ככל שכן - באיזה שיעור היתה משתלמת לתובעת הקיצבה והאם הנתבעת חבה בפיצוי לתובעת בשל אובדן זכויות לקצבה כאמור?
משאין הסכמה על מינוי מומחה משותף, יגישו הצדדים את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.

3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. ככל שמבקשים להיעזר בחוות דעת מומחה – תצור ף חוות הדעת לתצהירים.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכ- 2-3 שעות.

ניתנה היום, ז' אדר ב תשע"ד, (09 מרץ 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שרה סויסה יאס
נתבע: ביה"ח לחולים כרוניים קטמון ירושלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: