ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל הועדה המיוחדת מכח חוק יישום תוכנית נגד אלי בן נעים :

המערערת
מדינת ישראל – הוועדה המיוחדת של מנהלת תנופה

נגד

המשיבים

  1. אלי בן נעים
  2. אילנה בן נעים

פסק דין

בהמשך לדיון בערעור שהתקיים ביום 24.2.14, הודיעה המערערת כי היא מסכימה לכך שהחלטת בית משפט קמא נשוא הערעור תבוטל, ובקשת המשיבים לוועדה המיוחדת לקבלת תשלום מיוחד לפנים משורת הדין תועבר לדיון בפני הוועדה עצמה, אשר תהיה רשאית לשקול את כל השיקולים והטענות הצריכים לעניין, ובכלל זה טענות סף כגון שיהוי.

החלטתי ליתן תוקף של פסק דין למתווה דלעיל, המוסכם על המערערת, חרף הודעת המשיבים מיום 26.2.14 – העולה כדי חזרה מההסכמה שניתנה על ידם בדיון מיום 24.2.14 – כי אינם מסכימים לכך, וזאת מהטעמים הבאים:

א. סעיף 13(ב) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה-2005 (להלן – החוק), מקנה לבית משפט השלום סמכות "להתיר לתובע להגיש את תביעתו אף אם חלפה התקופה האמורה בסעיף קטן (א), בתנאים שיקבע" (ההדגשות הוספו) . הסעיף חל, למצער באופן ישיר, על הגשת תביעה לפיצויים לוועדת הזכאות ולא על הגשת בקשה לתשלום מיוחד לפנים משורת הדין לוועדה המיוחדת.

ב. אמנם סעיף 137(ה) לחוק קובע כי "על הגשת בקשה לועדה מיוחדת ועל הטיפול בה יחולו הוראות סימנים ב' ו-ד' לפרק ג', בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה". אלא שהחלת הוראות סימנים אלו, בהן הוראת סעיף 13 לחוק, על הבקשות המוגשות לוועדה המיוחדת, כפופה לחריג בדבר "שינויים מחויבים". המשיבים הם אלה שטענו לכל אורך הדרך, תחילה בבקשת ההארכה שהגישו לבית משפט קמא (סעיף 21) ולאחר מכן בעיקרי הטיעון בערעור דנא (סעיף 31), כי סעיף 13(א) לחוק אינו חל על הבקשות המוגשות לוועדה המיוחדת. ואם אין, לשיטת המשיבים, להחיל את סעיף 13(א) על ההליכים בוועדה המיוחדת , לא כל שכן שלא יכולה לשיטתם להיות תחולה לסעיף 13(ב) – הוא הסעיף הקובע את סמכות בית משפט השלום להאריך מועד – במסגרת בקשות המוגשות לוועדה המיוחדת.

נוכח התוצאה ושינוי העמדה של המשיבים תוך כדי בירור הערעור, לא ייעשה צו להוצאות.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל הועדה המיוחדת מכח חוק יישום תוכנית
נתבע: אלי בן נעים
שופט :
עורכי דין: