ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קובי סטודיו לאופנה בע"מ נגד אורן אלקלעי :

בפני כבוד השופט יעקב שקד

תובעת / משיבה

קובי סטודיו לאופנה בע"מ

נגד

נתבעים / מבקשים

  1. אורן אלקלעי
  2. מולטיפסטה בע"מ

החלטה

בפני בקשה לחייב את ה משיבה בערובה להוצאות משפט . יצוין כי סכום התובענה הינו 299,000 ₪, וכן נכללים בה סעדים של צו עשה וסעד הצהרתי של ביטול הסכם שכירות שנכרת בין המשיבה למבקשים.

המשיבה הינה חברה בע"מ, ולפיכך חל לגביה סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: " חוק החברות").

סעיף 353א לחוק החברות קובע כך:

"הוגשה לבית המשפט תביעה ע"י חברה או חברת חוץ אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם זכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות העניין אינן מצדיקות חיוב החברה או חברת החוץ בערובה, או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".

ההלכה הפסוקה קובעת, כי הנטל על החברה - התובעת להוכיח כי יש בידה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין וכי קיימת חזקה כי יש לחייבה בערובה, כאשר הפטור הוא החריג לכלל לפיו יש לחייב בערובה.

ראה רע"א 544/89 אויקל תעשיות 1985 בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ, פ"ד מד(1) 647.

כן ראה א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, עמ' 750 – 751.

עוד נקבע כי שלב הבדיקה הראשון הינו מצבה הכלכלי של החברה, ובשלב השני יש לבדוק האם נסיבות העניין מצדיקות חיוב בערובה, ובכלל זה יש לבדוק את סיכויי ההליך, אם כי אין להיזקק לעניין זה בהרחבה, זולת אם סיכויי ההליך גבוהים מאד או נמוכים מאד (רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, סעיף 13 לפסה"ד).

בבקשה נטענו טענות עובדתיות לפיהן יש למשיבה שני שעבודים כעולה מתוך רשם החברות, איננה משלמת אגרות לרשם החברות משנת 2006. כן נטען כי בהחלטות בית המשפט בתיק זה נקבע כי אין ראשית ראיה התומכת בבקשות שהגישה המשיבה לצווי ביניים, ולכן הן נדחו. כמו כן נטענו טענות משפטיות הנוגעות לסעיף 353 הנ"ל וכן לסיכוייה הנמוכים של התביעה. הוגשה תגובה קצרה מטעם המשיבים, וכן תשובה.

דין הבקשה להתקבל.

התשובה שהוגשה על ידי המשיבה נעדרת תצהיר כנדרש בדין. כאמור לעיל, הנטל הוא על התובעת – החברה להוכיח את יכולתה הכספית לשלם את תוצאות המשפט שייפסקו לחובתה, ככל שייפסקו, וממילא, כל הטענות בתשובה בכל הנוגע ליכולתה הכספית, שבכל מקרה נטענו באופן כללי ועל דרך הס תם, אינן מגובות בתצהיר, ודינן דחיה.

בנסיבות העניין, בהעדר הוכחה מעין זו, סיכויי התובענה הינן עניין משני לצורך בקשה זו ובית המשפט היה נזקק להן רק אם אכן היו מובאות ראיות ממשיות בעניין יכולותיה הכספיות של התובעת.
מעבר לדרוש אציין, כי אף לעניין סיכויי התביעה, יש צורך בתצהיר, ועיון בתשובה מטעם המשיבה מלמד כי אין התייחסות של ממש לסיכויי התביעה למעט אמירות כלליות בבקשה. גם בהקשר זה, לא הוכיחה המשיבה את טענותיה.

לפיכך, מסקנתי הינה כי בנסיבות העניין, יש לחייב את המשיבה בערובות להוצאות משפט. המשיבה בתגובה מציעה, כי מר יעקב יעקב יחתום כערב אישית להוצאות.

אין בתגובה מילה וחצי מילה לגבי יכולותיו הכספיות של הערב המוצע, וגם לא צורף תצהיר מטעמו. לפיכך, אין בידי לקבל את הצעת המשיבה בהקשר זה.

אשר לסכום הערובה, צוין לעיל כי סכום התביעה הינו 299,000 ₪ וכן מבוקשים במסגרת צווים נוספים. בבקשה מבוקש לחייב בסכום של יפחת מ-30,000 ₪ ובתגובה נטען כי די ב-5,000 ₪.

עיון בכתבי הטענות מוביל אותי למסקנה כי בנסיבות הענין, יש לחייב את המשיבה בערובה ממשית וריאלית להוצאות המשפט, בסך 30,000 ₪.

לפיכך, המשיבה תפקיד בקופת בית המשפט עד ליום 10.4.2014 סך 30,000 ₪ בערבות בנקאית צמודת מדד או במזומן. היה והסכום האמור לא יופקד במועד, תידחה התובענה, ללא התראה נוספת. המשיבה תשלם למשיב יחד ולחוד הוצאות בקשה זו בס ך 4,000 ₪, אף זאת עד למועד כאמור.

תז"פ ליום 15.4.2014 לבדיקת הפקדה.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קובי סטודיו לאופנה בע"מ
נתבע: אורן אלקלעי
שופט :
עורכי דין: