ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאלמה סאלם אל דנפירי נגד מדינת ישראל - ופרקליטות המדינה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין :

בפני כבוד השופט יעקב דנינו

המבקשת:

סאלמה סאלם אל דנפירי

נגד

המשיבה:

מדינת ישראל – באמצעות פרקליטות המדינה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין

החלטה

עותק צו ההריסה שצורף לבקשה , אינו קריא, ולא ניתן לדעת הימנו אימתי הודבק הצו על גבי המבנה. גם עיון בבקשה אינו מבהיר המוכרח.

בנסיבות אלה, לא ניתן לבחון נכוחה האם עמדה המבקשת בחובה הקבועה בתקנה 2(א)(1) לתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מנהלי) התש"ע-2010 (להלן: "התקנות"), להגשת הבקשה תוך 3 ימים ממועד שהודבק הצו.

בנוסף, ובזה העיקר. המבקשת טוע נת כי המבנה, נשוא צו ההריסה המנהלי, "קיים שנים רבות", וכי הוא "שוקם ושופץ לאחר שארעה בו שריפה אשר גרמה להריסתו כליל" (ס' 2 לבקשה). ואולם, מעבר לעובדה כי טענה זו לא נתמכה באסמכתאות, הרי בהתאם להלכה הפסוקה, הקמת מבנה חדש תחת זה הישן, אף היא תיחשב כהקמת "בנין", כמובנו בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה.

בכך עוד טרם נתתי דעתי לעובדה, כי בהתאם להוראות התקנות, וכמצוות נוסח התוספת הראשונה, היה על המבקשת לפרט מהי זכות ה המוכרת במבנ ה, נשוא צו ההריסה, ואף זאת לא מצאתי.

בנסיבות אלה, על פניו, אין בטענות המבקשת עילה מבוררת לביטול או אף לעיכוב צו ההריסה המנהלי.
על פי הוראות תקנה 6 לתקנות הנ"ל, ביהמ"ש לא ידון בבקשה שלא התקיימו בה התנאים הקבועים בתקנות, אלא מנימוקים מיוחדים שירשמו.

חרף האמור, נוכח יתר טענות המבקשת - שאף שאין בהן עילה לעיכוב הצו, דומה כי בנסיבות העניין ראוי לברר תוקפן - סבורני כי ראוי במקרה דנא לדון בבקשה לגופה, תוך שהתרופה לאי העמידה בתקנות, יכולה לבוא לידי ביטוי בדרך של פסיקת הוצאות הולמות, אשר פגיעתן במבקשת פחותה ומידתית יותר. בחשבון פסיקת ההוצאות אפשר כי ביהמ"ש ייקח בחשבון כי עיתוי מועד הגשת הבקשה פגע, ככל שכך אומנם יוכח, בהיערכות המשיבה לביצוע הצו ובעלויות הכספיות שנגזרו מכך.

מאחר שלא צורף תצהיר לבקשה, המבקשת תפעל להגיש תצהיר תומך עד ליום 13.3.14.

קובע לדיון בנוכחות המצהירים ליום 19.3.14 בשעה 12:00.

המשיבה תגיש תגובתה עד ליום 18.3.14 בשעה 11:00.

בין היתר, בשים לב לאמור לעיל, הריני מורה על עיכוב ביצוע הצו בכפוף להפקדה בסך 12,000 ₪, במזכירות בית המשפט, להבטחת הוצאות המשיבה היה ותידחה הבקשה.

עיכוב הביצוע ייכנס לתוקפו רק לאחר המצאת אישור על ביצוע ההפקדה לידי המשיבה, באמצעות בא כוחה, ומובהר כי כל עוד לא הומצא לידי ב"כ המשיבה אישור על ביצוע ההפקדה רשאית המשיבה לבצע את צו ההריסה, אחר עבור המועד שנקבע להפקדת הסכום.

הפקדת הסכום האמור לא תיעשה לאחר ה-16.3.14 בשעה 12:00. מזכירות בית המשפט מתבקשת להקפיד על יישום הוראה זו.

בפתח הדיון תיערך המבקשת להבהיר כיצד, לטענתה, היא באה בגדר המונח "רואה עצמו נפגע על ידי צו הריסה מנהלי", בהתאם להוראת סעיף 238א(ז)(1) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וההלכה הפסוקה בנדון. כן תיערך המבקשת ליתן מענה לסימני השאלה שהוצבו לעיל.

המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סאלמה סאלם אל דנפירי
נתבע: מדינת ישראל - ופרקליטות המדינה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין
שופט :
עורכי דין: