ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמיחי שרביט נגד משרד החוץ/המשרד הראשי :

לפני: כבוד השופטת יפה שטיין

התובע:

  1. עמיחי שרביט
  2. ערן אפרת
  3. תומר תורג'מן

ע"י ב"כ: עו"ד יובל אלון

-
הנתבעת:
משרד החוץ – מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

החלטה

1. בהעדר רשימה מוסכמת של מוסכמות ופלוגתאות, נקבעת בזאת רשימה על ידי בית הדין על יסוד כתבי הטענות והרשימות שהוגשו מטעם הצדדים. תשומת לב ב"כ התובע כי עמ' 8 לכתב התביעה סרוק באופן שאינו ניתן לקריאה, לפיכך ימציא למזכירות בית הדין עמ' זה (של הסעדים), לצורך סריקתו מחדש. ככל שיש בעמוד זה כדי להוסיף על הפלוגתאות, יהיו הצדדים רשאים להתייחס לכך בתצהיריהם.
בשלב זה, ובהיעדר הודעה אחרת מטעם הנתבעת – לא מועבר התיק לגישור. ככל שהנתבעת תבקש זאת תוך 10 ימים – יועבר התיק למגשרי בית הדין וההחלטה על תצהירים תעוכב .
מוסכמות

התובעים 1 ו-3 הועסקו באגף הביטחון של אל על החל מחודש 03/06. התובע 2 הועסק באגף הביטחון של אל על החל מחודש 09/07.
התובעים הועסקו כעוזרי קב"טים בכירים, תחת הקב"טים - תפקיד בדרג ביניים ניהולי.
ביום 24/06/2012 שלחו התובעים מכתב התרעה לגורמים שונים בשב"כ ובחברת התעופה אל על, בדבר התנהלותו של הקב"ט הממונה.
הנתבעת קיימה חקירה לעניין התלונות על הקב"ט הממונה שהועלו במכתבם של התובעים.
לתובעים נערך שימוע שלאחריו הוחלט לפטרם בחודש 10/12.

פלוגתאות

אילו הוראות חלות על חוזי ההעסקה של התובעים – האם הוראות שכר ותנאי שירות בחו"ל, או שמא הוראות חוזה העסקה של עובד מקומי ישראלי? האם חוזי ההעסקה של התובעים הם לתקופה קצובה?
מה היו נסיבות הפסקת עבודתם של התובעים והאם חל בעניינם סעיף 2 לחוק חושפי שחיתויות?
מה העלו ממצאי החקירה בעניין הקב"ט הממונה ובאילו נסיבות הוא מונה לקב"ט יחידת מילאנו? האם עוד עובדים התלוננו על הקב"ט הממונה?
בהתאם לאמור לעיל האם יהיו זכאים התובעים לפיצוי כחושפי שחיתויות ובאיזה שיעור?
האם הנתבעת הפרה את החוזים שנחתמו עם התובעים? ככל שכן – האם יהיו זכאים לפיצוי ובאיזה שיעור?
האם התובעים זכאים לפיצוי בגין הלנת שכר או שיש לנתבעת טענת הגנה טובה כנגד פיצויי ההלנה.

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובעים יגישו את תצהיריה ם והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובעים .
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכ-3-4 שעות.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, (10 מרץ 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עמיחי שרביט
נתבע: משרד החוץ/המשרד הראשי
שופט :
עורכי דין: